Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyStredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Adresa školyč. 1642
Telefón041/438 53 37
E-mailsosdskrasno@sosdskrasno.sk
WWW stránkahttps://www.sosdskrasno.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľPalko Ján, PaedDr.0905 503 097palko@sosdskrasno.sk
ZRŠ pre TVKubiš Peter, Mgr.0905 881 277kubis@sosdskrasno.sk
ZRŠ pre PVKuchajdíková Gabriela, Ing.0905 683 206kuchajdikova@sosdskrasno.sk
ZRŠ pre TEČBuchtová Alena, Ing.0905 503 096buchtova@sosdskrasno.sk
ZRŠ pre MŠVBugalová Karin, PhDr.041/4385 337bugalova@sosdskrasno.sk
Výchovný poradcaMajtanová Jana, Ing.0905 752 687majtanova@sosdskrasno.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
nepedagogický zamestnanecMgr. Slížová Margita041/4385 337 predsedkyňa
pedagogický zamestnanecMgr. Kupčuliak Miroslav041/4385 320podpredseda
pedagogický zamestnanecIng. Jakubík Ľuboš041/4385 337člen
žiacka radaJarošová Karolína041/4385 337člen
zástupkyňa rodičovBc. Nováková Ľubica0910 916 257člen
zástupca rodičovŠvaňa Dušan00420 773 666 028člen
zástupkyňa rodičovNeveďalová Pavlína0944 390 973člen
zástupca zriaďovateľaIng. Grapa Jozef041/4385 200člen
zástupca zriaďovateľaJUDr. PhDr. PhD. Podmanický Ján041/4395 122člen
zástupkyňa zriaďovateľaMgr. Turská Eva041/5032 234člen
zástupkyňa zriaďovateľaMgr. Liščáková Ivana041/5032 435člen
   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovŽilinský samosprávny kraj
SídloŽilina, ul. Komenského 48, 011 09
Telefón041/5032 111
E-mailinfo@zilinskazupa.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Dátum zasadnutí Rady školyPrijaté uznesenia Rady školy
26.10.2022 per rollam prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2020/2021
30.03.2023 per rollam prerokovanie návrhu plánu výkonov pre školský rok 2024/2025 a nadstavbnové štúdium pre školský rok 2023/2024, schválenie výročnej správy Rady školy
  
Poradné orgány školy:Funkcia poradných orgánov školy:
Vedenie školyStanovené úlohy boli plnené v súčinnosti s plánom práce školy, výchovného programu školy a koncepčného zámeru rozvoja a stratégie školy.
Pedagogická radaTvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci školy, kde zasadnutia rady sú plánované na školský rok. Tieto rokovania prebiehali podľa plánu a v súlade s rokovacím poriadkom.
Predmetové komisieJednotlivé predmetové komisie pracovali podľa vypracovaných plánov, vyvíjali svoju činnosť podľa jednotlivých študijných a učebných odborov.
Rada rodičovRiadila činnosť podľa plánu, zvolala jedenkrát ročne plenárne zhromaždenie rodičov a ďalšie zasadnutia sa konali na úrovni triednych zasadnutí rodičov.
Žiacka radaPlnila svoje úlohy v zmysle prijatého plánu práce.
Rada školySvoju činnosť riadila v zmysle Štatútu rady školy, prerokovala dôležité dokumenty školy, vyjadrila sa k závažným skutočnostiam, ktoré sa týkali činnosti školy.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 304

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov
I.A20
I.B17
II.A18
II.B26
III.A24
III.B23
IV.A18
IV.B21
I.C23
II.C16
III.C22
I.Ad17
I.Ae29
II.Ad11
II.Ae19

Údaje o počte žiakov oslobodených z hodín telesnej a športovej výchovy

 

Ročník  

1. polrok

2. polrok

úplne

čiastočne

úplne

čiastočne

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

1. ročník

4

3

3

1

4

3

3

1

2. ročník

3

3

1

2

3

3

1

2

3. ročník

0

0

0

0

0

0

0

0

4. ročník

1

1

0

1

1

1

0

1

Spolu:

8

7

4

4

8

7

4

4

Spolu CH + D:

15

8

15

8

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP29143012
DPP    
ZPS1 63,65 
Na dohodu57  

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 3030
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
    
spolu 3030

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Stredoškolská odborná činnosť49862 
28. ročník Medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v odbore Murár 20232   2
Súťaž maliarov CONECO 20232  2 
Zelený Andel4  4 
Mladý stolár 2023 Žilina2  2 
FiNNkvíz45 45  
Finančná olympiáda – online30302  
Ekonomická olympiáda15    
Okresné kolo žiakov stredných škôl vo futsale1515   
Okresné kolo vo florbale1212   
Letný biatlon Čadca5   5
O putovný pohár predsedu ŽSK14   14
Župná kalokagatia555  
Memoriál Márie Marcibálovej4    
Štrba race 20226  6 
iBobor90    
Okresné kolo v atletike66   
IT Fitnes test26    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

SOŠ DaS prezentovala svoje úspechy v oblasti športu, kultúry, výchovy a vzdelávania, projektovej činnosti v následovných médiach:

- v týždenníkoch: Kysuce, MY-Kysucké noviny

- v mesačníkoch: Drevársky magazín

- dvojmesačník: Krasňan

- KTV, RTVS, TASR

- socialnych sieťach facebook, instagram

- www.mojastredna.sk

Škola sa zúčastnila na burzách stredných škôl v Námestove, Martine, Čadci. Spolupracovala so základnými školami v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Námestovo v propagácii tradičných remesie, finančnej gramotnosti a ochrany životného prostredia.l. Pre základné školy, ktoré prejavili záujem, bola zabezpečená výuka technickej výchovy a chémie v priestoroch školy.

S vysokými školami prebehla vzájomná spolupráca v oblasti odborných prednášok a laboratórnych cvičení na pôde Žilinskej univerzity, TU Zvolen a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Iné aktivity:

1. Získavanie praktických zručností formou rovesníckeho a zážitkového učenia žiakov základných škôl v dielňach odborného výcviku v predmete technika - ručné obrábanie dreva.

2. Získavanie praktických zručností v predmete chémia formou rovesníckeho a zážitkového učenia žiakov základných škôl v odbornej učebni chémie - laboratóriu.

3. Dni otvorených dverí - prezentácia školy (odborné učebne, laboratórium, dielne odborného výcviku, priestory CVČ, telocvične, ihriská / - praktické ukážky remesiel, prezentácie spolupracujúcich firiem.

4. Dni remesiel na základných školách- prezentácia učebných a študijných odborov , praktické ukážky

Zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:

Pri plnení strategických úloh školy, výchovné poradenstvo sa zameralo na hlavnú časť adaptačného programu žiakov I. ročníkov pri prechode zo základnej školy na strednú školu.

Adaptácia smerovala na edukáciu vyučovacieho procesu v triedach, skupinách, dotýkala sa chýbajúcich sociálnych zručností žiakov, išlo hlavne o trpezlivosť, aktivitu, dôslednosť v práci, spoznávať vlastné výkony, vedieť objektívne zhodnotiť vlastné i cudzie výsledky v skupine, triede.

Nezvládnutie týchto zručností malo priamy dôsledok:

- vyhýbanie sa konfliktným situáciám absenciou

- „únikom“ do choroby

- agresivitou voči spolužiakom, nadriadeným...

Z toho vyplynula pre VP individuálne poradenstvo, vzájomné prepojenie : žiak -triedny učiteľ- majster - rodič - VP.

Je veľmi dobrým signálom narastajúca spolupráca s CPPPaP, tiež ochota niektorých rodičov, riešiť problémy žiakov v pedagogicko-psychologickej rovine.

Naďalej zostáva potreba individuálnej práce so žiakmi ( integrovanými, žiakmi so zdravotným postihnutím alebo VPU).

Zrealizované boli:

-pohovory - ( žiak-rodič-tr.učiteľ- MOV) - 42

-oznámenie o záškoláctve - 12

- plnenie povinnej školskej dochádzky - 3

- zanedbávanie školskej dochádzky - 5

- posudky - 15

- polícia - 3

- ÚPSVaR - 13

- rediagnostika v CPPPaP Čadca - 6.

Prínos sme zaznamenali pri kolektívnych aktivitách zameraných na odolávaniu stretov, paniky, bariér, kde adaptácia k novému vzdelávaciemu prostrediu žiakov utečeneckých, migračných dôvodov (Ukrajina) sú často problematické, kde doba adaptačného obdobia je veľmi individuálna ( 1 - 2 týždne) a závislá od mnohých okolností, ako napríklad vek žiaka, oblasť , z ktorej dieťa prichádza, vojenské konflikty a ďalšie. Realitou je, že zaradenie žiaka - odídenca prináša školám množstvo administratívnych úkonov a zvýšenú časovú záťaž pedagógov. Pozornosť bola venovaná i žiakom, ktorí mali ŠVVP - pravidelné konzultácie a pomoc pri vzdelávaní.

Negatívne situácie v súvislosti so zaradením žiakov v počte 2 ukrajinského pôvodu - odídencov sa nevyskytovali, skôr naopak, sa stretli s pozitívnou odozvou zo strany rodičov a žiakov, ako i s maximálnou ústretovosťou a pomocou z ich strany.

Pozitívum našej školy je,multikultúrna výchova, kde slovenskí žiaci sa o ukrajinských odídencov veľmi starajú, volajú ich na spoločné akcie športového, kultúrneho charakteru.

Zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:

Koordinátorka prevencie kriminality a sociálno-patologických javov pracovala podľa plánu práce koordinátora

- spolupracovala s vedením školy, triednymi učiteľmi, výchovnou poradkyňou a ostatnými pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami školy

- plnila úlohy školského poradenstva v oblasti prevencie drogových a iných závislostí

- iniciovala preventívne aktivity a priebežne o nich informovala žiakov, informovala o možnostiach spolupráce s poradenskými a preventívnymi odbornými zariadeniami v prípade potreby

- zvyšovala odolnosť žiakov voči sociálno-patologickým javom

- realizovala prevenciu AIDS/HIV

- vychovávala žiakov k osobnej a občianskej zodpovednosti

- vzdelávala sa v oblasti prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov

Koordinátorka prevencie zorganizovala v spolupráci s učiteľmi počas školského roka tieto aktivity:

- Pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV/AIDS- „Červené stužky“ - propagácia a zapojenie sa do celoslovenskej kampane

- Sociálne siete a ich dilema - webinár pre žiakov s CPPPaP

- Nenávistné prejavy na internete - webinár pre žiakov - národný projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

- Trestno-právna zodpovednosť mládeže, extrémizmus a radikalizmus - prednáška s pracovníkmi OR PZ v Čadci v spolupráci s VP

- Šikanovanie - prednáška spojená s besedou OR PZ v Krásne nad Kysucou v spolupráci s VP

Koordinátorka prevencie sa vzdelávala:

- porada koordinátorov prevencie - odborná prednáška „Prevencia šikanovania“ - s CPPPaP v Čadci

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

- Projekt z európskeho sociálneho fondu , operačný program Ľudské zdroje "Zvyšovanie kľúčových kompetencií žiakov Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou s ohľadom na moderné technológie a potreby trhu práce" - projekt je zameraný na zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce.

- Zapojenie do projektu ŽSK -IROP - vybavenie školy strojmi a zariadeniami, didaktickou technikou.

B) Krátkodobé

-- MŠVVaŠ SR - Enviroprojekt 2022 - " Cestou za poznaním prírodného dedičstva Kysúc" - spoznávanie prírodného dedičstva žiakmi SOŠds a formou rovesníckeho vzdelávania aj žiakov ZŠ pod odborným dohľadom pracovníkov CHKO Kysuce.

- - Úrad predsedu vlády SR výzva Rozvoj komunitného života - "Posilňovanie komunitných vzťahov" - obnovenie a posilnenie vzťahov po pandémii medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi pomocou remeselných aktivít

- Nadácia Tesco - grantový program Vy rozhodujete my pomáhame! - vytvorenie náučného chodníka drevín

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 21.04.2023

Druh inšpekcie: "Tematická inšpekcia"

Inšpekcia bola vykonaná v šk.roku 2022/2023 so zameraním na teoretickú časť odbornej zložky a praktickú časť odbornej zložky

maturitnej skúšky.

Dosiahnutá úroveň: veľmi dobrá

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Priestory školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

Škola je zateplená, má vymenené okná, novú plynovú kotolňu. Z počtu 22 učební je 16 zrekonštruovaných ( vymenená podlaha, nové omietky, osvetlenie). Toalety boli kompletne zrekonštruované pred 6 rokmi.

Telocvičňa zateplená nie je, nie sú vymenené okná. Cvičiaca plocha bola novo natretá pred 8 rokmi.

Všetky priestory v ktorých prebieha edukačný proces splňajú normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre jednotlivé študijné a učebné odbory ktoré sa v škole učia.

Na školskom ihrisku bola umelá tráva vymenená pred 7 rokmi, pri ihrisku je zriadená oddychová zóna s workoutom a fitnes strojmi.

Školská jedáleň rovnako ako aj školský bufet boli zrekonštruované pred 6 rokmi.

Dielne OV sú zateplené vymenené okná, strecha, elektroinštalácia, nová kotolňa na biomasu.

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

Učebne v škole sú vybavené tak, aby bolo možné počas výuky využívať voľne dostupné, zakúpené audivizuálne výukové programy a vytvorené digitálne pomôcky. Názornosť vyučovania v jednotlivých predmetoch je podporená dvojrozmernými a trojrozmernými názornými učebnými pomôckami, ktoré sa každoročne dopĺňajú podľa plánu prípravy názorných učebných pomôcok. Skvalitnenie odborných vedomostí a zručností žiakov je podporované výukou na CNC stroji, laserovej vypaľovačke a gravírovačke. Výuku zabezpečujeme pomocou starej ale aj novo zakúpenej IKT techniky. Laboratórium bolo vybavené novým meracím systémom Vernier. CVČ sa rozšírilo o oddychovú zónu pre žiakov, do ktorej sa zakúpil nový stolnotenisový stôl.

- stručná analýza súčasného stavu

Zastaralé strojné vybavenie v dielňach odborného výcviku bude v priebehu tohto roka vymenené cez projekt IROP, ktorý realizuje VÚC Žilina a naša škola sa do tohto projektu zapojila. Po doplnení nových strojov bude edukačný proces na tomto úseku po materiálno - technickej stránke kvalitne a moderne zabezpečený podľa aktuálnych požiadaviek na uplatnenie sa absolventov na trhu práce.V rámci tohto projektu budú zakúpené aj tri interaktívne tabule . Na skvalitnenie vyučovania drevárskych odborných predmetov by sme potrebovali vymeniť stacionárne PC v odbornej učebni a doplniť softwarové vybavenie školy. Ďalšie učebné pomôcky sa budú dopĺňať postupne podľa potreby.

- plán obnovy do budúcnosti

Zateplenie telocvične, výmena okien a oprava strechy - zníženie energetickej náročnosti.

Pokračovať v rekonštrukcii učební a spoločných priestorov školy.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- absolventi sa aktívne uplatňujú na trhu práce

- žiaci nadobúdajú spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

- žiaci disponujú kvalitnými manuálnymi kompetenciami

- žiaci dosahujú vynikajúce výsledky v odborných súťažiach

- žiaci dosahujú výborné výsledky v športových súťažiach

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- prehlbovať záujem žiakov učiť sa cudzie jazyky z dôvodu uplatnenia sa na európskom trhu práce

- motivovať žiakov k dosahovaniu lepších edukačných výsledkov

- prijať opatrenia k zlepšeniu dochádzky žiakov

- viac využívať IKT vo vyučovaní

- inovovať obsah vzdelávania o najnovšie poznatky v jednotlivých odboroch

- inovovať výchovno-vzdelávacie stratégie

- staré strojné vybavenie v dielňach OVY

- vedomosti z cudzích jazykov

- vedomosti z prírodovedných predmetov

- nezáujem žiakov základných škôl študovať na odborných školách

Návrh opatrení:

- zvýšiť uroveň vedomostí z cudzích jayzkov a prírodovedných predmetov zo základnej školy prostredníctvom záujmových útvarov

- zapájanie interaktívnych prvkov do výučby cudzích jazykov, matematiky, fyziky a chémie

- zatraktívniť pre žiakov edukačný proces

- zvýšiť atraktivitu remesiel zakúpením nových strojov

- prezentovať remeslá priamo na základných školách cestou Dňa remesiel

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 26

 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením

zo sociálne znevýhodneného prostredia

 s nadaním

 so zdravotným postihnutím

s vývinovými poruchami

syndróm autizmu

sluchovým

zrakovým

telesným

mentálnym

s narušenou komunikačnou schopnosťou

poruchami správania

aktivita
 a pozornosť

učenia

1

0

0

3

0

6

0

0

16

0

0

 

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 157

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 114

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2023: 103

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2023: 106


 SOŠSpolu
prihlásení157157
prijatí114114
% úspešnosti76,676,6

§ 2. ods. 4 c

Prihlášky na SŠ

Prihlášky na Strednú školu

OdborNázovPrihláseníZapísaní
3341 KOperátor drevárske a nábytkárskej výroby1911
3656 KOperátor stavebnej výroby1510
3336 M 04Drevárstvo a nábytkárstvo, manažment v drevárstve1812
2841 MTechnológia ochrany a tvorby životného prostredia116
3663 HTesár104
3661 HMurár115
3355 HStolár1811
6403 LPodnikanie v remeslách a službách3117

§ 2. ods. 4 d

Prijímacie skúšky

OdborNázovPočet konanjúcich prijímacie skúškyPočet úspešne konajúcich prijímacie skúškyPočet zapísaných
3341 KOperátor drevárskej a nábytkárskej výroby121211
3656 KOperátor stavebnej výroby131310
3336 M 04Drevárstvo a nábytkárstvo, manažment v drevárstve141412
2841 MTechnológia ochrany a tvorby životného prostredia996
6403 LPodnikanie v remelách a službách262617

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I. A3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
I. A3656 K operátor stavebnej výroby 
I. B2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia 
I. B3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvomanažment v drevárstve
I. C3663 H tesár 
I. C3661 H murár 
I. C3355 H stolár 
II. A3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
II. A3656 K operátor stavebnej výroby 
II. B2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia 
II. B3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvomanažment v drevárstve
II. C3663 H tesár 
II. C3661 H murár 
III. A3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
III. A3656 K operátor stavebnej výroby 
III. B2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia 
III. B3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvomanažment v drevárstve
III. C3663 H tesár 
III. C3661 H murár 
III. C3355 H stolár 
IV. A3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
IV. A3656 K operátor stavebnej výroby 
IV. B2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia 
IV. B3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvomanažment v drevárstve
I. Ad6403 L podnikanie v remeslách a službách 
I. Ae6403 L podnikanie v remeslách a službách 
II. Ad6403 L podnikanie v remeslách a službách 
II. Ae6403 L podnikanie v remeslách a službách 

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaAŠPACHANJAPBAPEAGEAPIAIFARCBIOCNCNCPCVFCVICVMMETc
I.A  2,9            
I.B  2  1,83 1,17 1,33     
II.A  3,56            
II.B 1,572,5    1 1,5     
III.A  3,3            
III.B 2,422,481,83           
IV.A  3,28            
IV.B 3,232,48            
I.C  3,23            
II.C  2,92            
III.C  3,26            
I.Ad  3,27            
I.Ae  3,43            
II.Ad  3,73            
II.Ae  3,56            

TriedaCZKCVTCSJVCNCALDEJDURPDEUEKLEKLEKOEOREPOEKREKOX
I.A     1,95    2,65    
I.B     1,71   1,51,45    
II.A     2,72         
II.B     1,92   1,861,67    
III.A          2,65    
III.B         1,671,67    
IV.A          3,06    
IV.B         21,92   1,77
I.C          2,86    
II.C          2,33    
III.C               
I.Ad     2,67    2,33    
I.Ae     2,07    2,43    
II.Ad     2,73    3,18    
II.Ae     1,89    1,61    

TriedaELKETVFTOFYZGEDGEGGISGRSHOKCHECHEOCLCINFIVTIOD
I.A   3          1,7
I.B   2,18     22,672  1,45
II.A   2,78        1,39  
II.B   2,04   1,33 2,172,361,571,23  
III.A   3,43  3,271,83       
III.B   2,91   1,91  2,671,67   
IV.A      2,911       
IV.B       1,38  3,082,15   
I.C              1,64
II.C            2,2  
III.C   3,58  3,21,83       
I.Ad   3,73          1,4
I.Ae   2,79          2
II.Ad   3,82        2  
II.Ae   2,06        1,39  

TriedaKARKOCKAJKNJKRJKZPLZPLŽPLSEMNZMMRMOFMTSMKTMAT
I.A  2,25     3,45     3,2
I.B  2,12     2,29     2,53
II.A  3,5           2,83
II.B 1,831,96    1,64      2,46
III.A  3,09     3,35     3,35
III.B 2,642     2,04    2,642,52
IV.A  3,28     3,06     2,89
IV.B  2,33     2,572,13   22,62
I.C              2,86
II.C              3,07
III.C              2,89
I.Ad1,2 3,33     3,33  2,4 1,873,13
I.Ae1,93 3,143,674   3,5  2,5 2,293,14
II.Ad  3,18     3,45    3,093,45
II.Ae  3,563,63,75   3,28    2,722,56

TriedaMTEMOZMŽPNBVNMLNASNEJOBNOaAKPRXODKOBOOVY 1OVY 2OVY 3
I.A2,45      1,15  2,5 1,75  
I.B1,55      1,53  2,09    
II.A2,29      1,22  2,44 1,39  
II.B2,67      1,12       
III.A       2,57  2,67 2  
III.B       1,91       
IV.A            1,61  
IV.B        1      
I.C3,18      2  2,68 2,62  
II.C2,25     2   2,44 2,06  
III.C2,5           2,23  
I.Ad        1,53      
I.Ae      3,67 1,71      
II.Ad        2,91      
II.Ae      3,6 1,22      

TriedaODYODYPDNOIPPRNPXAPWPPWBPMRPSVPLZPIBPGEPSPRFV
I.A          1,8    
I.B     1,55         
II.A          1,91    
II.B     1         
III.A      3,09        
III.B     2,17      1,36  
IV.A  3,5   2,73        
IV.B  1,69  1,86      1,13  
I.C               
II.C      2,06        
III.C      3,4        
I.Ad     1,4      1,73  
I.Ae     1,93      2,07  
II.Ad     2,91      2  
II.Ae     1,94      1,5  

TriedaRZSRUJSJLSPRSMESBNSTKSSTVSLSTZSTNSRZSUGTDDTDS
I.A  3,151,05  2,5   2,9    
I.B  2,821      2,27    
II.A  3,441  3,55        
II.B  2,731           
III.A  3,31,04           
III.B  2,221,17           
IV.A  3,221         1,712,64
IV.B  2,481           
I.C  2,771,55  3,64        
II.C  2,871,23  2,56     2,06  
III.C  3,371,16           
I.Ad  3,61           
I.Ae 43,64            
II.Ad  3,551           
II.Ae 3,753,33            

TriedaTTDTHKTCVTEKTCKTEATECTLOTZMTDOTSVTEVOITTHFTMJ
I.A      2,8   1,4    
I.B      2 1,83 1,33    
II.A      2,5   1,44    
II.B      2,25 1,43 1,32    
III.A      3,35   1,43    
III.B      2,91 1,75 1,22    
IV.A      3   1,33    
IV.B      2 2,08 1,11   2,23
I.C      3,14   1,68    
II.C      2,5   1,6    
III.C      2,68   1,67    
I.Ad          1,33    
I.Ae               
II.Ad          1    
II.Ae               

TriedaTOZTSTUCTUSRUSPVKOVPDVYTVTOVTGVBNVYVZYAZEKZAE
I.A               
I.B               
II.A               
II.B               
III.A          3,08    
III.B  2,91            
IV.A     1,71    1    
IV.B  2,38            
I.C          2,5    
II.C               
III.C      1,63        
I.Ad  2,73            
I.Ae  2,36            
II.Ad  2,73            
II.Ae  1,94            

TriedaZEAZKKZPDZLAZUKZIP
I.A      
I.B      
II.A      
II.B      
III.A   3,27  
III.B    1,57 
IV.A      
IV.B      
I.C      
II.C      
III.C      
I.Ad    2,27 
I.Ae    3,21 
II.Ad  1,82 1,09 
II.Ae  1,33 1,11 

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A20031700100
I.B17431000000
II.A18021600000
II.B266101000000
III.A23112100100
III.B23371120020
IV.A18121500000
IV.B21271200000
I.C22121801240
II.C16231100110
III.C22131710000
I.Ad15011400000
I.Ae14001220000
II.Ad12001200000
II.Ae18001800000

§ 2. ods. 4 g

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

Údaje o maturitnej skúške

 

Externá časť maturitnej skúšky:

Predmet

Úroveň

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

slovenský jazyk a literatúra

--

68

36,25%

anglický jazyk

B1

55

41,12%

nemecký jazyk

B1

5

47,34%

ruský jazyk

B1

4

48,75%

 

 

 

 

 

 

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

Predmet

Úroveň

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

slovenský jazyk a literatúra

--

68

50,64%

anglický jazyk

B1

55

57,18%

nemecký jazyk

B1

5

31%

ruský jazyk

B1

4

53,75%

 

 

 

 

 

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky:

Predmet

Úroveň

Počet žiakov

Priemerná úspešnosť

slovenský jazyk a literatúra

--

68

2,62

anglický jazyk

B1

59

2,54

nemecký jazyk

B1

5

3,4

ruský jazyk

B1

4

2,75

teoretická časť odbornej zložky

--

68

2,49

praktická časť odbornej zložky

--

68

2,04

 

 

 

 

 

 

Údaje o záverečných skúškach

 

Kód

Učebný odbor

Počet žiakov

Prospech

Počet žiakov, ktorí nekonali  skúšku

prospeli s 

vyznamenaním

prospeli veľmi dobre

prospeli

neprospeli

3661 H

murár

6

2

1

3

0

0

3663 H

tesár

3

2

1

0

0

0

3355H

stolár

8

1

1

6

0

0

 

 

§ 2. ods. 4 h

Uplatnenie žiakov

Absolventi našej školy majú na trhu práce lepšie uplatnenie, pretože sa pri štúdiu zamerali na konkrétny smer či odbor, ktorému sa podrobne venovali. Trh práce ponúka množstvo pozícií, pri ktorých sa vyžaduje nielen prax v danom odbore (absolventi SOŠ ju získavajú už počas štúdia), ale aj špeciálne vyškolenie v danej oblasti. Uplatnili sa rôzne, či už doma alebo v zahraničí, niektorí sa rozhodli pokračovať v nadstavbovom štúdiu (učebný odbor), prípadne na vysokej škole (študijný odbor). Dôležitým posolstvom pre potenciálnych záujemcov je, že úspešnosť týchto absolventov bude stopercentná.

Žiaci 4 - ročných študijných odborov a žiaci nadstavbového štúdia sa po absolvovaní štúdia uplatňujú na trhu práce alebo pokračujú v pomaturitnom alebo vysokoškolskom štúdium. V školskom roku 2022/2023 bolo prijatých na vysokoškolské štúdium 10 našich absolventov. Žiaci 3 - ročných učebných odborov sa po absolvovaní uplatňujú na trhu práce alebo pokračujú v nadstavbovom štúdiu.

V školskom roku 2022/2023 spolupracovala škola s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci za účelom čo najlepšieho uplatnenia absolventov na trhu práce. Bolo zrealizované stretnutie žiakov končiacich ročníkov o možnostiach a podmienkach uplatnenia sa na trhu práce na Slovensku aj v zahraničí, o platnej legislatíve, o príprave na podnikanie.

Žiakom končiacich ročníkov boli poskytnuté aj informácie o možnostiach prípravných kurzov na vysokoškolské štúdium.

K mesiacu október je na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Čadci evidovaných 8 uchádzačov o zamestnanie z absolventov našej školy.

Pomáhali sme žiakom definovať si osobné a kariérové ciele, adekvátne sa rozhodovať - zvoliť si vhodný druh štúdia, berúc do úvahy školské výsledky, záujmy, dĺžku prípravy, subjektívne prekážky, očakávania (vlastné aj zo strany rodiny) týkajúce sa budúcnosti a získania určitých pracovných pozícií.

Na posilnenie optimálneho výberu VŠ žiakmi sme si organizovali už praxou overené aktivity Dni otvorených dverí na VŠ, (individuálne konzultácie, besedy ,exkurzie, prezentácie, ankety, dotazníky), spolupracovali sme s poradenskými inštitúciami - CPPPaP, ÚPSVaR, univerzity a VŠ zo SR a ČR.

Žiaci tieto aktivity oceňovali napriek tomu, že majú možnosť informácie získať aj vďaka digitalizácii v rezorte školstva z webových stránok jednotlivých fakúlt.

Najviac záujemcov už tradične bolo o štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene na Fakulte ekológie a environmentalistiky 4 žiaci, na Dubnickom inštitúte v Dubnici nad Váhom 2 žiaci , na Univerzite Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta 2 žiaci, na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 žiak, Ostravská univerzita na prírodovedeckú fakultu 2 žiaci, Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta ekológie 1 žiak V tomto školskom roku sa výrazne zviditeľnila UKF Nitra. Druhýkrát za posledných 5 rokov nastala situácia mapujúca pokles.

Každoročne sa nám potvrdzuje fakt, že u našich žiakov v popredí záujmu sú fakulty tých VŠ a univerzít, ktoré majú tradíciu, poskytujú vzdelanie, ktoré je zárukou získania adekvátneho miesta na trhu práce.

Úspešnosť prijatia našich žiakov je okrem iného aj potvrdením kvality výchovnovzdelávacej práce pedagógov našej školy.


Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu

 

Kód

Kód a názov študijných a učebných odborov 

Ukazovateľ

celkový počet absolventov

počet žiakov ďalšieho štúdia

počet zamestnaných žiakov

počet evidovaných nezamestnaných žiakov k

 31. 08. 2023

3341 K

operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

7

1

6

0

3656 K

operátor stavebnej výroby

11

0

10

1

3336 M 04

drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve

8

4

3

1

2841 M

technológia ochrany a tvorby životného prostredia

13

3

8

2

6403 L

podnikanie v remeslách a službách

29

3

24

2

3661 H

murár

6

2

4

0

3663 H

tesár

3

1

2

0

3355H

stolár

8

4

4

0

Spolu:

85

18

61

6

 

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...1 034 127,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...25 952,- € z toho 2 595,- € na materiálno - technické zabezpečenie krúžkov a 23 357,- € na zabezpečenie vedenia krúžkov pedagogickými zamestnancami

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Zhodnotenie CVČ:

Centrum voľného času je zamerané hlavne na aktívne dopĺňanie výchovno - vzdelávacieho procesu, rozvíja a napomáha žiakom pri vlastnej sebarealizácii a aktívnom využívaní voľného času. Hlavné úlohy boli záväzné pre všetkých zamestnancov. Ich konkrétne plnenie bolo realizované počas celého školského roka a upresňované v týždenných a mesačných plánoch práce a na pracovných poradách. CVČ organizovalo počas školského roka rôzne spoločenské, kultúrne a športové aktivity pre žiakov, do ktorých sa zapájali spontánne v čase svojho osobného voľna. Cieľom CVČ bolo a je vyplniť voľný čas detí a mládeže zmysluplnou činnosťou tak, aby sa tento čas stal priestorom pre rozvoj a kultiváciu ich osobnosti, poskytol im možnosť zábavy i poučenia, naplnil ich sociálne potreby, uspokojil ich túžbu uplatniť sa, jednoducho poskytnúť im možnosť, stráviť voľný čas príjemne medzi svojimi.

Zameranie oblasti činnosti centra:

Pravidelná záujmová činnosť v záujmových kluboch, krúžkoch

Príležitostná činnosť - organizácia podujatí, , športových súťaží, exkurzií, výletov

Individuálna práca - talenty, postihnuté deti

Spontánna činnosť - podľa záujmu, ponuky

Metodická, informačná, koordinačná práca v oblasti voľnočasových aktivít


Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
3D tlač a CNC frézovanie10 Ing. Stanislav Kuljovský
Angličtina v praxi16 Mgr. Eva Sýkorová
Braiding10 PhDr. Lenka Kučáková
Ekológia hrou 7 Ing. Katarína Slížová
Chémia okolo nás12 Ing. Oľga Časnochová
Matematika v praxi17 Mgr. Vlasta Kozáková
Mediálny14 Mgr. Mária Gavenčiaková
Mladý líder10 Mgr. Dagmar Mečárová
Moderné podnikanie10 Ing. Michaela Klieštiková
Propagačný 12 Ing. arch. Beáta Kontrišová
Stavby a záhrady11 Ing. Eva Zaťovičová
Stavebný13 Ing. Anna Rebrošová
Strelecký krúžok10 Mgr. Janka Latková
Tvorivosť,kreativita,zábava11 Mgr. Janka Latková
Športové hry21 Mgr. Ján Holák
Technický krúžok13 Mgr. Peter Kubiš
Tvorivá dielňa15 Ing. Jana Majtánová
Futsal11 Mgr. Marián Ondrúšek
Vzpieranie14 Miroslav Škrobian
Florbal I.21 PhDr. Peter Jurga
Florbal II. 21 PhDr. Peter Jurga
Futbal23 Mgr. Marián Ondrúšek
Folklórny I.13 Katarína Murínová
Folklórny II.13 Katarína Murínová
Workout15 Mgr. Marián Ondrúšek
k01 - 3D tlač a modelovanie 1.21 Mgr. Michal Palica
k02 - 3D tlač a modelovanie 2.22 Mgr.Michal Palica
K04- Florbal 121  Mgr. Boris Drexler
K05- Florbal 220  Mgr. Boris Drexler
K07- Futsal22 Mgr. Boris Drexler
k13- Projektová dokumentácia 121 Ing. Rozália Kopásková
K14- Projektová dokumentácia 222 Ing. Rozália Kopásková
k03- Angličtina bez problémov26 Mgr. Renáta Mäkká
k15- Rozprávanie v ANJ 122 Mgr. Renáta Mäkká
k16- Rozprávanie v ANJ 222 Mgr. Renáta Mäkká
k09- Podnikáme cez e-shop 122 Ing. Lenka Mravcová
k10- Podnikáme cez e-shop 222 Ing. Lenka Mravcová
k19- Účtovníctvo v praxi24  Ing. Jozefa Orlinská
k12- Programovanie MCU24  Ing. Peter Remiš
k06- Fotografický krúžok22 Ing. Peter Sovík
k08- Logistika 123 Ing. Jozefa Orlinská
k17- Šachový krúžok 1 24  Ing. Peter Tvrdý
k18- Šachový krúžok 222 Ing. Peter Tvrdý
k11- Pripravujeme sa na maturitu22 Mgr. Renáta Mäkká

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi budúcich prvákov sa začala pri adaptačnom stretnutí ešte pred začiatkom školského roka. Táto spolupráca sa prehlbovala cez športové podujatia, kultúrne aktivity, na ktoré boli rodičia pozývaní a aktívne sa ich zúčastnili, pomáhali s ich samotnou realizáciou.

Komunikácia medzi školou a rodičmi bola aj prostredníctvom internetovej stránky školy, kde sa priebežne zverejňovali všetky dôležité informácie. O prospechu a dochádzke komunikovala škola s rodičmi formou elektronickej žiackej knižky. Taktiež rodičovské združenia boli v online priestore s využitím aplikácie Microsoft Teams. Veľa rodičov využilo možnosť osobnej konzultácie s triednym učiteľom i ostatnými vyučujúcimii. Značný počet zákonných zástupcov problémových žiakov však prejavoval slabý záujem o spoluprácu so školou pri riešení vzniknutých problémov, čo sťažovalo prácu pedagógom školy.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Ján Palko

V Krásne nad Kysucou, 20. októbra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 17.10.2023

Vyjadrenie rady školy

Uznesenie číslo U-1/10/2023 : Rada školy pri SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou prerokovala

"Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy

SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou za školský rok 2022/2023“ a

berie ju na vedomie dňa 26. októbra 2023.

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk