• Stravovacia komisia

    • Plán práce

     Stravovacej komisie pri SOŠ-ds Krásno nad Kysucou na rok 2014

      

     Stravovacia komisia ustanovená od 1.1.2014 plní úlohu poradného a iniciatívneho orgánu riaditeľa.

     Zloženie: 

     Ing. Alena Buchtová – predseda

     Ing. Ivana Nistlerová – člen

     Mgr. Miroslav Kupčuljak – člen

     Jozef Belanec – člen

      

     Plánované zasadnutia:  

     • január 2014
     • máj 2014
     • september 2014
     • december 2014

      

     Komisia má právo hodnotiť:

     • Klímu prostredia počas stravovania
     • Zabezpečovanie pitného režimu
     • Formálnu stránku jedálneho lístka
     • Spoluprácu s vedúcou ŠJ
     • Presadzovanie požiadaviek a návrhov žiakov a zamestnancov SOŠ ds
     • Spolupracuje pri dodržiavaní hygieny a bezpečnosti pri práci prevádzky ŠJ
     • Podieľa sa na vytváraní kultúrneho prostredia a estetiky stolovania
     • Podáva podnety na ekonomický úsek pre školské stravovanie v prípade problémov

      

             Január 2014

     1. Schválenie plánu práce na rok 2014
     2. Prejednanie prevádzkového poriadku ŠJ a školského bufetu a požiadanie hygieny o schválenie
     3. Kontrola HaCCP
     4. Prejednanie MTZ – oprava a doplnenie inventára
     5. Prejednanie OOPP zamestnancov ŠJ
     6. Prejednanie plnenia noriem

      

      Máj 2014

     1. Zhodnotenie prínosu ŠJ – kvantita – kvalita
     2. Zmeny v skladbe jedálneho lístka
     3. Zhodnotenie spokojnosti stravníkov s jedlom
     4. Odber odpadu – kontrola odberu, uskladnenie

      

     September 2014

     1. Prejednanie výšky stravných lístkov
     2. Zhodnotenie ŠJ za šk. rok 2013/2014
     3. Prejednanie plánu sanitárnych dní

      

     December 2014

     1. Prehodnotenie a doplnenie prevádzkového poriadku podľa aktuálnosti a potreby
     2. Inventarizácia ŠJ
     3. Zhodnotenie školskej jedálne za rok 2014

      

     Program zasadnutí stravovacej komisie bude podľa potreby dopĺňaný a aktualizovaný.

     Na každé zasadnutie komisie bude prizvaná vedúcaŠJ a pomocná kuchárka.

      

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk