• Vnútorný poriadok

    • Vnútorný poriadok Centra voľného času,

      pri SOŠDaS Krásno nad Kysucou

      

        Vnútorný poriadok CVČ je súhrn pravidiel, ktorými sa riadi člen záujmového útvaru v CVČ. Správa sa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva, dbá na pokyny pedagogických zamestnancov,  vedúcich záujmových útvarov podľa svojich schopnosti.

      

     1. Vnútorný poriadok vydáva riaditeľ CVČ. Zverejňuje ho na prístupnom mieste, oboznámi  s ním všetkých zamestnancov CVČ, členov i vedúcich ZÚ.
     2. Členmi ZÚ sa rozumejú: deti, mládež do 30 rokov, zákonní zástupcovia neplnoletých, prípadne ďalšie FO.
     3. Vedúcim ZÚ sa rozumejú všetci pedagogickí pracovníci a iní pracovníci, ktorí vedú jednotlivú záujmovú činnosť.

      

     Vznik členstva v CVČ

      

     Záujemca sa stáva členom CVČ:

     a)podľa zásad:

     • rovného prístupu ku všetkým, bez akejkoľvek diskriminácie
     • vzájomnej úcty, názorovej znášanlivosti, solidarity a dôstojnosti všetkých členov.

     b)  Na základe písomne podanej prihlášky  v predpísanej forme na tlačive CVČ, 

         

      

     Práva členov CVČ

      

     1. Každý  člen CVČ má právo na to, aby mu bola venovaná špeciálna starostlivosť v oblasti všestranného rozvoja jeho schopností a talentov a v súlade so zákonmi.
     2. Každý člen CVČ má právo na harmonický rozvoj svojej osobnosti po stránke fyzickej, intelektuálnej, morálnej i sociálnej.
     3. Každý člen CVČ má právo v prostredí CVČ na svoj osobnostný rozvoj, úctu, porozumenie a partnerský, ohľaduplný a taktný prístup zo strany vedúcich záujmových útvarov, má právo na výchovu v duchu tolerancie.
     4. Každý člen CVČ má právo na prostredie, v ktorom má za každých okolností zabezpečenú ochranu a bezpečnosť, na prostredie, v ktorom je chránený pred všetkými formami týrania, tlaku, pred akoukoľvek diskrimináciou.
     5. Každý člen CVČ má právo na slobodu prejavu. Pripomienky na adresu CVČ môže vzniesť v prípade neplnoletosti prostredníctvom zákonných zástupcov.
     6. Členovia a vedúci ZÚ majú právo na informácie a poradenskú pomoc CVČ v otázkach Záujmového útvaru, ten im poskytne riaditeľ CVČ resp. poverený  zamestnanec.
     1. 7.Rodič, ktorý ma pochybnosti o správnom fungovaní záujmového útvaru, má právo požiadať o vysvetlenie a prerokovanie problému.
     2. 8. Každý člen záujmového útvaru má právo byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých   prebieha záujmová činnosť.

      

     Povinnosti člena CVČ

      

     1. Člen CVČ svojim správaním nenarúša dobré meno centra a jeho poslanie.
     2. Členovia CVČ dbajú v celom areáli, kde prebieha záujmová činnosť, ako aj v ostatných priestoroch prevádzkovaných centrom na všetky pravidlá hygieny a bezpečnosti. Chodia slušne a čisto oblečení, nie je dovolené nosiť odev, ktorý by mohol ohroziť zdravie a bezpečnosť ostatných členov, prípadne vzbudzovať pohoršenie.
     3. Členovia CVČ sú povinní dodržiavať zásady kultúrneho a disciplinovaného správania sa, chránia zdravie svoje aj ostatných a predchádzajú úrazom.
     4. Člen CVČ sa aktívne zúčastňuje činnosti ZÚ a nenarúša ho. Pokiaľ sa chce vyjadriť k obsahu a spôsobu výuky, prejaví to slušnou formou. Rešpektuje vedúceho ZÚ.
     5. Akékoľvek náznaky šikanovania sa postúpia Polícii SR. V prípade, že sa člen ZÚ dozvie o akomkoľvek druhu šikanovania, je povinný oznámiť to vedúcemu ZÚ.
     6. Do priestorov CVČ nesmie člen ZÚ nosiť predmety, ktoré môžu ohroziť zdravie a mravnú výchovu: alkohol, drogy, cigarety, zbrane, ...
     7. Je zakázané akokoľvek propagovať drogy.
     8. V budovách a na miestach, kde sa konajú ZÚ CVČ je členom zakázané fajčiť.
     9. Deti a mládež si do CVČ prinášajú len veci potrebné pre činnosť ZÚ. V prípade, ak má dieťa mobil alebo iné cenné predmety so sebou, nesie za ne plnú zodpovednosť.
     10. Členovia, ktorí navštevujú záujmový útvar a je to pre výkon záujmovej činnosti potrebné sú povinní nosiť prezuvky, alebo použiť návleky na topánky .
     11. Manipulácia s mobilom počas ZÚ nie je vhodná, používanie len s dovolením  vedúceho ZÚ
     12. Členovia ZÚ pracujú len podľa pokynov vedúceho a s pomôckami a náradím, ktoré určí vedúci. Vrchný odev a obuv si odložia na miesto určené vedúcim ZÚ.
     13. Vo všetkých priestoroch kde sa koná záujmová činnosť CVČ udržujú deti a mládež poriadok, po skončení činnosti uložia veci na určené miesto a podľa pokynov vedúceho upracú. Ochraňujú všetky pomôcky, náradie a zariadenie na mieste, kde záujmová činnosť prebieha.
     14. Člen CVČ hlási každý úraz či nehodu, ku ktorému dôjde v súvislosti s činnosťou záujmového útvaru okamžite vedúcemu ZÚ.
     15. Nájdené veci odovzdá nálezca ihneď. Stratu osobných vecí je povinný okamžite hlásiť.
     16. Na súťažiach a pretekoch sa riadia účastníci podľa pokynov organizátorov a svojich vedúcich.

      

     Náplň práce zamestnancov

      

     Náplň práce a činnosť jednotlivých zamestnancov je spresnená v obsahu a náplni práce každého zamestnanca. Externí zamestnanci majú náplň práce určenú dohodou o vykonaní pracovnej činnosti.

      

     Povinnosti interných zamestnancov

      

     1. Centrum voľného času má na začiatku svojho vzniku dvoch interných zamestnancov      
     2. Interný zamestnanec CVČ má v náplni práce činnosť spojenú s pracovnou agendou, na ktorú bol prijatý  do pracovného pomeru.
     3. Ďalej vykonáva prácu spojenú s činnosťou CVČ a to najmä:
     • plánuje pravidelnú, príležitostnú, prázdninovú a ostatnú voľnočasovú činnosť
     • plánujú, organizujú a vyhodnocujú činnosť počas školského roka a prázdnin
     • podieľajú sa na materiálnom a technickom zabezpečení činnosti
     • zodpovedajú za spoluprácu s inými inštitúciami

      

     Povinnosti externých zamestnancov

     1. Externí zamestnanci sú zamestnanci na dohody o vykonaní pracovnej činnosti mimo pracovného  pomeru.
     2. Povinnosti vedúceho ZÚ:
     • vypracovať celoročný plán ZÚ a podieľať sa na materiálno technickom zabezpečení ZÚ
     • preberá plnú zodpovednosť za členov ZÚ.
     • zdôvodnenú neprítomnosť na ZÚ oznámi vedúcej CVČ alebo jej zástupcovi
     • každý úraz zaznamenáva do príslušného záznamníka
     • vedie predpísanú pedagogickú dokumentáciu ,ktorú na konci výchovno-vzdelávacej činnosti odovzdá na kontrolu a k archivácii
     • zodpovedá za vybavenie ZÚ, ktoré bolo zakúpené z rozpočtu CVČ z položky – materiálové vybavenie na činnosť ZÚ

      

     Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

      

     Členovia ZÚ sa riadia podľa rozvrhov záujmových útvarov a dodržiavajú stanovený termín, kedy sa má daný ZÚ uskutočniť. Podľa príloha C /VÚC ZA /. Zmena ZÚ sa hlási minimálne deň vopred vedúcej CVČ, je zverejnená na nástenka CVČ a vyhlásená v školskom rozhlase.

      

     Poriadok pre záujmový útvar CVČ

      

     1. Členovia prichádzajú na záujmový útvar  v stanovenom čase a slušne čakajú na vedúceho 
     2. Do miestnosti výchovno-vzdelávacej činnosti vstupujú v sprievode vedúceho pedagogického zamestnanca.
     3. Ak sa z vážnych príčin člen ZÚ nemôže dostaviť na záujmovú činnosť informuje o tom vedúceho.  Ak dieťa nebude dlhodobo navštevovať ZÚ, vedúci o tom oboznámi rodičov prostredníctvom  vedenia  CVČ.
     4. Do všetkých ZÚ  a na všetky organizované akcie prichádzajú členovia 10 minút pred začiatkom,  za ich bezpečnosť zodpovedá vedúci ZÚ.
     5. Ak sú potrebné k práci nástroje, na pokyn vedúceho preberú členovia pracovné nástroje. Nedostatky, poškodenia ihneď hlásia vedúcemu ZÚ. S poškodeným nástrojom nepracovať!
     6. S nástrojmi člen zaobchádza šetrne a podľa poučenia.
     7. Počas výchovno-vzdelávacej činností  člen ZÚ intenzívne pracuje a neruší ostatných členov hlučným rozprávaním.
     8. Pri práci je člen ZÚ povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy tak, aby sám alebo iný člen ZÚ neprišiel k úrazu.
     9. Každé poranenie a úraz ihneď hlásiť vedúcemu krúžku.
     10. O poriadok a čistotu v priestoroch ZÚ sa rovnako  starajú členovia ako aj vedúci   ZÚ.
     11. Každý člen ZÚ je povinný šetrne zaobchádzať so zariadením v  miestnosti v ktorej prebieha  

     krúžková činnosť

     1. Pred odchodom z miestnosti výchovno-vzdelávacej  činnosti vedúci dbá na to ,  aby si každý člen upratal miesto a  celú miestnosť.
     2. Vedúci ZÚ je povinný miestnosť kde sa záujmový krúžok konal  dať do pôvodného stavu a

     uzamknúť.

      

     Vnútorný režim záujmového útvaru CVČ

      

     1. Záujmový útvar  začína a ukončuje vedúci konkrétneho záujmového útvaru. Jeho pokyny vydané v súlade s právnymi predpismi, vnútorným poriadkom a vnútornými smernicami CVČ sú pre každého člena záväzné a sú povinní ich rešpektovať. Podľa príloha C /VÚC ZA /
     2. Vedúci jednotlivých foriem ZÚ osobne zodpovedá za dohľad nad členmi počas celého priebehu činnosti, alebo podujatia
     3. Počas činnosti v záujmovom útvare sa musí člen ZÚ zdržiavať len priestoroch vyhradených na danú záujmovú činnosť.
     4. Po skončení činnosti v ZÚ členovia ZÚ opustia priestor kde sa záujmová činnosť vykonávala.
     5. Všetkým členom ZÚ je počas doby trvania ZÚ zakázané opúšťať vymedzené priestory.
     6. Počas konania záujmového útvaru je členom zakázané vykláňať sa z okien, odpadky musia vyhadzovať do smetných košov.

      

      

      

      

      

      

      

      

     Starostlivosť o ochranu zdravia členov CVČ, bezpečnosť pri záujmovej činnosti a usporiadaných akciách

      

     1. 1.Všetci členovia CVČ sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v CVČ oboznámení na začiatku školského roka vedúcim ZÚ a sú povinní predchádzať úrazom a dodržiavať všeobecné zásady a usmernenia.
     2. Člen CVČ je povinný na podujatiach organizovaných CVČ chrániť svoje zdravie a zdravie svojich  spolučlenov.
     3. Ak člen CVČ utrpí poranenie alebo úraz, ihneď to hlási vedúcemu ZÚ, ktorý drobné poranenie zapíše do evidencie poranení. Úraz člena CVČ hlási vedúci ZÚ  vedúcej CVČ.
     4. Ak utrpí úraz zamestnanec, nahlási úraz v CVČ.
     5. Za bezpečnosť člena CVČ na výchovno-vzdelávacej  činnosti zodpovedá vedúci ZÚ.
     6. Počas pobytu člena CVČ na akcii zodpovedá za bezpečnosť prítomný vedúci, ktorého sú členovia povinní rešpektovať.
     7. Člen ZÚ má prísne zakázané nosiť do CVČ zbrane, cigarety, alkohol, omamné látky, drogy alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, dbá o svoju osobnú hygienu a nosí si do CVČ nevyhnutné hygienické potreby. Klenoty, peniaze a ďalšie cenné veci nosí člen krúžku do CVČ na vlastnú zodpovednosť. Pri odcudzení alebo strate predmetov , ktoré člen nepotrebuje na vyučovanie CVČ nezodpovedá za vzniknutú škodu.

      

     Hodnotenie výsledkov záujmového útvaru

      

         Rodičia detí a ostatní návštevníci sa môžu informovať o výsledkoch práce v záujmových útvaroch i ostatnej činnosti u vedúcich krúžkov  priamo na záujmovej činnosti svojho dieťaťa.

      

     Hospitácia a hodnotenie práce CVČ

     1. komplexný rozbor práce činnosti CVČ sa uskutočňuje na koncoročnej porade, ktorá sa uskutočňuje na  konci augusta.
     2. hospitáciu na jednotlivých krúžkoch a podujatiach uskutočňuje riaditeľ alebo ním poverený interný  zamestnanec

      

     Ukončenie účasti na záujmovom útvare

      

     V priebehu školského roka možno ukončiť účasť v ZÚ

     - na základe vlastného rozhodnutia člena ZÚ

     - v prípade opakovaného hrubého porušovania povinnosti člena na základe rozhodnutia riaditeľa SOŠDaS

     - z iného závažného dôvodu.

      

      

      

     V Krásne nad Kysucou  dňa 28. 08. 2017

      

      

      

                                                                                                    PaedDr. Ján Palko

                                                                                                    riaditeľ SOŠDaS

                                                                                                  Krásno nad Kysucou

      

      

      

      

      

      

      

     Zoznam zamestnancov CVČ, oboznámených s „Vnútorným poriadkom CVČ“ :

      

     PhDr. Karin Bugalová

     PaedDr. Peter Jurga

     Mgr. Andrea Trlicová

     Ing. František Kašuba

      Mgr. Ondrúšek Marián

     Ing. Alena Buchtová

     Ing. Oľga Časnochová

     Mgr. Dagmar Mečarová

     Mgr. Kozáková Vlasta

     Ing. Anna Rebrošová

     Mgr. Gavenčiaková Mária

     Mgr. Ján Staník

     Mgr. Holák Ján

     Mgr. Eva Sýkorová

     PaedDr. Pitoňák Ján, PhD.

     Ing. Ľubo Jakubík

     Mgr. Milka Chobotová

     Ing. arch. Beáta Kontrišová

     Ing. Eva Zaťovičová

     Ing. Jana Hlavatá

     Ing. Peter Remiš

     Mgr. Igor Novotný

     Zuzana Berešíková

     Ing. Anton Maslák

     Ing. Martin Cvinček

     Mgr. Jozef Uher

     Ing. Ivan Hundák

     Mgr. Jana Komanová

     Anna Čičalová

     Ing. Dušan Dragúň

     Mgr. Boris Drexler

     Mgr. Zuzana Hrabovská

     Mgr. Jana Hríviková

     Ing. Zuzana Jantoščiaková

     Mgr. Mária Maxianová

     Mgr. Jaroslava Svrčková

     Ing. Jaroslav Šidlo

     Ing. Peter Tvrdý

     Ing. Jana Škulavíková

      

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

    Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                č. 1642

                                023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk