• Vráťme šport do škôl 2016

    • 1. Identifikácia žiadateľa

     Škola/ školské zariadenie:

     Stredná odborná škola drevárska  a stavebná

     Adresa:

     Krásno nad Kysucou 1642

     Mesto:

     Krásno nad Kysucou

     E-mailová adresa:

     buchtova@sosdskrasno.sk

     Telefón:

     041/4385337

     IČO:

     00891835

     DIČ:

     2020551753

     Bankové spojenie:

     Štátna pokladnica

     Číslo účtu:

     SK87 8180 0000 0070 0048 6284

     Štatutárny zástupca:

     PaedDr. Ján Palko

     Autor projektu:

     Ing. Alena Buchtová

     Názov projektu:

     Príď k nám a buď fit

     Oblasť podpory

     č. 1 Škola ako centrum športu

     Cieľová skupina:

     Žiaci SŠ, žiaci ZŠ, široká verejnosť

     Požadovaná výška grantu ŽSK:

     5 050 €

     Spoluúčasť min 10 % (min. 505 €):

      688 €

     Celkový rozpočet (súčet grantu a spoluúčasti):

      5 738 €

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2. Charakteristika súčasného stavu

     Opíšte súčasný stav problematiky, ktorú chcete realizáciou projektu zmeniť (maximálne 10 riadkov).

      

     V súčasnej dobe majú ľudia, najmä mladí veľmi málo pohybu, svoj voľný čas trávia väčšinou pri internete, počítači, či televízii. Nedostatok pohybu sa následne prejavuje rôznymi zdravotnými ťažkosťami, ako je obezita, cukrovka, astma...

     Cieľom tohto projektu je urobiť pohyb zaujímavým, zábavným a štýlovým nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre širokú verejnosť, pre všetky vekové kategórie od detí po seniorov.

      

      

      

     3. Ciele projektu

     Vymenujte hlavný cieľ a špecifické ciele projektu. Ako prispeje realizácia projektu k rozvoju športu v školskom, resp. mimoškolskom prostredí? Pri špecifikácii výchovno-vzdelávacích cieľov použite taxonómiu vzdelávacích cieľov B. S. Blooma (maximálne 10 špecifických cieľov s použitím aktívnych slovies v neurčitku).

     Hlavný cieľ projektu:

     Rozšíriť novovybudované workoutové ihrisko o športovú zónu s exteriérovými fitnes strojmi. Týmto moderným a atraktívnym športovaním viesť ľudí nenásilnou formou k zmene životného štýlu z pasívneho na aktívny.

      

      

     Špecifické ciele projektu:

     1. Zvýšiť atraktivitu pohybových aktivít.
     2. Vytvoriť u mladých ľudí pozitívny vzťah k športovaniu
     3. Motivovať žiakov a širokú verejnosť k pohybu kreatívnosťou spojenou so zábavou
     4. Zvýšiť fyzickú kondíciu u žiakov a širokej verejnosti
     5. Sprístupniť tieto zariadenia širokej verejnosti v čase mimo vyučovania, cez víkendy a prázdniny
     6. Zviditeľniť a spropagovať školu širokej verejnosti
     7. Zapojením žiakov do vybudovania športovej zóny zvýšiť u nich zodpovednosť za udržiavanie a prevádzku zóny.

      

      

      

     4. Očakávaný dopad projektu

     Do akej miery bude mať projekt dopad na cieľovú skupinu? Aký bude dopad projektu z dlhodobého hľadiska?(maximálne 10 riadkov).

      

     Rozšírením workoutového ihriska o fitnes zónu zabezpečíme, že žiaci ale aj široká verejnosť sa oboznámia s novým a moderným typom športovania na fitnes strojoch na čerstvom vzduchu. Výstavbou tejto zóny podporíme záujem žiakov a širokej verejnosti zvýšiť si svoju fyzickú kondíciu a aktívne tráviť svoj voľný čas. Sprístupnením tejto športovej zóny pre širokú verejnosť sa škola zviditeľní nielen v meste, ale aj v širokom okolí. Tým, že sa žiaci budú podieľať na výstavbe zóny, zvýši sa u nich aj vzťah k hodnotám, pretože budú zodpovední za udržiavanie fitnes zóny.

      

      

      

     5. Charakteristika projektu

     Opíšte priebeh a spôsob realizácie projektu (maximálne 20 riadkov).

      

     1. Návrh a výber exteriérových fitnes strojov
     2. Úprava terénu – podkladová plocha vybudovaná žiakmi našej školy
     3. Osadenie exteriérových fitnes strojov
     4. Slávnostné otvorenie novej fitnes zóny – súťaž pre žiakov základných škôl „Cvičím, cvičíš, cvičíme“
     5. Oznámenie širokej verejnosti o možnosti využitia novej športovej zóny cez web mesta, školy, mestský rozhlas a zverejnenie v regionálnej tlači.

      

      

      

      

     6.Harmonogram konkrétnych športových aktivít

     Uveďte prehľad konkrétnych  športových aktivít.

      

     P. č.

     Názov aktivity

     Krátka charakteristika aktivity

     Termín aktivity

     Cieľová skupina

     1.

     Výber fitnes strojov

     Návrh a zakúpenie fitnes strojov

     Apríl-máj

     Žiaci SŠ

     2

     Úprava terénu

     Upravenie terénu a vybudovanie podkladu pre fitnes stroje

     Máj-jún

     Žiaci SŠ

     3

     Osadenie fitnes strojov

     Zabudovanie fitnes strojov dodávateľskou firmou

     august

     Vybraná firma

     4

     Otvorenie zóny

     Slávnostné otvorenie zóny a usporiadanie súťaže pre žiakov ZŠ – „Cvičím, cvičíš, cvičíme“

     september

     Žiaci ZŠ, žiaci SŠ

     5

     Oznámenie o možnosti využitia zóny

     Oboznámenie širokej verejnosti o možnosti zacvičiť si na fitnes strojoch

     september

     Široká verejnosť

      

      

     7. Hodnotenie projektu

     Opíšte ako bude realizované priebežné hodnotenie projektu počas jeho realizácie (maximálne 10 riadkov).

      

     1. Počet žiakov ZŠ a SŠ, ktorí využijú športovisko
     2. Počet obyvateľov mesta, ktorí využijú novú fitnes zónu
     3. Vybudovanie fitnes zóny
     4. Súťaž pre deti ZŠ „Cvičím, cvičíš, cvičíme“

      

      

      

     8. Zabezpečenie viditeľnosti projektu

     Vymenujte spôsoby medializácie projektu a Žilinského samosprávneho kraja ako poskytovateľa grantu (maximálne 10 riadkov).

      

      

     1. Médiá
     2. Fotodokumentácia
     3. Web stránka školy
     4. Web stránka mesta Krásno nad Kysucou
     5. Regionálna tlač
     6. Mestský rozhlas

      

      

      

     Vyhodnotenie projektu

      

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk