O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

Európsky deň jazykov

Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou na Európskom dni jazykov

 

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou  a jej žiaci si pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý pripadá na 26. septembra. Oslava európskych jazykov bola venovaná jej trinástemu výročiu. Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, pretože sa v vyskytuje 23 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov pôvodných komunít.

     Pri tejto príležitosti študenti nadstavbového štúdia našej školy navštívili Krajskú knižnicu v Žiline, kde sa oboznámili s jej knižničným a časopiseckým fondom,  umeleckou a náučnou literatúrou a jej výpožičnými, informačnými, rešeršnými, reprografickými, medziknižničnými a internetovými službami. Žiaci sa oboznámili s databázou vydavateľstva Springer sprístupňujúce plné texty článkov z rôznych oblastí, so službami Britského centra s kvalitnou ponukou literatúry v anglickom jazyku, s fondom Francúzskej aliancie a Goetheho inštitútu pre študentov francúzštiny a nemčiny. Okrem písomných dokumentov knižnica disponuje aj zvukovými vo forme CD nosičov s nahrávkami vážnej a populárnej hudby.

     Európsky deň jazykov sme si pripomenuli aj na našej  škole. Na hodinách nemeckého a anglického jazyka v tento deň žiaci diskutovali spolu s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú. Európsky deň jazykov vyhodnotili ako skvelý, zábavný a poučný. Veľký prínos videli najmä v tom, že si všetci uvedomili, aký veľký význam má výučba cudzích jazykov, že učiť sa  dá aj inak, zábavnejšie a s úsmevmi na tvárach.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková