O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie 2013/2014

Svetový deň vody u drevárov

      „Voda! Nemáš ani chuť, ani farbu, ani vôňu! Nemožno Ťa opísať! Tebou sa nadchýname a nevieme, čo si zač. Nemožno povedať, že si potrebná pre život – ty si sama život! /Antoine de Saint – Exupéry/

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou si pripomenula 22. marec - Svetový deň vody. V súčasnosti sú vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. Tento deň je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti na: určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou, zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody, zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr,  mimovládnych organizácií a súkromného sektoru na organizácií osláv Medzinárodného dňa vody.

     Svetový deň vody sme si v našej škole pripomenuli rôznymi akciami. Žiaci z 1.O triedy odboru technológia ochrany a tvorby životného prostredia si sami priniesli vodu z obce svojho bydliska. V laboratóriu   analyzovali kvalitu vody po stránke základných chemických ukazovateľov pH, fosforečnany, dusičnany, dusitany, amónne ióny. Týždeň kvality vody na našej škole prebehol od 24. do 29. marca 2014. Zapojili  sa i do Stredoškolskej odbornej činnosti v školskom, okresnom a krajskom kole, kde naši žiaci riešili problematiku vody. Sprievodným aktivitám sme venovali i výstavné nástenky.

     Už siedmy rok máme v našej škole otvorený študijný odbor technológia ochrany a tvorby životného prostredia. Určená je pre chlapcov i dievčatá. Absolventi sa môžu zamestnať v odvetviach životného prostredia, kontrolných laboratóriách, v štátnej správe v odboroch životného prostredia, v chemických podnikoch. Budú pripravení samostatne riešiť problémy spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia, schopní orientovať sa v oblasti environmentalistiky, technológií, úpravy a čistenia vôd, vzduchu, pôdy a zužitkovania a zneškodňovania odpadov. Absolventi štvorročného študijného odboru získajú úplné stredné odborné vzdelanie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. V našej škole privítame záujemcov so zmyslom pre ochranu životného prostredia v teoretickom a praktickom vyučovaní.

     Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Bez pochýb je najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu. Pokrýva 70% planéty a dáva jej nádhernú modrú farbu, a preto chráňme, šetrime a neplytvajme ňou!

        Mnohí  odborníci sa zhodli na tom,  že možno o päťdesiat rokov sa vo svete budú viesť vojny nie pre ropu alebo diamanty, ale pre vodu. Toto si musíme uvedomiť práve dnes, v čase dostatku tejto tekutiny a začať sa podľa toho správať.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková