• Nadpis

    • Prevádzkový poriadok

     Školskej knižnice SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou

      

     I. Základné ustanovenia a úlohy školskej knižnice

     1. Školská knižnica je súčasťou SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou 1642 a slúži všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom a študentom tejto školy.

     2. Školská knižnica disponuje knižným fondom, ktorý sa využíva na skvalitnenie výchovno – vyučovacieho procesu a všestranný rozvoj žiakov a zamestnancov školy.

     3. Knižné jednotky sú podľa obsahu , druhu a zamerania zaradené do školskej knižnice.

     4. Okrem knižného fondu sa v ŠK nachádza i počítač s programom Clavius, tlačiareň.

     5. Priestory Školskej knižnice sa vďaka veľkej ploche využívajú okrem výpožičných hodín aj na vyučovanie vo vyučovacom čase a aktivity v mimovyučovacom čase.

     6. Školská knižnica eviduje všetku literatúru nadobudnutú nákupom, darom alebo inou formou. Eviduje zoznam prírastkov a úbytkov knižného fondu.

     7. Školská knižnica má interný výpožičný poriadok.

     8. Knižný fond sa dopĺňa nákupom literatúry alebo knižnými darmi. Výber literatúry do knižnice sa robí v spolupráci s riaditeľom, zástupcom riaditeľa a celým pedagogickým zborom.

     9. Školský knihovník priebežne preveruje knižný fond z hľadiska aktuálnosti.

     10. Na základe návrhu vyučujúcich  sa zastarané a opotrebované knižné jednotky vyraďujú.

      

     II. Práva a povinnosti používateľov školskej knižnice

     Vedúci školskej knižnice:

     - zabezpečuje sprístupnenie školskej knižnice počas vyučovania i v čase mimo vyučovania,

     - kontroluje stav a funkčnosť inventára školskej knižnice.

     Vyučujúci:

     - počas vyučovacej hodiny je v priestoroch školskej knižnice(učebňa č. 62) nepretržite prítomný,

     - ak zistí nejaké technické alebo iné nedostatky, upozorní na ne vedúceho školskej knižnice,

     - pred odchodom z priestorov školskej knižnice miestnosť skontroluje  a uzamkne.

     Žiak má právo:

     - využívať zariadenie školskej knižnice spôsobom na to určeným a len za prítomnosti vyučujúceho alebo školského knihovníka.

     Žiak má povinnosti:

     - správať sa tak, aby nerušil ostatných užívateľov ŠK pri ich činnosti,

     - dodržiavať pokyny vyučujúceho alebo školského knihovníka,

     - vchádzať do učebne s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho,

     - skontrolovať svoje „pracovné miesto“ – každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť nahlásiť vyučujúcemu.

     Žiak má zakázané:

     - v priestoroch školskej knižnice konzumovať potraviny a nápoje,

     - poškodzovať a ničiť zariadenie školskej knižnice.

     III. Výpožičný poriadok školskej kniţnice

     1. Výpožičné hodiny Školskej knižnice sú každú stredu a každý štvrtok v čase od 13:45 hod. do 16:00 hod a v čase prestávok počas vyučovania.

     2. Dokumenty školskej knižnice sa požičiavajú:

     - prezenčne, t.j. v priestoroch knižnice / počas vyučovania/,

     - absenčne, t.j.domov.

     3. Používatelia si vyhľadávajú knihy v zozname kníh školskej knžnice

     4. Výpožičná lehota kníh pre žiakov nie presne určená, termín vrátenia vypožičaných kníh sa stanoví  po dohode s vedúcim školskej knižnice.

     5. Pedagogickí zamestnanci môžu mať odbornú pedagogickú literatúru zapožičanú počas celého školského roka.

     6. Školský knihovník môže požadovať skoršie vrátenie titulov.

     7. Žiak môže mať súčasne absenčne vypožičané 3 knižné tituly, pre štúdijné účely maximálne 3 tituly.

     8.Pri vypožičiavaní knižného titulu je čitateľ povinný ho prezrieť a všetky poškodenia nahlásiť vopred. Zároveň je povinný vrátiť vypožičaný titul v takom stave v akom ho prevzal

     9.Vypožičiavanie kníh je bezplatné

     10.Čitateľ je povinný školskému knihovníkovi nahlásiť stratu, poškodenie alebo zničenie zapožičaného titulu a do stanovenej lehoty nahradiť škody v rozsahu poškodenia, resp. nahradiť stratený titul iným podobným titulom.

      

     Spracoval: PaedDr. Ján Pitoňák PhD., školský knihovník

      

     Schválil: PaedDr. Ján Palko, riaditeľ školy

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk