• Informacie

    • Rada školy

      

     Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a

     presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy z pohľadu školskej problematiky.

      

     Rada školy sa vyjadruje k:

     • návrhu a tvorbe Školského vzdelávacieho programu,
     • návrhu na počty prijímaných žiakov,
     • návrhu na zvedenie študijných odborov a ich zameraní,
     • návrhu rozpočtu,
     • návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
     • správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
     • správe o výsledkoch hospodárenia školy,
     • informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení

     výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Rada školy:

     • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
     • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie

     riaditeľa

     • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa
     • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy.

     Rada školy pri SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou v školskom roku 2018/2019                                                                                                                        _

     Predsedkyňa Rady školy pri SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou: 

     Mgr. Margita Slížová

      

     Členovia Rady školy:

     1. Mgr. Margita Slížová – zástupca nepedagogických zamestnancov – predsedkyňa RŠ
     2. Ing. Jozef Grapa – zástupca zriaďovateľa
     3. JUDr. Ján Podmanický, PhDr. – zástupca zriaďovateľa
     4. Mgr. Eva Turská – zástupca zriaďovateľa
     5. Mgr. Ivana Liščáková – zástupca zriaďovateľa
     6. Mgr. Miroslav Kupčuliak – zástupca pedagogického zboru
     7. Ing. Ľuboš Jakubík – zástupca pedagogického zboru
     8. p. Jarmila Poláčková – zástupca rodičov
     9. p. Dana Čimborová – zástupca rodičov
     10. p. Pavlína Neveďalová – zástupca rodičov
     11. ž. Vanesa Kuljovská – zástupca žiakov
   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk