• Výchovný program Centra voľného času

    • STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA A STAVEBNÁ

     Krásno nad Kysucou č. 1642,  023 02

     logo_8 SOSd+s

      

      

      VÝCHOVNÝ  PROGRAM

      

     CENTRA VOĽNÉHO ČASU

      

     Školský rok:     2022/2023

     Aktualizované: 26.08.2022

      

     Schválil  : PaedDr. Ján Palko                                      Predkladá : PhDr. Karin Bugalová

                      riaditeľ SOŠds                                                                        

      

     Obsah:

     1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
     2. CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA
     3. CIELE VZDELÁVANIA
     4. FORMY VZDELÁVANIA
     5. KOMPETENCIE ŽIAKA CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU
     6. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY
     7. VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY  A  HODNOTENIA DETÍ
     8. VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY  A  HODNOTENIA  ZAMESTNANCOV
     9. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE  PEDAGOGICÝCH    ZAMESTNANCOV
     10. POPIS MATERIÁLNYCH PODMIENOK
     11. POPIS PERSONÁLNYCH PODMIENOK
     12. POPIS EKONOMICKÝCH PODMIENOK
     13.  POPIS PODMIENOK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVIA
     14. PODMIENKY PRIJÍMANIA UCHÁDZAČOV, PRIEBEH A UKONČOVANIE VZDELÁVANIA
     15. PODMIENKY PRE VZDELÁVANIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
     16.  DĹŽKA A ČASOVÝ PLÁN VZDELÁVANIA

      

            Prílohy

                 - príloha č.1 Plán práce na šk. rok 2022/2023

                 - príloha č. 2 Záujmové útvary

      

      

      

      

     1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

      

     Centrum voľného času pri Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej

     Krásno nad Kysucou č. 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou

      

     Názov: Stredná odborná škola drevárska a stavebná

     Sídlo : č. 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou

     IČO:   00891835

     Súčasťou organizácie je:

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná

     Strednej priemyselnej školy informačných technológií Kysucké nové Mesto

     Školská jedáleň 

     Centrum voľného času

     Centrum voľného času Čadca

     Školské dielne

      

     Centrum voľného času pri SOŠDaS

     Telefón: 041/ 4385337/23

     e-mail: bugalova@sosdskrasno.sk

     sosdskrasno@sosdskrasno.sk

     Účel zariadenia:

     Centrá voľného času v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 115 Centrum voľného času, vytvárajú podmienky na neformálne vzdelávanie, organizujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť.

     Doba prevádzky:

     CVČ je otvorené v pracovné dni – od 07. 00 hod. do 16.00 hod.

     Štatutárny orgán: PaedDr. Ján  Palko, riaditeľ  SOŠDaS v Krásne nad Kysucou

      

     Krásno nad Kysucou, dňa 26. 08. 2022                                PaedDr. Ján Palko

                                                                             riaditeľ  SOŠDaS

      

      

     1. CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA

      

     Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaží a individuálneho prístupu v priebehu celého roka.

      

     Usmerňuje rozvoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času.

      

     Plní úlohy pri ochrane detí pred sociálno-patologickými javmi, v prevencii problémového vývinu detí, v prevencii delikventného vývinu mládeže.

      

     Samotné CVČ je súčasťou SOŠDaS k dispozícii má klubovňu, prednáškovú miestnosť, školskú knižnicu, telocvičňu, posilňovňu, učebne, ihriská, triedy.

      

     Okrem krúžkovej činnosti do ktorej sa žiaci môžu zapojiť počas celého šk. roka je:

     • študentom k dispozícii klubovňa, ktorá je vybavená počítačmi pripojenými na internet, žiaci si v klubovni môžu pozrieť DVD, počúvať hudbu, prečítať časopisy, ktoré sú podľa ich záujmu objednávané.
     • možnosť kopírovania rôznych materiálov pre vyučovanie
     • možnosť vyhľadať si na internete úlohy, referáty ... pre vypracovanie domácich úloh
     • možnosť vytlačiť, rozmnožiť,  skenovať práce potrebné pre prípravu na vyučovanie
     • možnosť získať zručnosti potrebné pre život prostredníctvom prednášok, besied ..., kde sú na besedy prizývaní pracovníci z úradu práce, lekár, právnik, príslušník polície...

      

      

      

      

      

      

      

      

     1. CIELE VZDELÁVANIA

      

     Všeobecné ciele:

     • všeobecný rozvoj osobnosti človeka s dostatkom mnohostranných aktivít v rámci voľného času
     • podpora pri získavaní a uplatňovaní znalostí pri rozvoji plnohodnotného života
     • výchova k zdravému životnému štýlu včítane formovania pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu
     • osobná a sociálna výchova

      

     Dlhodobé ciele:

     • vytvárať podmienky na rozvoj praktických činností
     • zapájať  aktívne študentov do  projektov  školy / burza nápadov /
     • v rámci   výchovno-vzdelávacej   činnosti   spolupracovať s dobrovoľníckymi centrami krajskými radami mládeže, mládežníckymi organizáciami v ich pôsobnosti a ďalšími subjektmi pracujúcimi v mládežníckej politike so zameraním na participáciu a aktívne občianstvo
     • Zamerať činnosť a vytvoriť priestor aj pre:

                   -nezamestnanú mládež

                   -mládež študujúcu mimo mesta

                   -deti a mládež zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia

                    -nadané deti a mládež

                     -deti a mládež so zdravotným postihnutím

                     -rodičov a rodinných príslušníkov detí a mládeže formou spolupodieľania sa na aktívnom trávení voľného času

     • vytváranie priestoru pre spontánnu činnosť
     • vytváranie a upevňovanie vzťahov s inštitúciami v meste a jeho okolí
     • prevencia negatívnych javov a ich uplatňovanie v CVČ
     • rešpektovanie premenlivosti mládežníckych záujmov a ponuka na rôznych činnostiach v ZÚ
     • vytváranie tímu pedagógov   a odborníkov odovzdávať svoje skúsenosti pri využití rôznych foriem práce a tvorivého prístupu k študentom
     • spolupracovať a podieľať sa na živote v meste spoločne s rôznymi inštitúciami, ktorých náplňou sú tiež voľno časové aktivity
     • zachovanie výšky úhrady, aby účasť na záujmovom vzdelávaní nebola limitovaná sociálnymi možnosťami účastníkov 

      

     Konkrétne krátkodobé ciele

     • krátkodobé ciele sú stanovené a špecifikované v plánoch činnosti
     • v oblasti pravidelného záujmového vzdelávania chceme rozšíriť ponuku v oblasti športu o väčší počet záujmových útvarov. Našim cieľom je fyzický rozvoj všetkých účastníkov nielen na športoviskách, ale i vo voľnej prírode. Chceme tak predchádzať prehlbujúcim sa problémom s nadváhou u mládeže a rôznym iným zdravotným problémom spôsobených z nedostatku pohybových aktivít
     • V oblasti príležitostných aktivít budeme usilovať okrem už tradične pripravovaných činností, o zapojenie čo najširšej verejnosti, a to zapájaním sa do kultúrneho a športového života na škole a  v meste
     • Vytvoriť kvalitný informačný servis pre CVČ  a tým dosiahnuť jeho väčšiu propagáciu /napr. www. stránky, regionálny tlač a pod./
     • podpora a participácia na prácu a fungovanie školskej rady
     • využívanie vzdelávacích seminárov a školení pre kmeňových zamestnancov a externých pracovníkov

      

     Základné poňatie obsahu záujmového vzdelávania

      

     Obsah záujmového vzdelávania vychádza z princípu rozvoja kľúčových kompetencií. CVČ  sa zameriava na rôznorodé formy činnosti:

     a/ pravidelná výchovná, vzdelávacia a záujmová činnosť

     b/ príležitostná výchovná, vzdelávacia a záujmová činnosť

     c/ osvetová činnosť vrátane zhromažďovania a poskytovania informácií

     d/ starostlivosť o nadaných študentov

     e/ organizovanie súťaží a prehliadok

     Obsah záujmového vzdelávania vo všetkých jeho formách v CVČ súvisí so základným princípom otvorenosti a umožňuje ich realizáciu s prihliadnutím k veku, individuálnym možnostiam, záujmom a potrebám všetkých študentov. Študenti získavajú nielen znalosti a zručnosti, ale sú vedení k ich využitiu v praxi.

      

     Ad a) Pravidelná výchovná vzdelávacia a záujmová činnosť

     Športová oblasť: futbal, florbal, stolný tenis, softenis, volejbal, basketbal, halový futbal, atletika, cykloturistika, turistika, fitnes - posilňovací, šachy, futbal , šípky, lyžovanie,  streľba, plavecký, bedminton,  

      

     Oblasť technická: stavebníctvo, počítače, projektové programovanie, rozhlasový žurnalista, internet známy – neznámy, 

      

     Oblasť umelecko-výchovná:  tanečný,  výtvarné techniky, jazyky, dekor očami študentov,  rozhlasový žurnalista, ukáž čo vieš, šikovné ruky

      

     Oblasť environmentálna: voda okolo nás, chémia okolo nás

      

     Vzdelávacie kurzy, semináre:  zručnosti potrebné pre život, zdravý životný štýl,

      

     Ad b) Príležitostná výchovná, vzdelávacia  a záujmová činnosť

     Dlhodobé projekty ktoré sa uskutočňovali a ďalej pokračujú patria :

     • vzdelávacie kurzy, semináre -  zručnosti potrebné pre život, zdravý životný štýl,
     • kultúrne programy –  Imatrikulácia,  Vianočný program, Valentín, Deň učiteľov, ..
     • preventívne protidrogové programy- koncerty, prednášky, divadelné predstavenia
     • ekologické a sociálne programy- ekologické akcie, čistenie turistických chodníkov, studničiek, ...
     • úprava okolia školy          
     • športové projekty – športové súťaže, Medzinárodné turnaje, Mikulášsky turnaj, ...
     • stretnutia s významnými osobnosťami – besedy v knižnici so spisovateľom, hudobným 
     • skladateľom, ďalšími významnými osobnosťami regiónu a Slovenska

      

     Ad c) Organizovanie súťaží a prehliadok mládeže

     • organizovanie vlastných prehliadok a súťaží
     • organizovanie výstav – výstavy prác, výrobkov účastníkov CVČ
     • organizovanie tematických exkurzii

      

     1. FORMY VZDELÁVANIA

      

     Formy vzdelávania vychádzajú zo školského zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      

         Záujmové vzdelávanie sa uskutočňuje nasledovnými formami:

     a/ príležitostnou výchovnou, vzdelávacou, záujmovou a tematickou rekreačnou

        činnosťou  v priestoroch mimo školy - súťaže, výstavy, koncerty poriadané v meste   

        Krásno nad Kysucou, Čadca, Žilina

     b/ pravidelnou výchovnou, vzdelávacou a záujmovou činnosťou

               záujmové útvary, kurzy, prednášky, besedy

     c/ osvetovou činnosťou včítane zhromažďovania informácií pre študentov v rámci    

          prevencie sociálno-patologických javov

     d/ individuálnou prácou a vytváraním podmienok pre rozvoj nadaných študentov

     e/ organizovaním súťaží a prehliadok prác študentov a to v spolupráci so školami  

         a ďalšími inštitúciami

      

      

     1. KOMPETENCIE ŽIAKA CENTRA VOĽNÉHO ČASU

      

     Výchovno-vzdelávacia činnosť vo voľnom čase umožňuje individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa. Podporuje vytváranie jeho vzťahu k užitočnému tráveniu voľného času,  aktívnemu oddychu, rozvoju svojho talentu a celoživotnému vzdelávaniu. Učí ho úcte k ľudským právam a základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu a ako aj iným kultúram a národom.

     Kompetencie sa prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu rozvíjajú  a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických výchovných oblastiach. Dieťa/žiak si ich rozvíja účasťou na záujmovej a oddychovej činnosti.

           Kľúčové kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa/žiaka v Centre voľného času (ďalej CVČ).

           Dieťa/žiak CVČ  má  mať osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho individuálnym  osobnostným možnostiam a dĺžke trvania jeho pobytu v stredisku.

     Vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

     • rieši nové, neznáme úlohy a situácie
     • zúčastňuje sa rôznorodých súťaží
     • prejavuje záujem o nové informácie

      

     Komunikačné kompetencie

     • zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor
     • vypočuje si opačný názor
     • rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT
     • prijíma spätnú väzbu

      

     Sociálne kompetencie

     • vlastným postupom rieši jednoduché konflikty
     • pomenuje svoje potreby
     • presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti
     • efektívne spolupracuje v skupine
     • uvedomuje si  potreby ostatných žiakov

      

     Pracovné kompetencie

     • prejavuje samostatnosť pri plnení vytýčených úloh
     • dokončí prácu
     • kultivuje svoju vytrvalosť
     • plní si svoje povinnosti
     • plánuje a hodnotí svoje činnosti
     • prijíma nové informácie a poznatky
     • rozvíja svoje manuálne zručnosti

      

     Občianske kompetencie

     • uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb
     • uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie
     • je otvorený  primeranému participovaniu na živote v záujmovom útvare a v CVČ
     • prejavuje úctu k rodičom  a k starším osobám

      

     Kultúrne kompetencie

     • pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu
     • rozlišuje  kultúrne a nekultúrne správanie
     • rešpektuje iné kultúry a zvyky
     • prijíma kultúrne podnety
     • kultivuje svoj talent
     • je otvorený spolupráci na kultúrnych podujatiach v záujmovom útvare a v CVČ
     • ovláda základy kultúrneho správania

     Kľúčové kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti rozvíjajú  a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických  oblastiach výchovy. Dieťa ich  rozvíja   účasťou  na  záujmovej činnosti a účasťou  na  výchovno-vzdelávacích aktivitách. Kľúčové kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti  a celkového  výchovno-vzdelávacieho procesu

      

     6.TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY

           Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania  realizujeme v týchto výchovných oblastiach:

     • vzdelávacia
     • spoločensko-vedná 
     • pracovno-technická
     • prírodovedno-environmentálna
     • esteticko-výchovná  ( výtvarná, hudobná, literárno-dramatická )
     • telovýchovná ( športové, turistické, zdravotné)

         Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie  oblasti výchovy najmä:, rozumovú, , mravnú,  ekologickú , telesnú výchovu a výchovu k rodičovstvu, dopravnú.       

         Výchovno-vzdelávací proces realizujeme tak, že obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností  aplikujeme integrovanie vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti  naraz, čo nám umožňuje efektívne a komplexne rozvíjať osobnosť detí. Preferujeme prepojenosť jednotlivých oblastí výchovy najmä pri   rozvoji  osobnosti dieťaťa v oblasti jeho samostatnosti, spolupráce, komunikácie a uspokojovania individuálnych záujmov .

         Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa rozvíjame prostredníctvom  realizácie nižšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie budeme  dosahovať  realizovaním nižších ,  špecializovanejších a konkrétnejších  cieľov v jednotlivých výchovných oblastiach a aktivitách .

         Konkrétne špecializované ciele uvádzame v  pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský  rok

      

     6.1.. Vzdelávacia oblasť

      

               Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • rozvíjať autonómnosť v  príprave  na vyučovanie
     • rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa
     • získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov
     • získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
     • Aj nás sa to týka – podpora a rozvoj globálneho vzdelávania,

      

      6.2 Spoločensko – vedná oblasť

             Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • spolurozhodovať o živote v skupine
     • rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia , sebamotivácie a empatie
     • prejavovať  úctu k rodičom , starším osobám
     • prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím
     • pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd
     • posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti
     • kultivovať  kultúrne návyky a vyjadrovanie sa
     • vyjadrovať svoj názor
     • vedieť vypočuť opačný názor
     • využívať všetky dostupné formy komunikácie
     • rozlíšiť kultúrne  a nekultúrne prejavy v správaní sa
     • vedieť samostatne  a kriticky  riešiť jednoduché  konflikty
     • poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

      

     6.3.Pracovno – technická oblasť

              Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • vedieť samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele
     • Praktik – rozvoj praktických zručností pri práci s drobnými materiálmi
     • rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu
     • vedieť   spolupracovať so skupinou
     • rozvíjať základy  manuálnych a technických  zručností
     • získavať základy zručností potrebných  pre praktický život
     • získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

      

     6.4. Prírodovedná – environmentálna oblasť

                Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • pochopiť základné princípy  ochrany životného prostredia
     • rozvíjať  zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia
     • Envirozážitok – podpora a rozvoj zážitkových aktivít v environmentálnej výchove
     • Podpora a rozvoj zážitkových aktivít v environmentálnej výchove

      

     6.5. Esteticko – výchovná oblasť

               Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     -    posilniť úctu  ku kultúrnym  hodnotám v blízkom okolí

     • rozvíjať základy vzťahu  ku klasickému umeniu
     • rozvíjať  talent a špecifické schopnosti
     • rozvíjať základy tvorivých schopností  a zručností
     • prejavovať pozitívny vzťah   k jednoduchej estetickej úprave prostredia
     • podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení
     • objavovať krásu v bežnom živote

      

     6.6. Telovýchovná oblasť

               Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • kultivovať základné  hygienické návyky
     • rozvíjať schopnosť  relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
     • pochopiť škodlivosť fajčenia  alkoholu a iných drog
     • pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia
     • pochopiť význam dodržiavania  základných zásad zdravej výživy
     • poznať základné princípy zdravého životného štýlu
     • rozvíjať športový talent a schopnosti
     •  

      

     7. VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY  A  HODNOTENIA DETÍ

      

     Pri  hodnotení dieťaťa budeme  sledovať jeho úroveň dosahovania očakávaných výstupov v jednotlivých oblastiach  výchovy ( kompetencie žiaka).

     V hodnotení dieťaťa  rešpektujeme  zmeny  v jeho osobnostnom vývoji ( otvorenosť hodnotenia ) a právo dieťaťa  na omyl . Dieťa  učíme sebahodnoteniu.

     Pri  hodnotení detí uplatňujeme tieto indikátory:

     1. Školský poriadok ,  v ktorom sme po dohode  rodičmi a zamestnancami určili pravidlá správania sa žiakov v CVČ, ich práva a povinnosti .
     2. Úroveň schopností a zručností dieťaťa.

     Pri hodnotení detí aplikujeme metódy individuálneho prístupu, povzbudenia, pozorovania, rozhovoru , aktivizácie  a úzkej spolupráce s rodičmi detí .

     Nástroje hodnotenia:

     Spätná väzba od rodičov

     Spätná väzba od učiteľov  

     Pozorovanie žiakov pri činnosti

      

     Očakávané výstupy od účastníkov

     • učí  sa aktívne a zmysluplne tráviť  voľný čas rozvojom svojich záujmových záľub
     • dokáže rozvíjať komunikatívne zručnosti
     • naučí sa  formulovať svoje myšlienky jasne a zrozumiteľne
     • aktívne sa zúčastňuje diskusií a dokáže obhájiť svoje postoje
     • efektívne pracuje a využíva  svoje schopnosti v týchto činnostiach
     • vie sa presadiť a zároveň prijať hodnotenie iných osôb
     • podnecuje  vytváranie ústretových medziľudských vzťahov a predchádza osobným konfliktom 
     • primeraným spôsobom a adekvátne svojím možnostiam rozvíja svoje duševné a fyzické schopnosti
     • vytvára si správne návyky vedúce k zdravému životnému štýlu
     • vyberá si aktivity primerane k svojmu veku a schopnostiam
     • rozvíja svoje estetické cítenie, umelecké nadanie, jazykové schopnosti
     • voľbou správnych prostriedkov dosahuje splnenie jednotlivých aktivít a zároveň využíva doterajšie nadobudnuté skúsenosti
     • učí sa používať správne technologické postupy, využíva aj nové alternatívy
     • efektívne pracuje s informáciami
     • rešpektuje a chráni životné prostredie, chová sa k nemu šetrne
     • zodpovedne pristupuje k ochrane kultúrnych a spoločenských hodnôt

      

           8.VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY  A  HODNOTENIA  ZAMESTNANCOV

      

     Vnútorný systém kontroly pedagogických zamestnancov v  CVĆ

      orientujeme predovšetkým na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti, najmä na plnenie

      

     • cieľov , ktoré sme si stanovili  vo výchovnom programe CVČ
     • ďalších operatívnych alebo dlhodobých úloh

      

     Autoevalváciu  CVČ zameriavame na hodnotenie a zlepšovanie podmienok a a kvality všetkých   činností    : Využívame najmä :

     1. Permanentné sebahodnotenie činnosti vychovávateliek

     Motivačný rozhovor , spojený s vyhodnotením plánu  osobného profesijného rastu – vedenie školy

     Hodnotenie  klímy  a atmosféry v oddelení

     Analýza výsledkov detí, ktorých vychovávateľ usmerňuje (dodržiavanie školského  poriadku správanie a prejavy detí, schopnosť participácie , spôsob uspokojovania záujmov  a pod.

     Analýza plánu výchovno-vzdelávacích  činností vychovávateľa v oddelení jeho detí (pestrosť, zastúpenie všetkých oblastí výchovy, frekvencia, nadväznosť) – vedúca vychovávateľka

     Hodnotenie výsledkov  vychovávateľov  v oblasti ďalšieho vzdelávania, uplatňovania inovačných metód práce , aplikovania špecifických zručností, tvorba projektov – riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa pre mimoškolskú činnosť .

     Vzájomné hodnotenie vedúcich ZÚ – vzájomné hospitácie , “otvorené výchovné činnosti

     Vonkajšia autoevalácia

     Spätná väzba od detí

     Spätná väzba od rodičov

      

      

     9. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE  PEDAGOGICÝCH    ZAMESTNANCOV

      

     Zameranie a ciele nášho výchovného programu ako aj  analýza súčasného stavu ďalšieho vzdelávania vychovávateľov ukazuje potrebu orientácie sa ďalšieho vzdelávania vychovávateľov najmä na metódy zážitkovej výchovy, na problematiku netradičných nenáročných relaxačných  a záujmových činností, ochranu detských  a ľudských práv, a predchádzanie všetkým formám diskriminácie a intolerancie.

     Kontinuálne vzdelávanie vychovávateliek  budeme zabezpečovať :

     Umožňovaním rozvoja zručností  potrebných pre vyššie uvedený okruh kontinuálneho vzdelávania.

     Sprostredkovaním najnovších  poznatkov z metodiky výchovy jednotlivých oblastí výchovy  a neformálneho vzdelávania.

     Rozvíjaním špecifických zručností  nevyhnutných pre vedenie záujmových krúžkov

     Pripravovaním pre prácu s modernými IKT

     Podnecovaním tvorivosti u zamestnancov.

      

     10.POPIS MATERIÁLNYCH PODMIENOK

      

     V priebehu fungovania CVČ bola zriadená :

     - klubová miestnosť, ktorá je rozdelená na dve časti počítačovú a oddychovo relaxačnú

     - kancelária CVČ, ktorá je súčasťou klubovej miestnosti

      

     Ostatné priestory školy ( počítačová učebňa, špeciálna učebňa jazykov,  telocvičňa, posilňovňa, ihrisko, jedáleň, učebne) sú  taktiež využívané na činnosti CVČ s prioritou výberu.

      

     V pláne CVČ je:

     • materiálno-technicky vybaviť posilňovňu
     • upraviť a materiálno-technicky zariadiť nevyužité priestory školy pre potreby pravidelnej a spontánnej činnosti CVČ  

      

     CVČ na svoju činnosť nepoužíva prenajaté priestory mimo školy.

      

     11.POPIS PERSONÁLNYCH PODMIENOK

      

     CVČ má celkom 2 kmeňových zamestnancov, ktorí spĺňajú požiadavky na vzdelanie podľa zákona o pedagogických pracovníkov.

     Vedúcim pracovníkom je vedúci CVČ, ktorý je priamo podriadený riaditeľovi SOŠDaS

     CVČ uzavrelo dohodu o pracovnej činnosti s   externými vedúcimi krúžkov.

     Metodická  a odborná pomoc im je poskytovaná kmeňovým  zamestnancom CVČ.

     Ďalej CVČ využíva THP SOŠDaS ( ekonomický úsek, údržba, upratovacie práce )

      

     Obsadenie a riadenie CVČ :

     Interní zamestnanci : PhDr. Karin Bugalová,                                 

      

     Externí zamestnanci : viď. Prílohu č. 2

      

     Kompetencie pedagogických pracovníkov vychádzajú z činnosti CVČ. Pedagogický pracovník si volí sám formy, metódy a postupy práce. S kompetenciami prijíma pedagogický pracovník i osobnú zodpovednosť za  dodržiavanie bezpečnosti a organizačného poriadku a plánu činnosti. Pedagogickí pracovníci si dopĺňajú a rozširujú znalosti na seminároch alebo školeniach, ktoré sú ponúkané v rámci ďalšieho  vzdelávania.

     Všetci pracovníci CVČ usilujú o vytváranie podmienok k dobrej tímovej spolupráci a príjemného pracovného prostredia.

      

     12.POPIS EKONOMICKÝCH PODMIENOK

      

     CVČ je organizačnou zložkou SOŠDaS v Krásne nad Kysucou pričom jeho rozpočet je tvorený príspevkom na žiaka , podľa normatívu zriaďovateľa na jednotlivý kalendárny rok.

     Poskytnuté  finančné prostriedky od zriaďovateľa sú použité na mzdy interných pracovníkov,  na úhradu nákladov spojených s materiálnym vybavením  záujmových útvarov, úhradu energií ... 

     Príspevok od rodičov – poplatok účastníkov za záujmové vzdelávanie je zriaďovateľom stanovený na každý školský rok. Z príspevkov za vzdelávacie poukazy sú vyplácane mzdy z dohôd s externými vedúcimi krúžkov, a zabezpečuje sa materiálno-technické vybavenie krúžkov. 

     CVČ si zdroje financovania na svoju činnosť zabezpečuje aj z projektov, grantov, prípadne sponzorsky.

      

     13.POPIS PODMIENOK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVIA

      

     Všetky priestory CVČ podliehajú pravidelným kontrolám, ktoré zabezpečuje správca budov podľa vypracovaného plánu kontrol, CVČ  nie je vlastníkom žiadnej vlastnej budovy.

     Pre bezpečnosť a ochranu zdravia študentov v záujmových útvaroch sú vypracované a dodržané zásady, s ktorými sú študenti a vedúci krúžkov oboznámení na začiatku činnosti krúžku.

     Z hľadiska psycho-sociálnych podmienok je v CVČ vytváraná zdravá sociálna klíma  s prvkami partnerstva, ktoré prispieva k naplňovaniu potrieb študentov, činností  a študenti sú rovnako chránení pred prípadným násilným šikanovaním a ďalšími sociálno-patologickými javmi.

      

      

     14.PODMIENKY PRIJÍMANIA UCHÁDZAČOV, PRIEBEH A UKONČOVANIE VZDELÁVANIA

      

     Prijímanie uchádzačov

      

     Činnosť v CVČ je určená pre stredoškolskú mládež a to bez ohľadu na miesto ich trvalého pobytu.

     O prijatí uchádzača  do CVČ rozhodne ved. CVČ a to na základe Prihlášky do CVČ.

     Uchádzači o záujmové  vzdelávanie sú prijímaní na základe týchto kritérií:

      

     a/ Kapacita  - je rôzne definovaná pre jednotlivé formy  a odbory činnosti. Pre pravidelnú výchovnú, vzdelávaciu a záujmovú činnosť je stanovená v pláne činnosti na príslušný školský rok, u ďalších foriem je určená aktuálnymi podmienkami a priestorovými možnosťami určenými pre realizovanú činnosť.

      

     b/ Vek – činnosť, ktorá je vykonávaná nie je podmienená vekom. Nie je rozhodujúcim faktorom vekový interval.

      

     c/ Úhrada úplaty – podmienkou pre prijatie je úhrada  vopred a to  jednorázovou platbou alebo v dvoch  polročných splátkach.

      

     Priebeh vzdelávania

     Priebeh záujmového vzdelávania upravuje plán činnosti na daný rok a je závislý na formách a typoch činnosti. V prípadoch závažného a opakovaného porušovania Vnútorného poriadku môže byť účastník vylúčený.

      

     Ukončovanie vzdelávania

     Za ukončené vzdelávanie sa považuje splnenie plánu pre danú činnosť 60hodín / šk. rok,

     účastníka, ktorý dosiahol minimálne 70% dochádzku. 

      

      15. PODMIENKY PRE VZDELÁVANIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

      

     Všetci uchádzači o záujmové vzdelávanie so špeciálnymi potrebami majú možnosť sa ho zúčastňovať a sú plne integrovaní do všetkých foriem činností, pokiaľ obsah, formy a metódy odpovedajú ich vzdelávacím potrebám a možnostiam.

     Medzi účastníkmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami patria aj mimoriadne nadaní študenti. CVČ vytvára podmienky pre ich rozvoj a zároveň spolupracuje s ostatnými  inštitúciami, kde môžu nadaní študenti pokračovať v prehlbovaní svojho nadania.

      

      

     16.DĹŽKA A ČASOVÝ PLÁN VZDELÁVANIA

      

     Dĺžka a časový plán vzdelávania sú  vypracovávané predovšetkým pre pravidelnú výchovnú, vzdelávaciu a záujmovú činnosť v rozvrhu a rozpise jednotlivých útvarov. U ďalších foriem vzdelávania s ohľadom na ich charakter je možné ich čiastočné spracovávanie.

     Pravidelná výchovná, vzdelávacia a záujmová činnosť prebieha v jednoročných cykloch. Tieto cykly na sebe voľne nadväzujú, obsahovo sú prispôsobené veku účastníka / začiatočníci - pokročilí/. Záujmová činnosť prebieha minimálne 1 hodina týždenne alebo 2 hodiny raz za dva týždne.

     V priebehu  jednoročného cyklu sa účastník zoznámi a osvojí si základné zručnosti  v danej oblasti, vedomosti  a návyky, t.j. príslušné kľúčové kompetencie.

      

     Osnovy jednotlivých cyklov  budú uvádzané v denníku každého záujmového krúžku v časti celoročného plánu práce.

     Školský rok začína 1. 9. a končí 31 .8. nasledujúceho kalendárneho roku. Väčšina  foriem vzdelávania je realizovaná v období školského vyučovania s tým, že pravidelná výchovná, vzdelávacia a záujmová činnosť je zahájená podľa povahy zamerania v priebehu septembra, najneskoršie v priebehu októbra.

     Záujmová činnosť začína v mesiaci október.

     Vyučovacia hodina v pravidelnej výchovnej, vzdelávacej  a záujmovej činnosti trvá 60 minút a môže sa deliť alebo spojovať.

      

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk