• Oddych pri cyklotrase

    • Predkladateľ: Stredná odborná škola drevárska a stavebná

     Právna forma: Školské zariadenia

     Adresa prekladateľa - Ulica, číslo: Krásno nad Kysucou 1642

     PSČ: 02302

     Mesto, Obec: Krásno  nad Kysucou

     Kraj: Žilinský

     IČO: 00891835

     Číslo účtu a kód banky: 7000486284/8180

     Web stránka: www.sosdskrasno.sk

     Kontaktná osoba pre projekt:

     Titul, Meno, Priezvisko: Ing. Alena Buchtová Telefón: 0907876894 e-mail: buchtova@sosdskrasno.sk

     Štatutárny zástupca

     Titul, Meno, Priezvisko: PaedDr. Ján Palko Telefón: 0905503097

     e-mail: sosdskrasno@sosdskrasno.sk

     Informácie o projekte

     Názov projektu

     Oddych pri cyklotrase

     Projekt je z kategórie

     SPPoločne pre domovinu - životné prostredie

     Miesto realizácie projektu

     Krásno nad Kysucou

     Región

     Stred

     Krátke zhrnutie projektu (max. 10 riadkov)

     Cieľom projektu je vytvoriť v športovom areáli v Krásne nad Kysucou, pri ktorom sa začína cyklotrasa,  oddychovo- náučnú zónu altán, ohnisko, náučný chodník, informačné tabule.

     Vybudovaním tejto zóny sa zamedzí znečisťovaniu okolia cyklotrasy. Zapojením žiakov na výsadbe  náučného chodníka a úprave okolia  vytvoríme u mladej generácie pozitívny vzťah k životnému prostrediu.

      Návštevníci areálu sa oboznámia s históriou mesta,  cyklotrasou, faunou a flórou v jej okolí, spoznajú dreviny vyskytujúce sa na Kysuciach na náučnom chodníku, môžu si zašportovať v športovom areáli a potom si môžu  oddýchnuť pri varení guláša, či pri opekaní špekačiek.

     Požadovaná suma

     5550

     Popíšte východiskovú situáciu a zdôvodnenie projektu

     V Krásne nad Kysucou sa nachádza   športový areál, so zrekonštruovanou tribúnou, posilňovňou, bowlingom, lezeckou stenou, v ktorom sa začína novovybudovaná cyklotrasa.  V minulosti do tohto areálu chodili obyvatelia mesta nielen za športom,ale aj za oddychom. Nachádzal sa tu priestor, kde si mohli uvariť guláš, či posedieť pri ohníku. Tento priestor je v súčasnosti úplne nepoužiteľný, zaniklo ohnisko aj sedenie.  Chceli by sme tento priestor obnoviť, čím by sa zamedzilo vzniku nelegálnych ohnísk a skládok odpadkov v okolí cyklotrasy. Zároveň ho zveľadiť o náučný chodník s drevinami rastúcimi na Kysuciach a informačnými panelmi o histórii mesta, významných pamiatkach, ktoré je možné navštíviť, mape intravilánu s priľahlými osadami , mapu cyklotrasy s vyznačením flóry a fauny v jej okolí .  Týmto chceme  vytvoriť pozitívny vzťah mladých ľudí k životnému prostrediu, zlepšiť životné prostredie v centre mesta . Do projektu budú zapojení žiaci našej školy , konkrétne učebné odbory murár, tesár, maliar a technológia ochrany a tvorby životného prostredia. Zároveň vyzveme obyvateľov mesta, aby dobrovoľníckou prácou prispeli k zlepšeniu životného prostredia a dbali na čistotu areálu aj počas jeho prevádzky a zároveň sa starali o stromy na náučnom chodníku.

     Vybudovanie tejto oddychovo  - náučnej zóny  by mohli vo veľkej miere využívať žiaci  škôl, ktorí si v Kysuckom múzeu môžu pozrieť prírodovednú expozíciu,  náučný chodník a oddýchnuť si v športovom areáli.

     Čo je cieľom projektu?

     Cieľom projektu je ochrana životného prostredia v okolí cyklotrasy  tým, že obmedzíme vznik nelegálnych ohnísk a skládok odpadkov v ich okolí.  Vybudovať v športovom areáli altánok na posedenie, ohnisko, lavičky, odpadkové koše. Osadenie informačných tabúľ o meste Krásno nad Kysucou a cyklotrase.

     Vytvoriť u žiakov základných a stredných škôl pozitívny vzťah k životnému prostrediu vytvorením náučného chodníka s drevinami rastúcimi na Kysuciach.

     Vytvoriť spoluprácu žiakov našej školy s miestnou komunitou na dobrovoľníckych birgádach a ďalej pri trvalom udržaní vybudovanej oddychovo-náučnej zóny.

     Komu je projekt určený? Odhadnite počet ľudí, ktorí budú mať z projektu úžitok.

     Projekt je určený obyvateľom mesta Krásno nad Kysucou v počte 6 800 osôb celoročne.

     Návštevníkom mesta a cyklotrasy Krásno nad Kysucou - Stará Bystrica v počte cca 1200 osôb mesačne v závislosti od počasia.

     Žiaci základných a stredných  škôl  z regiónu v počte cca  1 000 osôb ročne.

     Popíšte plánované aktivity. Akým spôsobom aktivity projektu prispejú k skvalitneniu života vo vašom regióne?

     1. Návrh  altánu a ohniska, odpadových košov, informačných tabúľ žiakmi našej školy. V spolupráci s mestom  bude vybraný návrh,ktorý najlepšie zapadne do športového areálu
     2. Výroba vybraného návrhu  žiakmi našej školy v spolupráci s pedagógmi
     3. Tvorba  materiálu na informačné panely žiakmi našej školy
     4. Tvorba označenia jednotlivých drevín náučného chodníka žiakmi našej školy5.  Tvorba plagátov a letákov pre širokú verejnosť - výzva na dobrovoľnícke brigády
     1. Úprava terénu pod altán a ohnisko.
     2. Úprava náučného chodníka
     3. Vysadenie stromčekov na náučnom chodníku
     4. Osadenie altánu, ohniska, informačných tabúľ
     5. Otvorenie novej oddychovo-náučnej zóny, beseda s obyvateľmi mesta o  jej trvalom udržaní.

     Časový harmonogram aktivít

     1. Návrh  altánu a ohniska, odpadových košov, informačných tabúľ  T. november 2015
     2. Výroba vybraného návrhu  T: december 2015  - február 2016
     3. Tvorba  materiálu na informačné panely, žiakmi našej školy -  január 2016
     4. Tvorba označenia jednotlivých drevín náučného chodníka žiakmi našej školy - december  2015 - január 2016
     5. Tvorba plagátov a letákov pre širokú verejnosť - výzva na dobrovoľnícke brigády T. Február 2016
     6. Úprava terénu pod altán a ohnisko. - marec - apríl 2016
     7. Úprava náučného chodníka  marec- apríl 2016
     8. Vysadenie stromčekov na náučnom chodníku apríl 2016
     9. Osadenie altánu, ohniska, informačných tabúľ apríl - máj 2016
     10. Otvorenie novej oddychovo-náučnej zóny, beseda s obyvateľmi mesta o  jej trvalom udržaní jún 2016

      

      

     Informačné panely

      

     Ukážka označenia jednotlivých drevín náučného chodníka

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk