• Maturita

    • Písomná forma internej časti 

          Má podobu slohovej práce, ktorú žiaci píšu na vybranú tému (v prípade vyučovacích jazykov) alebo na vopred určenú tému (v prípade cudzích jazykov). Témy sú zadávané centrálne.

      
     • Slovenský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)
     • Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s VJM) - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)
     • Maďarský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)
     • Ukrajinský jazyk a literatúra - 150 minút (jedna téma zo štyroch ponúkaných)
     • Anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk - 60 minútový test (jedna úloha s dlhou odpoveďou)
      

     Externá časť maturity 

     Jednotné, štátom zadané testy, ktoré píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.

     Slovenský jazyk a literatúra - 100 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou).

     Anglický jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

     Nemecký jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

     Ruský jazyk - 120 minútový test (úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška má tri časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením.

      

     Kópie ukážok vyplnených OH a Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testom externej časti MS.

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk