O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

 

Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

Centrum voľného času

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán hlavných úloh

 

Centra voľného času

 

2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

Predkladá:                                                                               Schválil:

PhDr. Karin Bugalová                                                        PaedDr. Ján Palko

              vedúca CVČ                                                                          riaditeľ školy

 

                                                                                                                       

Plán mimoučebnej výchovy v CVČ v SOŠ drevárskej a stavebnej

 

      Plán mimoučebnej výchovy je zameraný hlavne na aktívne dopĺňanie výchovno - vzdelávacieho procesu / ďalej VVzP / v školskom roku 2014/2015, rozvíjať a napomáhať žiakom pri vlastnej sebarealizácii a aktívnom využívaní voľného času. Popri týchto úlohách poslaním úseku je rozvíjanie súťaživosti tried a žiakov v rámci školských akcií v oblasti telesnovýchovno – športovej kultúrnej činnosti, napomáhať pri organizovaní kurzov /VVLK../, cvičení, výcvikov a v plnej miere zabezpečovať záujmovú a rekreačnú činnosť. / súťaže, besedy, prednášky, kvízy.../, zabezpečovanie výberu, prípravy a účasti na individuálnych, medzitriednych, školských podujatiach a súťažiach organizovaných SAŠŠ. Žiaci sa do záujmovej činnosti zapájajú na základe dobrovoľnosti s využitím motivačných metód a možnosťou výberu záujmovej oblasti.

 

      Neoddeliteľnou súčasťou v tejto činnosti je pestovanie zdravej súťaživosti u jednotlivcov ako aj celého kolektívu. Pri plnení výchovných úloh rešpektovať všeobecný cieľ výchovy – harmonický rozvinutú osobnosť s prihliadnutím na individuálne osobnosti žiakov.

 

Pri plnení plánu hlavných úloh sa budeme zameriavať na nasledovné zložky výchovy:

 

 • rozumová
 • mravná
 • estetická
 • pracovná
 • telesná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plnenie plánu výchovy podľa jednotlivých zložiek výchovy

 

Rozumová výchova

 

       Pri plnení úloh sa budeme zameriavať hlavne na rozširovanie a osvojenie si teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov, podľa druhu zvolenej záujmovej oblasti.

U nadaných a talentovaných žiakov uplatňovaním individuálneho prístupu  ďalej rozvíjať ich schopnosti. Poznávanie žiakov usmerňovať v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. V maximálnej miere motivovať žiakov pri využívaní školskej knižnice, podľa prieskumu objednať najčítanejšie časopisy. Venovať pozornosť vzťahu ku školskému majetku, poukazovať na jednotlivcov, ktorí sa dopúšťajú priestupkov voči školskému a spoločenskému poriadku.

Hlavné úlohy rozumovej výchovy:

 • Rozvoj zmyslového poznania, reči a myslenia
 • Osvojovanie poznatkov z jednotlivých vied, umenia a techniky
 • Rozvoj intelektuálnych zručností a návykov
 • Rozvoj a výchova schopností pre tvorivú intelektuálnu činnosť
 • Rozvoj schopností aplikovať teoretické poznatky v praktickej činnosti

 

 

 Úlohy

 

- urobiť vstupné  testy žiakom I. ročníkov so zameraním na oblasť športu a kultúry v spolupráci s teoretickým vyučovaním                                                  

T:  26. september 2017                                                                                 Z.: Pg. SOŠds

 

- zistiť záujmy žiakov o najčítanejší časopis

T: 26. september 2017                                                                                  Z.: Mgr. Trlicová

                                                                                                                     

-dotazníkovou metódou zistiť predbežné záujmy žiakov I. ročníkov o ZÚ           

T: 11. september 2017                                                                                  Z.: PhDr. Bugalová

     Mgr. Trlicová

                                                                                                                     

-v priebehu školského roka zverejňovať dosahované výsledky žiakov v ZČ, VVzP, .../priebežne na nástenke CVČ

T: trvale                                                                                                        Z.: PhDr. Bugalová

      Mgr. Trlicová

                                                                                                                     

 

- spolupracovať s výchovným poradcom, vedúcimi ZÚ a koordinátorom drogových závislostí pri riešení výchovných problémov/drogy, toxikománia/ v CVČ                                   

T: trvale                                                                                                        Z.: PhDr. Bugalová

Mgr. Trlicová

                                                                                                                     

-viesť evidenciu akcií a dosiahnutých výsledkov                                                               

T: trvale                                                                                                        Z.: Mgr. Trlicová

                                                                                                                     

 

-organizovať súťaže, besedy, kvízy so zameraním na vedomostnú úroveň žiakov v oblasti športu a kultúry                                                                                         

T: trvale                                                                                                        Z.:  PhDr. Bugalová

      Mgr .Trlicová                                                           

                                                                                                                            vedúci ZÚ

 

Mravná výchova

               

               Hlavnú pozornosť venovať správaniu žiakov v škole, na akciách, pri záujmovej činnosti, vopred zabraňovať konfliktným situáciám medzi jednotlivcami a kolektívmi. Viesť žiakov k úcte voči starším osobám, pedagógom, rodičom. Preventívne pôsobiť voči porušovaniu školského poriadku, viesť žiakov k zodpovednosti, viesť ich k uvedomelej disciplíne, vytrvalosti a iným mravným zásadám.

Výchovné problémy okamžite riešiť s výchovným  poradcom resp. tr. učiteľom, majstrom odborného výcviku. U žiakov formovať mravné presvedčenie, vôľové a charakterové vlastnosti, viesť ich k uvedomelej disciplíne a váženiu si spoločenských hodnôt.

Základným cieľom mravnej výchovy je autonómna mravná osobnosť, dobrovoľne a samostatne mravne žijúca.

 • Utváranie humánnych vzťahov a postojov k iným ľudom, k sebe samému, k prírode a spoločnosti.
 • Výchova vzťahu k práci.
 • Výchova mravného svedomia
 • Výchova mravných návykov a zvykov
 • Osvojenie si noriem a pravidiel disciplíny
 • Osvojenie si všeľudsky platných morálnych noriem a pravidiel

Výchova pevnej vôle – sebaovládanie človeka

 

Konkrétne úlohy

 

-organizovať v spolupráci s tr. učiteľom, výchovným poradcom a koordinátorom drogových závislostí odborné prednášky, besedy a rozhovory na tému toxikománia, kriminalita...

T: trvale                                                                                                      Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                                         Mgr. Trlicová

                                                                                                                          

 

-pozornosť venovať žiakom, ktorí sa dopúšťajú v priebehu školského roka priestupkov voči školskému poriadku a informovať triednych učiteľov                                                       

T: trvale                                                                                                         Z.: v spolupráci                              ZR TV

 

-realizovať výchovné relácie v školskom rozhlase, vyzdvihnúť najaktívnejších žiakov, informovať o prebiehajúcich akciách, spracovávať informácie od ostatných úsekov, príspevky vedenia školy, výchovného poradcu, študentskej rady                                                                                

T: trvale                                                                                                              Z.: Mgr. Trlicová

                                                                                                                          

 

-spolupracovať s policajným zborom, mestskou políciou, ÚPSVaR a CCCPaP  a inými inštitúciami pri preventívnom pôsobení a odhaľovaní kriminálnych činov                               

T: trvale                                                                                                      Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                                         Mgr. Trlicová

                                                                                                                          

 

Pracovná výchova

 

                V rámci tejto zložky výchovy zvýšenú pozornosť venovať kvalite žiakmi vykonaných úkonov, viesť žiakov k dokonalosti, húževnatosti a zodpovednosti za vykonanú prácu. Viesť žiakov k čistote, k poriadku všetkých využívaných priestorov, celého areálu SOŠ drevárskej a stavebnej, pričom vhodnými formami a metódami vštepovať žiakom kladný vzťah k životnému prostrediu. V zmysle školského zákona sa zúčastňovať ekologických akcií v rámci skrášľovania a ochrany životného prostredia. Rozvoj kreatívneho technického myslenia, schopnosti rozhodovania, výchova kritického myslenia a zodpovednosti z hľadiska vzájomného vzťahu človeka a techniky.

V pracovnej výchove hrá dôležitú úlohu aj rodina. V rodine, v ktorej sa nekladú požiadavky, vytvára sa priestor pre utváranie negatívnej ľudskej vlastnosti – lenivosti.

 

 

 

Konkrétne úlohy

-realizovať akcie na úpravu areálu SOŠDaS a dielní ( Vianoce, Veľká noc, Valentín a iné príležitostné akcie)                                              

T: trvale                                                                                                          Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                                             Mgr. Trlicová

                                                                                                                              vedúci ZU

                                                                                                                              

-na základe záujmu žiakov v zmysle školského zákona zapájať sa do ekologických akcií ( Zelená škola, Deň zeme, Svetový deň lesov, Svetový deň vody a i. )

T: trvale                                                                                                          Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                                             Mgr. Trlicová                                                                                                                                                                                                                                                  vedúci ZU

 

-rozvíjať získané pracovné návyky                                                                      

T: trvale                                                                                                          Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                                             Mgr. Trlicová  

                                                                                                                             vedúci ZU                                          

 

 

Estetická výchova

 

                Hlavnou úlohou je viesť žiakov k estetickému cíteniu, chápaniu krásna, vkusu a hodnôt vytvorených človekom. Výchova správneho estetického vkusu ( čo je krásne, a čo škaredé)

-formovanie estetického vedomia a cítenia

-pestovanie estetických zážitkov, názorov a utváranie vkusu

 Dbať o upravenosť žiakov, dodržiavanie hygienických zásad a kultúry stravovania, estetiky využívaných priestorov /klubovňa, telocvičňa, posilňovňa, trieda a ďalšie používané priestory/.

 

Konkrétne úlohy

 

-dbať o estetiku priestorov v CVČ                                                                     

T: trvale                                                                                                       Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                                             Mgr. Trlicová

                                                                                                                         

 

-pripravovať v spolupráci s teoretickým vyučovaním slávnostné kultúrne vystúpenia žiakov ( Imatrikulácie, MDM, Slávnostné vyradenie maturantov a i. )

T: trvale                                                                                                        Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                                             Mgr. Trlicová

                                                                                                                             vedúci ZU

                                                                                                                           

 

-reláciou v školskom rozhlase, fotografiami na nástenkách poukazovať na nedostatky pri estetike prostredia    

T: trvale                                                                                                          Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                                             Mgr. Trlicová

                                                                                                             koordinátor Zelenej školy

                                                                                                                            

 

 

 

Telesná výchova

 

              Pre kvalitný a plnohodnotný výkon povolania je potrebný dobrý telesný a duševný stav človeka. K tomu všetkému prispieva pravidelná a príležitostná telesná výchova. Preto tejto zložke neoddeliteľnej súčasti výchovy budeme venovať náležitú pozornosť, úlohou ktorej je v rámci mimo vyučovacej výchovy zvnútorniť potrebu pohybovej aktivity, potrebnej pre zdravý vývoj mladého organizmu. Pohybové aktivity / cvičenie, posilňovanie/, športové súťaže dodávajú organizmu odolnosť, upevňujú zdravie a pomáhajú človeku v záťažových situáciách. Pravidelné cvičenia podporujú telesný a duševný rozvoj človeka, vedú k hygienickým návykom. Starostlivosť o telo má veľký význam pre celý duševný a duchovný život. Porucha telesných orgánov, zvlášť nervového systému ochromuje i činnosť duševnú.

„ Zdravý duch v zdravom tele“.

 

 Úlohy

 

- zapájať čo najväčší počet žiakov do športových ZÚ centra voľného času

T: trvale                                                                                                         Z.: vedúci ZU

 

-individuálnym prístupom ďalej rozvíjať schopnosti vedúcich krúžkov, talentovaných a nadaných žiakov         

T: trvale                                                                                                         Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                                            Mgr. Trlicová             

                                                                                                                            vedúci ZU

 

-v priebehu školského roka na základe záujmu žiakov organizovať v mesiaci min. dve športové kolá športového charakteru/dvojkolo/                                                                                    

T: trvale                                                                                                         Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                                            Mgr. Trlicová          

                                                                                                                            vedúci ZU

 

-do reprezentácie SOŠDaS  zaraďovať len žiakov s dobrými vyučovacími výsledkami

T: trvale                                                                                                         Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                                           Mgr. Trlicová

                                                                                                                           vedúci ZÚ

 

-realizácia medzinárodnej spolupráce s partnerskými školami v zahraničí

T: trvale                                                                                                         Z.: PaedDr. Palko

                 PhDr. Bugalová

 

Všeobecné úlohy úseku pri predvádzaní činnosti

 

-pravidelne mesačne prehodnocovať uskutočnené akcie CVČ /klady, nedostatky/

T: trvale                                                                                                        Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                                           Mgr. Trlicová

                                              

-do konca septembra 2017 spracovať plány záujmových útvarov

T: trvale                                                                                                        Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                                           Mgr. Trlicová

                                                                                                                           vedúci ZU

                                                                                                                     

-spracovať a obnovovať propagačnú nástenku záujmovej činnosti             

T: trvale                                                                                                        Z.: Mgr. Trlicová

                                                                                                                     

 

-pripraviť Európsky deň rodičov a škôl formou násteniek, Týždeň otvorených dverí, Medzinárodnú burzu škôl, kultúrnych programov s pozvaním rodičov do priestorov školy, v priebehu školského roka zvýšenú pozornosť venovať motivácií žiakov s využitím aktívnych foriem                               Z.: Pg. SOŠd

T: trvale                                                                                                        PhDr. Bugalová

                                                                                                                      Mgr. Trlicová

 

 

 

-v priebehu školského roka pravidelne sledovať plnenie výchovných úloh podľa jednotlivých zložiek výchovy

T:trvale                                                                                                         Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                                           Mgr. Trlicová

                                                                                                                     

 

-aktualizovať nástenky, na ktorých sa  zverejňujú výsledky a výkony najlepších žiakov

T: trvale                                                                                                        Z.: Vedúci ZU

 

-pravidelne prejedávať priestupky voči školskému poriadku  žiakov zistené pri ZČ s triednym učiteľom a výchovným poradcom                                                                              

T: trvale                                                                                                        Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                                            Mgr. Trlicová         

                                                                                                                            vedúci ZU

 

-uvoľnenie žiakov na akcie treba vopred konzultovať a nahlásiť  triednym učiteľom, resp. majstrom odborného výcviku                                                                                                        

T: trvale                                                                                                         Z:  Vedúci ZU                                                                                                                      

 

-na hromadné akcie žiakov uvoľňovať len so súhlasom riaditeľa SOŠDaS

T: trvale                                                                                                        Z.: Mgr. Trlicová

                                                                                                                            ZR TV, ZR PV

 

-pravidelne informovať žiakov  o činnosti CVČ  na nástenkách a v školskom rozhlase, výstavy 

T: trvale                                                                                                        Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                                            Mgr. Trlicová

                                                                                                                     

 

Všeobecné úlohy vyplývajú z doterajších skúseností, získaných v priebehu minulých školských rokov a sú stanovené na základe výchovnej práce so žiakmi a materiálno-technického vybavenia SOŠDaS.

 

Žiaci sa na mimoškolských akciách, súťažiach a SAŠŠ zúčastňujú na základe dosahovaných výsledkov, finančných možností CVČ  a SOŠ po obdržaní organizačných zabezpečení.

 

 

 

 

Obsadenie a riadenie CVČ

 

Interní zamestnanci:                               Mgr. Trlicová Andrea

-priamy nadriadený:                                  PhDr. Karin Bugalová

 

Externí zamestnanci:                             viď. príloha                            

                                                                 

                                                                 

Rozpis a prehľad činností v mimoučebnej výchove

 

Činnosť CVČ, riadenie a prevádzanie činnosti zabezpečujú interní pracovníci a vedúci krúžkov, ktorých úlohou je vytvárať čo najoptimálnejšie podmienky pre sebarealizáciu sa žiakov, umožňovať žiakom aktívny oddych, rozvíjať záujmy u nadaných a talentovaných žiakov a umožniť ich ďalší rozvoj.

 

Pracovné úlohy pri zabezpečovaní činnosti

 

-metodické riadenie úseku i celej činnosti                            Z.: určuje riaditeľ SOŠDaS

 

-metodické riadenie záujmovej činnosti žiakov                                Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                               Mgr. Trlicová

 

-príprava a zabezpečenie akcií CVČ                                                 Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                               Mgr. Trlicová

                                                                                                                Pg. SOŠDaS

 

-príprava žiakov na prezentáciu SOŠDaS                                          Z.: Pg. SOŠDaS

                                                                                                            Vedúci ZU

 

-organizovanie a zabezpečenie príležitostných akcií                          Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                                 Mgr. Trlicová

                                                                                                                 Vedúci ZU

 

-prevádzanie preventívnych akcií voči negatívnym protispoločensky pôsobiacim javom/drogy legálne i nelegálne, agresivita a i./                                                                   Z.: PhDr. Bugalová

                                                                                                                  Mgr. Trlicová

                                                                                                                  Pg. SOŠd

                                                                                  koordinátor protidrogovej prevencie

 

Ďalšie konkrétne pracovné úlohy sú zahrnuté v popisoch pracovných činností.

 

Denná pracovná činnosť pedagógov v CVČ

 

            Celkovú mimoškolskú výchovnú činnosť v pracovnom dni /jednotku pracovného dňa/ môžeme rozdeliť na niekoľko fáz:

 

Prípravná fáza:

 

 • zahŕňa teoretickú a technickú prípravu pedagóga voľného času na činnosť, konkrétne plánovanie činnosti, príprava organizačných zabezpečení, príprava písomností/ výsledkové listiny, súpisky, zápisy, tabuľky, .../, vedenie činností záujmových útvarov, evidencia činností, príprava motivačného materiálu/oznamy, nástenky/, príprava plánov /mesačných, týždenných/, sebazdokonaľovanie

 

Motivačná fáza:

 

 • popri nepriamej motivácií/ nástenky, oznamy, rozhlas, motivácia cez video systém.../, najúčinnejšou formou motivácie je osobná motivácia, vnútorná motivácia. Osobná motivácia vyžaduje od pedagogického pracovníka využiť svoje skúsenosti, aby bola čo najúčinnejšia pri zapájaní žiakov do tejto činnosti / osobný kontakt pedagóg žiak/. Pričom sa musí vychádzať zo zásady dobrovoľnosti pri zapájaní žiakov do tejto činnosti s využitím príťažlivých aktívnych foriem a metód. Táto fáza pre ďalšiu činnosť pedagóga predstavuje dôležitú časť, od ktorej závisí celá jeho ďalšia činnosť v rámci realizačnej fázy.

 

 

 

Realizačná fáza:

 

 • / fáza priamej výchovnej činnosti/, v tejto fáze pedagóg priamo pôsobí na žiaka.

Odovzdáva svoje skúsenosti a vedomosti, motivuje a aktivizuje žiaka, vzbudzuje záujem o činnosť v ZÚ,  poukazuje na nedostatky pri tréningu, vypracováva osobné plány pre nadaných a talentovaných žiakov, metodicky riadi žiakov pri činnosti, pripravuje podmienky a usmerňuje činnosť ZÚ. Žiaci okrem sebarealizácie a oddychu získavajú nové poznatky, návyky, zlepšujú fyzickú i duševnú odolnosť, učia sa vytrvalosti, húževnatosti a priebojnosti. V rámci priamej výchovnej činnosti priamym pôsobením na osobnosť žiaka kladne formujeme charakterové a vôľové vlastnosti. Celková činnosť CVČ je nasmerovaná pri formovaní osobnosti mladého človeka v spolupráci s ostatnými úsekmi na dosiahnutie všeobecného výchovného cieľa – harmonicky rozvinutej osobnosti s prihliadaním na individuálne osobnosti jedinca.

 

 

V šk. r. 2017/2018 plánujeme realizovať záujmovú činnosť v nasledovných záujmových útvaroch: 

 

Telovýchovno-športové:          - športové hry ( šípky, stolný futbal, vybíjaná, atď.)

                                                    - futbal  

                                                    - workout

                                                    - zimné športy

                                                    - spoznaj a chráň....

                                                    - turistický

                                                    - regionálny

                                                    - atletika

                                                    - strelecký

                                                    - branno-športový

                                                    - florbal

                                                    - zumba – cardio dance

                                                    - futsal

                                                    - volejbal

                                                    - šachový

 

Kultúrno – záujmové:               - výtvarná príprava                                     

                                                     - ukáž čo vieš

                                                     - rozhlasový žurnalista

                                                      - žurnalistický

                                                      - krúžok mladých lídrov

                                                     -  cardio-dance

                                                     - počítačový

                                                     - zdobíme servítkovou technikou

                                                     - tvorivé dielne

                                                     - krúžok šikovných rúk

                                                     - filmový

                                                      

 

Vzdelávacie:                               -  stavebníctvo

                                                     - matematika v praxi

                                                     - voda okolo nás

                                                     - krúžok odbornej prípravy

                                                     - nemecky s úsmevom

                                                     - chémia všade okolo nás

                                                     - staviame a bývame

                                                     - nebojme sa slovenčiny

                                                     - robotika

                                                     - tvorba web stránok

                                                     - programovanie hier v JAVE

                                                     - Internet a video

                                                     - konštrukčné cvičenia

                                                     - oprava a údržba PC

                                                     - ekonomika v praxi

 

Pri plánovaní záujmových útvarov sme vychádzali z priestorových a materiálnych podmienok CVČ s prihliadaním na záujmy žiakov z predchádzajúcich  rokov.

Ďalšie záujmové útvary budú vytvorené na základe záujmu žiakov  dotazníkovou metódou.

 

Vnútorný poriadok CVČ

 

Zameranie CVČ je popri TV a OV na skvalitňovanie a dopĺňanie výchovno- vzdelávacieho procesu a tým prispieva k výchove mravnej, kultúrnej, telesnej a duševne zdravej mladej generácie, schopnej plniť úlohy vyplývajúce zo zvolenej profesie. Činnosť CVČ je zameraná hlavne na voľný čas žiakov, kde oproti povinnej školskej dochádzke sa žiaci do činnosti zapájajú na základe dobrovoľnosti, čím vzniká širší priestor pre výchovné pôsobenie.

 

 

Žiaci pri činnosti:

 

 • osvojujú zásady cieľavedomosti, aktívnosti, disciplíny, húževnatosti...
 • učia sa dodržiavať bezpečnostné predpisy, pravidlá, učia sa hygienickým návykom, estetickému cíteniu
 • osvojujú si vzťah k poriadku a čistote využívaných priestorov, zodpovednosti za zverený materiál...
 • nadobúdajú nové poznatky, vedomosti, zručnosti zo zvolenej ZČ
 • pri športovej činnosti upevňujú zdravie, odolnosť organizmu

 

Vedúci ZÚ pri činnosti

 

 • musí byť pripravený náležite viesť výchovnú činnosť
 • zabezpečiť potrebný materiál, náradie potrebné k prevádzaniu činnosti
 • poučiť a dbať o bezpečnosť žiakov pri činnosti
 • dbať o estetiku prostredia, v ktorej žiaci vykonávajú záujmovú činnosť
 • viesť žiakov k šetrnosti, zodpovednosti a disciplíne
 • viesť záznam o záujmovom útvare / zoznam žiakov, plán práce, termíny schôdzok s vykonávanou činnosťou/
 • vypracovávať plány ZÚ do konca 9. mesiaca
 • po ukončení záujmovej činnosti zabezpečí poriadok v miestnosti, uloženie materiálu a uzamknutie miestnosti
 • v priebehu školského roka motiváciou zvyšuje zapojenosť žiakov do ZČ
 •  

 

Zabezpečovanie akcií CVČ

 

            Akcie / súťaže, turnaje, besedy, kvízy, cvičenia.../ a ZČ sa uskutočňujú na základe ročného plánu. Akcií mimo SOŠ drevárskej a stavebnej sa budú žiaci zúčastňovať na základe dosahovaných výsledkov a možností SOŠDaS /súhlasom riaditeľom školy resp. so súhlasom triedneho učiteľa, majstra odborného výcviku/. Cestovné náklady pri reprezentovaní školy budú žiakom preplatené z finančných prostriedkov Centra voľného času, ak nie je predpísané inak.

 

 

Zásady pri zabezpečovaní akcií

 

Pri uskutočňovaní akcií treba dodržiavať nasledovné organizačné pokyny:

 • ku každej akcii CVČ sa musí pripraviť organizačné zabezpečenie s presným určením zodpovednosti za disciplíny, vedúci akcie, účasť, termín, miesto a hodina akcie
 • pri všetkých akciách dodržiavať vyhláškou stanovený počet žiakov na pedagogického pracovníka
 • pri hromadných akciách poučiť žiakov o bezpečnosti proti podpisu žiaka/ kurzy, výcviky.../
 • v prípade zapožičania materiálu /vecí/ žiakom, zapožičanie potvrdiť podpisom s presným stanovením vrátenia
 • pri zahájení školského roka poučiť žiakov o bezpečnosti pri prevádzaní záujmovej činnosti, akciách organizovaných úsekom
 • priestupky žiakov zapojených do ZČ riešiť okamžite s triednym učiteľom, popr. s výchovným poradcom

 

 

Porady CVČ

 

            V priebehu školského roka pravidelne prehodnocovať dosahované výsledky, plnenie stanovených úloh v týždennom, mesačnom a ročnom pláne činnosti. Ďalej prehodnocovať klady a nedostatky vzniknuté pri výchovnej činnosti, problémy pri prevádzaní činnosti a ďalšie činitele ovplyvňujúce činnosť a poslanie úseku.

Zameranie porád

-plnenie plánu

-hodnotenie zapojenia sa žiakov do záujmovej činnosti

-hodnotenie účinnosti motivácie

-prejednávanie prípravy akcií / rozbor organizačných zabezpečení/

-rozbor stavu zapojenosti jednotlivých tried

-príprava týždenných a mesačných plánov

-rozbor činností, návrhy, opatrenia...

 

Plán porád

Porady informatívne- podľa potreby

Porady mesačné- 1x mesačne/ zápis z porady k dispozícií riaditeľovi

Porady polročné 1x polročne, príprava správy k pedagogickej rade SOŠDaS  o celkovej polročnej činnosti, stav zapojenosti žiakov, tried, najaktívnejší žiaci, dosiahnuté výsledky...

Porady koncoročné- 1x ročne vypracovanie analýz

 

Hospitačná činnosť

Hospitačnú činnosť vykonáva riaditeľ SOŠDaS, vedúci a zástupca vedúceho CVČ.

Zameranie hospitačnej činnosti:

-vedenie záujmových útvarov

-činnosť pri organizovaní akcií

-estetika prostredia

-odborná pripravenosť

Hospitačnú činnosť previesť minimálne 3x za mesiac.

 

Úlohou Plánu hlavných úloh mimoučebnej výchovy je vystihnúť potreby žiakov pri aktívnom využívaní voľného času s umožnením sebarealizácie na základe dobrovoľnosti výberu záujmovej činnosti a tým prispieť k zvnútorneniu potreby kultúrneho správania a pohybovej aktivity aj po skončení strednej školy.

 

V Krásne nad Kysucou                                                                   Vypracovala:

                                                                                                         PhDr. Karin Bugalová

     26. 08. 2017                                                                                vedúca CVČ

                                                                                                         Mgr. Andrea Trlicová

                                                                                                         CVČ