O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA A STAVEBNÁ

Krásno nad Kysucou č. 1642,  023 02

 

 

VÝCHOVNÝ  PROGRAM

 

 

CENTRA VOĽNÉHO ČASU

 

Školský rok:     2017/2018

Aktualizované: 28. 08. 2017

 

Schválil  : PaedDr. Ján Palko                                      Predkladá : PhDr. Karin Bugalová

                 riaditeľ SOŠds                                                                         vedúca CVČ

 

Obsah:

 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
 2. CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA
 3. CIELE VZDELÁVANIA
 4. FORMY VZDELÁVANIA
 5. KOMPETENCIE ŽIAKA CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU
 6. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY
 7. VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY  A  HODNOTENIA DETÍ
 8. VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY  A  HODNOTENIA  ZAMESTNANCOV
 9. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE  PEDAGOGICÝCH    ZAMESTNANCOV
 10. POPIS MATERIÁLNYCH PODMIENOK
 11. POPIS PERSONÁLNYCH PODMIENOK
 12. POPIS EKONOMICKÝCH PODMIENOK
 13.  POPIS PODMIENOK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVIA
 14. PODMIENKY PRIJÍMANIA UCHÁDZAČOV, PRIEBEH A UKONČOVANIE VZDELÁVANIA
 15. PODMIENKY PRE VZDELÁVANIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
 16.  DĹŽKA A ČASOVÝ PLÁN VZDELÁVANIA

 

       Prílohy

            - príloha č.1 Plán práce na šk. rok 2017/2018

 

 

 

 

 

 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

 

Centrum voľného času pri Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej

Krásno nad Kysucou č. 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou

 

Názov: Stredná odborná škola drevárska a stavebná

Sídlo : č. 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou

IČO:   00891835

Súčasťou organizácie je:

Stredná odborná škola drevárska a stavebná

Spojená stredná škola Kysucké nové Mesto

Školská jedáleň 

Centrum voľného času

Centrum voľného času Čadca

Školské dielne

 

Centrum voľného času pri SOŠDaS

Telefón: 041/ 4385337/23

e-mail: skolskestredisko@post.sk

sosdskrasno@sosdskrasno.sk

Účel zariadenia:

Centrá voľného času v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 115 Centrum voľného času, vytvárajú podmienky na neformálne vzdelávanie, organizujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Doba prevádzky:

CVČ je otvorené v pracovné dni – od 07, 00 hod. do 16,00 hod.

Štatutárny orgán: PaedDr. Ján  Palko, riaditeľ  SOŠDaS v Krásne nad Kysucou

 

Krásno nad Kysucou, dňa 28. 08. 2017                                           PaedDr. Ján Palko

                                                                                     riaditeľ  SOŠdas

 

 

 1. CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA

 

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaží a individuálneho prístupu v priebehu celého roka.

 

Usmerňuje rozvoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času.

 

Plní úlohy pri ochrane detí pred sociálno-patologickými javmi, v prevencii problémového vývinu detí, v prevencii delikventného vývinu mládeže.

 

Samotné CVČ je súčasťou SOŠDaS k dispozícii má klubovňu, prednáškovú miestnosť, školskú knižnicu, telocvičňu, posilňovňu, učebne, ihriská, triedy.

 

Okrem krúžkovej činnosti do ktorej sa žiaci môžu zapojiť počas celého šk. roka je:

 • študentom k dispozícii klubovňa, ktorá je vybavená počítačmi pripojenými na internet, žiaci si v klubovni môžu pozrieť DVD, počúvať hudbu, prečítať časopisy, ktoré sú podľa ich záujmu objednávané.
 • možnosť kopírovania rôznych materiálov pre vyučovanie
 • možnosť vyhľadať si na internete úlohy, referáty ... pre vypracovanie domácich úloh
 • možnosť vytlačiť, rozmnožiť,  skenovať práce potrebné pre prípravu na vyučovanie
 • možnosť získať zručnosti potrebné pre život prostredníctvom prednášok, besied ..., kde sú na besedy prizývaní pracovníci z úradu práce, lekár, právnik, príslušník polície...

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. CIELE VZDELÁVANIA

 

Všeobecné ciele:

 • všeobecný rozvoj osobnosti človeka s dostatkom mnohostranných aktivít v rámci voľného času
 • podpora pri získavaní a uplatňovaní znalostí pri rozvoji plnohodnotného života
 • výchova k zdravému životnému štýlu včítane formovania pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu
 • osobná a sociálna výchova

 

 

Dlhodobé ciele:

 • zavádzanie nových prvkov a príťažlivejších foriem práce pre študentov
 • vytváranie priestoru pre spontánnu činnosť
 • vytváranie a upevňovanie vzťahov s inštitúciami v meste a jeho okolí
 • prevencia negatívnych javov a ich uplatňovanie v CVČ
 • spolupráca a odborná príprava pri výbere adekvátnych záujmov  a záľub
 • starostlivosť o talentovaných študentov
 • rešpektovanie premenlivosti mládežníckych záujmov a ponuka na rôznych činnostiach v ZÚ
 • vytváranie tímu pedagógov   a odborníkov odovzdávať svoje skúsenosti pri využití rôznych foriem práce a tvorivého prístupu k študentom
 • spolupracovať a podieľať sa na živote v meste spoločne s rôznymi inštitúciami, ktorých náplňou sú tiež voľno časové aktivity
 • zachovanie výšky úhrady, aby účasť na záujmovom vzdelávaní nebola limitovaná sociálnymi možnosťami účastníkov 

 

Konkrétne krátkodobé ciele

 • krátkodobé ciele sú stanovené a špecifikované v plánoch činnosti
 • v oblasti pravidelného záujmového vzdelávania chceme rozšíriť ponuku v oblasti športu o väčší počet záujmových útvarov. Našim cieľom je fyzický rozvoj všetkých účastníkov nielen na športoviskách, ale i vo voľnej prírode. Chceme tak predchádzať prehlbujúcim sa problémom s nadváhou u mládeže a rôznym iným zdravotným problémom spôsobených z nedostatku pohybových aktivít
 • V oblasti príležitostných aktivít budeme usilovať okrem už tradične pripravovaných činností, o zapojenie čo najširšej verejnosti, a to zapájaním sa do kultúrneho a športového života na škole a  v meste
 • Vytvoriť kvalitný informačný servis pre CVČ  a tým dosiahnuť jeho väčšiu propagáciu /napr. www. stránky, regionálny tlač a pod./
 • podpora a participácia na prácu a fungovanie školskej rady
 • využívanie vzdelávacích seminárov a školení pre kmeňových zamestnancov a externých pracovníkov

 

Základné poňatie obsahu záujmového vzdelávania

 

Obsah záujmového vzdelávania vychádza z princípu rozvoja kľúčových kompetencií. CVČ  sa zameriava na rôznorodé formy činnosti:

a/ pravidelná výchovná, vzdelávacia a záujmová činnosť

b/ príležitostná výchovná, vzdelávacia a záujmová činnosť

c/ osvetová činnosť vrátane zhromažďovania a poskytovania informácií

d/ starostlivosť o nadaných študentov

e/ organizovanie súťaží a prehliadok

Obsah záujmového vzdelávania vo všetkých jeho formách v CVČ súvisí so základným princípom otvorenosti a umožňuje ich realizáciu s prihliadnutím k veku, individuálnym možnostiam, záujmom a potrebám všetkých študentov. Študenti získavajú nielen znalosti a zručnosti, ale sú vedení k ich využitiu v praxi.

 

Ad a) Pravidelná výchovná vzdelávacia a záujmová činnosť

Športová oblasť: futbal, florbal, stolný tenis, softenis, volejbal, basketbal, halový futbal, atletika, cykloturistika, turistika, fitnes - posilňovací, šachy, futbal , šípky, lyžovanie,  streľba, plavecký, bedminton,  

 

Oblasť technická: stavebníctvo, počítače, projektové programovanie, rozhlasový žurnalista, internet známy – neznámy, 

 

Oblasť umelecko-výchovná:  tanečný,  výtvarné techniky, jazyky, umelecké rezbárstvo, dekor očami študentov,  rozhlasový žurnalista, ukáž čo vieš, filmový klub, publicistický, multimediálna angličtina

 

Oblasť enviromentálna: voda okolo nás, chémia okolo nás

 

Vzdelávacie kurzy, semináre:  zručnosti potrebné pre život, zdravý životný štýl,

 

Ad b) Príležitostná výchovná, vzdelávacia  a záujmová činnosť

 • tradičné akcie poriadené v spolupráci so školou ( Deň boja za slobodu a demokraciu, Imatrikulácia, Mikuláš, Vianočný program, Deň učiteľov...)
 • akcie tematicky poriadené podľa ročných období a sviatkov
 • vzdelávacie akcie – prednášky
 • športové akcie 

Ad c) Organizovanie súťaží a prehliadok mládeže

 • organizovanie vlastných prehliadok a súťaží
 • organizovanie výstav – výstavy prác, výrobkov účastníkov CVČ

 

 1. FORMY VZDELÁVANIA

 

Formy vzdelávania vychádzajú zo školského zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

    Záujmové vzdelávanie sa uskutočňuje nasledovnými formami:

a/ príležitostnou výchovnou, vzdelávacou, záujmovou a tematickou rekreačnou

   činnosťou  v priestoroch mimo školy - súťaže, výstavy, koncerty poriadané v meste   

   Krásno nad Kysucou, Čadca, Žilina

b/ pravidelnou výchovnou, vzdelávacou a záujmovou činnosťou

 • záujmové krúžky, kurzy, prednášky, besedy

 

c/ osvetovou činnosťou včítane zhromažďovania informácií pre študentov v rámci    

     prevencie sociálno-patologických javov

 

d/ individuálnou prácou a vytváraním podmienok pre rozvoj nadaných študentov

 

e/ organizovaním súťaží a prehliadok prác študentov a to v spolupráci so školami  

    a ďalšími inštitúciami

 

 1. KOMPETENCIE ŽIAKA CENTRA VOĽNÉHO ČASU

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť vo voľnom čase umožňuje individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa. Podporuje vytváranie jeho vzťahu k užitočnému tráveniu voľného času,  aktívnemu oddychu, rozvoju svojho talentu a celoživotnému vzdelávaniu. Učí ho úcte k ľudským právam a základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu a ako aj iným kultúram a národom.

Kompetencie sa prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu rozvíjajú  a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických výchovných oblastiach. Dieťa/žiak si ich rozvíja účasťou na záujmovej a oddychovej činnosti.

      Kľúčové kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa/žiaka v Centre voľného času (ďalej CVČ).

      Dieťa/žiak CVČ  má  mať osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho individuálnym  osobnostným možnostiam a dĺžke trvania jeho pobytu v stredisku.

Vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

 • rieši nové, neznáme úlohy a situácie
 • zúčastňuje sa rôznorodých súťaží
 • prejavuje záujem o nové informácie

 

Komunikačné kompetencie

 • zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor
 • vypočuje si opačný názor
 • rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT
 • prijíma spätnú väzbu

 

Sociálne kompetencie

 • vlastným postupom rieši jednoduché konflikty
 • pomenuje svoje potreby
 • presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti
 • efektívne spolupracuje v skupine
 • uvedomuje si  potreby ostatných žiakov

 

Pracovné kompetencie

 • prejavuje samostatnosť pri plnení vytýčených úloh
 • dokončí prácu
 • kultivuje svoju vytrvalosť
 • plní si svoje povinnosti
 • plánuje a hodnotí svoje činnosti
 • prijíma nové informácie a poznatky
 • rozvíja svoje manuálne zručnosti

 

Občianske kompetencie

 • uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb
 • uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie
 • je otvorený  primeranému participovaniu na živote v záujmovom útvare a v CVČ
 • prejavuje úctu k rodičom  a k starším osobám

 

Kultúrne kompetencie

 • pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu
 • rozlišuje  kultúrne a nekultúrne správanie
 • rešpektuje iné kultúry a zvyky
 • prijíma kultúrne podnety
 • kultivuje svoj talent
 • je otvorený spolupráci na kultúrnych podujatiach v záujmovom útvare a v CVČ
 • ovláda základy kultúrneho správania

Kľúčové kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti rozvíjajú  a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických  oblastiach výchovy. Dieťa ich  rozvíja   účasťou  na  záujmovej činnosti a účasťou  na  výchovno-vzdelávacích aktivitách. Kľúčové kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti  a celkového  výchovno-vzdelávacieho procesu

 

6.TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY

      Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania  realizujeme v týchto výchovných oblastiach:

 • vzdelávacia
 • spoločenskovedná 
 • pracovnotechnická
 • prírodovednoenviromentálna
 • estetickovýchovná  ( výtvarná, hudobná, literárnodramatická )
 • telovýchovná ( športové, turistické, zdravotné)

    Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie  oblasti výchovy najmä:, rozumovú, , mravnú,  ekologickú , telesnú výchovu a výchovu k rodičovstvu, dopravnú.       

    Výchovno-vzdelávací proces realizujeme tak, že obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností  aplikujeme integrovanie vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti  naraz, čo nám umožňuje efektívne a komplexne rozvíjať osobnosť detí. Preferujeme prepojenosť jednotlivých oblastí výchovy najmä pri   rozvoji  osobnosti dieťaťa v oblasti jeho samostatnosti, spolupráce, komunikácie a uspokojovania individuálnych záujmov .

    Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa rozvíjame prostredníctvom  realizácie nižšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie budeme  dosahovať  realizovaním nižších ,  špecializovanejších a konkrétnejších  cieľov v jednotlivých výchovných oblastiach a aktivitách .

    Konkrétne špecializované ciele uvádzame v  pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský  rok

 

 

6.1.. Vzdelávacia oblasť

 

          Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • rozvíjať autonómnosť v  príprave  na vyučovanie
 • rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa
 • získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov
 • získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

 

 6.2 Spoločensko – vedná oblasť

        Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • spolurozhodovať o živote v skupine
 • rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia , sebamotivácie a empatie
 • prejavovať  úctu k rodičom , starším osobám
 • prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím
 • pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd
 • posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti
 • kultivovať  kultúrne návyky a vyjadrovanie sa
 • vyjadrovať svoj názor
 • vedieť vypočuť opačný názor
 • využívať všetky dostupné formy komunikácie
 • rozlíšiť kultúrne  a nekultúrne prejavy v správaní sa
 • vedieť samostatne  a kriticky  riešiť jednoduché  konflikty
 • poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

 

6.3.Pracovno – technická oblasť

         Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • vedieť samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele
 • rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu
 • vedieť   spolupracovať so skupinou
 • rozvíjať základy  manuálnych a technických  zručností
 • získavať základy zručností potrebných  pre praktický život
 • získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

 

 

6.4. Prírodovedná – environmentálna oblasť

           Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • pochopiť základné princípy  ochrany životného prostredia
 • rozvíjať  zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

 

6.5. Esteticko – výchovná oblasť

          Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-    posilniť úctu  ku kultúrnym  hodnotám v blízkom okolí

 • rozvíjať základy vzťahu  ku klasickému umeniu
 • rozvíjať  talent a špecifické schopnosti
 • rozvíjať základy tvorivých schopností  a zručností
 • prejavovať pozitívny vzťah   k jednoduchej estetickej úprave prostredia
 • podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení
 • objavovať krásu v bežnom živote

 

6.6. Telovýchovná oblasť

          Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

 • kultivovať základné  hygienické návyky
 • rozvíjať schopnosť  relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
 • pochopiť škodlivosť fajčenia  alkoholu a iných drog
 • pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia
 • pochopiť význam dodržiavania  základných zásad zdravej výživy
 • poznať základné princípy zdravého životného štýlu
 • rozvíjať športový talent a schopnosti

 

7. VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY  A  HODNOTENIA DETÍ

 

Pri  hodnotení dieťaťa budeme  sledovať jeho úroveň dosahovania očakávaných výstupov v jednotlivých oblastiach  výchovy ( kompetencie žiaka).

V hodnotení dieťaťa  rešpektujeme  zmeny  v jeho osobnostnom vývoji ( otvorenosť hodnotenia ) a právo dieťaťa  na omyl . Dieťa  učíme sebahodnoteniu.

Pri  hodnotení detí uplatňujeme tieto indikátory:

 1. Školský poriadok ,  v ktorom sme po dohode  rodičmi a zamestancami určili pravidlá správania sa žiakov v CVČ, ich práva a povinnosti .
 2. Úroveň schopností a zručností dieťaťa.

Pri hodnotení detí aplikujeme metódy individuálneho prístupu, povzbudenia, pozorovania, rozhovoru , aktivizácie  a úzkej spolupráce s rodičmi detí .

Nástroje hodnotenia:

Spätná väzba od rodičov

Spätná väzba od učiteľov  

Pozorovanie žiakov pri činnosti

 

Očakávané výstupy od účastníkov

 • učí  sa aktívne a zmysluplne tráviť  voľný čas rozvojom svojich záujmových záľub
 • dokáže rozvíjať komunikatívne zručnosti
 • naučí sa  formulovať svoje myšlienky jasne a zrozumiteľne
 • aktívne sa zúčastňuje diskusií a dokáže obhájiť svoje postoje
 • efektívne pracuje a využíva  svoje schopnosti v týchto činnostiach
 • vie sa presadiť a zároveň prijať hodnotenie iných osôb
 • podnecuje  vytváranie ústretových medziľudských vzťahov a predchádza osobným konfliktom 
 • primeraným spôsobom a adekvátne svojím možnostiam rozvíja svoje duševné a fyzické schopnosti
 • vytvára si správne návyky vedúce k zdravému životnému štýlu
 • vyberá si aktivity primerane k svojmu veku a schopnostiam
 • rozvíja svoje estetické cítenie, umelecké nadanie, jazykové schopnosti
 • voľbou správnych prostriedkov dosahuje splnenie jednotlivých aktivít a zároveň využíva doterajšie nadobudnuté skúsenosti
 • učí sa používať správne technologické postupy, využíva aj nové alternatívy
 • efektívne pracuje s informáciami
 • rešpektuje a chráni životné prostredie, chová sa k nemu šetrne
 • zodpovedne pristupuje k ochrane kultúrnych a spoločenských hodnôt

 

     

 

8.VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY  A  HODNOTENIA  ZAMESTNANCOV

 

Vnútorný systém kontroly pedagogických zamestnancov v  CVĆ

 orientujeme predovšetkým na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti, najmä na plnenie

 

 • cieľov , ktoré sme si stanovili  vo výchovnom programe CVČ
 • ďalších operatívnych alebo dlhodobých úloh

 

Autoevalváciu  CVČ zameriavame na hodnotenie a zlepšovanie podmienok a a kvality všetkých   činností    : Využívame najmä :

 1. Permanentné sebahodnotenie činnosti vychovávateliek

Motivačný rozhovor , spojený s vyhodnotením plánu  osobného profesijného rastu – vedenie školy

Hodnotenie  klímy  a atmosféry v oddelení

Analýza výsledkov detí, ktorých vychovávateľ usmerňuje (dodržiavanie školského  poriadku správanie a prejavy detí, schopnosť participácie , spôsob uspokojovania záujmov  a pod.

Analýza plánu výchovno-vzdelávacích  činností vychovávateľa v oddelení jeho detí (pestrosť, zastúpenie všetkých oblastí výchovy, frekvencia, nadväznosť) – vedúca vychovávateľka

Hodnotenie výsledkov  vychovávateľov  v oblasti ďalšieho vzdelávania, uplatňovania inovačných metód práce , aplikovania špecifických zručností, tvorba projektov – riaditeľ školy, vedúca CVČ.

Vzájomné hodnotenie vychovávateľov – vzájomné hospitácie , “otvorené výchovné činnosti

Vonkajšia autoevalácia

Spätná väzba od detí

Spätná väzba od rodičov

 

 

9. POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE  PEDAGOGICÝCH    ZAMESTNANCOV

 

Zameranie a ciele nášho výchovného programu ako aj  analýza súčasného stavu ďalšieho vzdelávania vychovávateľov ukazuje potrebu orientácie sa ďalšieho vzdelávania vychovávateľov najmä na metódy zážitkovej výchovy, na problematiku netradičných nenáročných relaxačných  a záujmových činností, ochranu detských  a ľudských práv, a predchádzanie všetkým formám diskriminácie a intolerancie.

Kontinuálne vzdelávanie vychovávateliek  budeme zabezpečovať :

Umožňovaním rozvoja zručností  potrebných pre vyššie uvedený okruh kontinuálneho vzdelávania.

Sprostredkovaním najnovších  poznatkov z metodiky výchovy jednotlivých oblastí výchovy  a neformálneho vzdelávania.

Rozvíjaním špecifických zručností  nevyhnutných pre vedenie záujmových krúžkov

Pripravovaním pre prácu s modernými IKT

Podnecovaním tvorivosti u zamestnancov.

 

10.POPIS MATERIÁLNYCH PODMIENOK

 

V priebehu fungovania CVČ bola zriadená :

- klubová miestnosť, ktorá je rozdelená na dve časti počítačovú a oddychovo relaxačnú

- kancelária CVČ, ktorá je súčasťou klubovej miestnosti

 

Ostatné priestory školy ( počítačová učebňa, špeciálna učebňa jazykov,  telocvičňa, posilňovňa, ihrisko, jedáleň, učebne) sú  taktiež využívané na činnosti CVČ s prioritou výberu.

 

V pláne CVČ je:

 • materiálnotechnicky vybaviť posilňovňu
 • upraviť a materiálnotechnicky zariadiť nevyužité priestory školy pre potreby pravidelnej a spontánnej činnosti CVČ  

 

CVČ na svoju činnosť nepoužíva prenajaté priestory mimo školy.

 

11.POPIS PERSONÁLNYCH PODMIENOK

 

CVČ má celkom 2 kmeňových zamestnancov, ktorí spĺňajú požiadavky na vzdelanie podľa zákona o pedagogických pracovníkov.

Vedúcim pracovníkom je vedúci CVČ, ktorý je priamo podriadený riaditeľovi SOŠ

CVČ uzavrelo dohodu o pracovnej činnosti s   externými vedúcimi krúžkov.

Metodická  a odborná pomoc im je poskytovaná kmeňovým  zamestnancom CVČ.

Ďalej CVČ využíva THP SOŠD ( ekonomický úsek, údržba, upratovacie práce )

 

Obsadenie a riadenie CVČ :

Interní zamestnanci : PhDr. Karin Bugalová, Mgr. Andrea Trlicová                                

 

Externí zamestnanci : viď. prílohu

 

Kompetencie pedagogických pracovníkov vychádzajú z činnosti CVČ. Pedagogický pracovník si volí sám formy, metódy a postupy práce. S kompetenciami prijíma pedagogický pracovník i osobnú zodpovednosť za  dodržiavanie bezpečnosti a organizačného poriadku a plánu činnosti. Pedagogickí pracovníci si dopĺňajú a rozširujú znalosti na seminároch alebo školeniach, ktoré sú ponúkané v rámci ďalšieho  vzdelávania.

Všetci pracovníci CVČ usilujú o vytváranie podmienok k dobrej tímovej spolupráci a príjemného pracovného prostredia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.POPIS EKONOMICKÝCH PODMIENOK

 

CVČ je organizačnou zložkou SOŠds v Krásne nad Kysucou pričom jeho rozpočet je tvorený príspevkom na žiaka , podľa normatívu zriaďovateľa na jednotlivý kalendárny rok.

Poskytnuté  finančné prostriedky od zriaďovateľa sú použité na mzdy interných pracovníkov,  na úhradu nákladov spojených s materiálnym vybavením  záujmových útvarov, úhradu energií ... 

Príspevok od rodičov – poplatok účastníkov za záujmové vzdelávanie je zriaďovateľom stanovený na každý školský rok. Z príspevkov za vzdelávacie poukazy sú vyplácane mzdy z dohôd s externými vedúcimi krúžkov, a zabezpečuje sa materiálno-technické vybavenie krúžkov. 

CVČ si zdroje financovania na svoju činnosť zabezpečuje aj z projektov, grantov, prípadne sponzorsky.

 

13.POPIS PODMIENOK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVIA

 

Všetky priestory CVČ podliehajú pravidelným kontrolám, ktoré zabezpečuje správca budov podľa vypracovaného plánu kontrol, CVČ  nie je vlastníkom žiadnej vlastnej budovy.

Pre bezpečnosť a ochranu zdravia študentov v záujmových útvaroch sú vypracované a dodržané zásady, s ktorými sú študenti a vedúci krúžkov oboznámení na začiatku činnosti krúžku.

Z hľadiska psycho-sociálnych podmienok je v CVČ vytváraná zdravá sociálna klíma  s prvkami partnerstva, ktoré prispieva k naplňovaniu potrieb študentov, činností  a študenti sú rovnako chránení pred prípadným násilným šikanovaním a ďalšími sociálno-patologickými javmi.

 

 

14.PODMIENKY PRIJÍMANIA UCHÁDZAČOV, PRIEBEH A UKONČOVANIE VZDELÁVANIA

 

Prijímanie uchádzačov

 

Činnosť v CVČ je určená pre stredoškolskú mládež a to bez ohľadu na miesto ich trvalého pobytu.

O prijatí uchádzača  do CVČ rozhodne ved. CVČ a to na základe Prihlášky do CVČ.

Uchádzači o záujmové  vzdelávanie sú prijímaní na základe týchto kritérií:

a/ Kapacita  - je rôzne definovaná pre jednotlivé formy  a odbory činnosti. Pre pravidelnú výchovnú, vzdelávaciu a záujmovú činnosť je stanovená v pláne činnosti na príslušný školský rok, u ďalších foriem je určená aktuálnymi podmienkami a priestorovými možnosťami určenými pre realizovanú činnosť.

 

b/ Vek – činnosť, ktorá je vykonávaná nie je podmienená vekom. Nie je rozhodujúcim faktorom vekový interval.

 

c/ Úhrada úplaty – podmienkou pre prijatie je úhrada  vopred a to  jednorázovou platbou alebo v dvoch  polročných splátkach.

 

Priebeh vzdelávania

Priebeh záujmového vzdelávania upravuje plán činnosti na daný rok a je závislý na formách a typoch činnosti. V prípadoch závažného a opakovaného porušovania Vnútorného poriadku môže byť účastník vylúčený.

 

Ukončovanie vzdelávania

Za ukončené vzdelávanie sa považuje splnenie plánu pre danú činnosť 60hodín / šk. rok,

účastníka, ktorý dosiahol minimálne 70% dochádzku. 

 

 

 15. PODMIENKY PRE VZDELÁVANIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

 

Všetci uchádzači o záujmové vzdelávanie so špeciálnymi potrebami majú možnosť sa ho zúčastňovať a sú plne integrovaní do všetkých foriem činností, pokiaľ obsah, formy a metódy odpovedajú ich vzdelávacím potrebám a možnostiam.

Medzi účastníkmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami patria aj mimoriadne nadaní študenti. CVČ vytvára podmienky pre ich rozvoj a zároveň spolupracuje s ostatnými  inštitúciami, kde môžu nadaní študenti pokračovať v prehlbovaní svojho nadania.

 

 

 

16.DĹŽKA A ČASOVÝ PLÁN VZDELÁVANIA

 

Dĺžka a časový plán vzdelávania sú  vypracovávané predovšetkým pre pravidelnú výchovnú, vzdelávaciu a záujmovú činnosť v rozvrhu a rozpise jednotlivých útvarov. U ďalších foriem vzdelávania s ohľadom na ich charakter je možné ich čiastočné spracovávanie.

Pravidelná výchovná, vzdelávacia a záujmová činnosť prebieha v jednoročných cykloch. Tieto cykly na sebe voľne nadväzujú, obsahovo sú prispôsobené veku účastníka / začiatočníci - pokročilí/.

V priebehu  jednoročného cyklu sa účastník zoznámi a osvojí si základné zručnosti  v danej oblasti, vedomosti  a návyky, t.j. príslušné kľúčové kompetencie.

 

Osnovy jednotlivých cyklov  budú uvádzané v denníku každého záujmového krúžku v časti celoročného plánu práce.

Školský rok začína 1. 9. a končí 31 .8. nasledujúceho kalendárneho roku. Väčšina  foriem vzdelávania je realizovaná v období školského vyučovania s tým, že pravidelná výchovná, vzdelávacia a záujmová činnosť je zahájená podľa povahy zamerania v priebehu septembra, najneskoršie v priebehu októbra.

Vyučovacia hodina v pravidelnej výchovnej, vzdelávacej  a záujmovej činnosti trvá 60 minút a môže sa deliť alebo spojovať.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA 1:

 

        Ing. Oľga Časnochová, vedúca ZÚ

                                                                  Ing. Anna Rebrošová, vedúca ZÚ

                                                                  Mgr. Gabriela Zajvaldová, vedúca ZÚ

                                                                  Peter Šustek, vedúci ZÚ

                                                                  Ing. František Kašuba, vedúci ZÚ

                                                                  Mgr. Ondrúšek Marián,  vedúci ZÚ

                                                                  Ing. Vojtech Brodňan, vedúci ZÚ

                                                                  Mgr. Ján Holák, vedúci ZÚ

                                                                  Mgr. Kozáková Vlasta, vedúca ZÚ

                                                                  Ing. Ľuboš Jakubík, vedúci ZÚ

                                                                  PaedDr. Pitoňák Ján, vedúci ZÚ

                                                                  Mgr. Gavenčiaková Mária, vedúca ZÚ

                                                                  Mgr. Švancár František, vedúci ZÚ

                                                                  Ing.arch. Kontrišová Beáta, vedúca ZÚ

                                                                  Ing. Alojz Ďurica

                                                                  Ing. Peter Remiš

                                                                  Mgr. Igor Novotný

                                                                  Mgr. Jozef Uher

                                                                  Ing. Dušan Dragúň

                                                                  Ing. Jana Komanová

                                                                  Ing. Ivan Hudák

                                                                  Ing. Anton Maslák

                                                                  Ing. Jana Hlavatá

                                                                  Anna Čičalová

                                                                  Ing. Jana Škulavíková