O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Vráťme šport do škôl 2016

1. Identifikácia žiadateľa

Škola/ školské zariadenie:

Stredná odborná škola drevárska  a stavebná

Adresa:

Krásno nad Kysucou 1642

Mesto:

Krásno nad Kysucou

E-mailová adresa:

buchtova@sosdskrasno.sk

Telefón:

041/4385337

IČO:

00891835

DIČ:

2020551753

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK87 8180 0000 0070 0048 6284

Štatutárny zástupca:

PaedDr. Ján Palko

Autor projektu:

Ing. Alena Buchtová

Názov projektu:

Príď k nám a buď fit

Oblasť podpory

č. 1 Škola ako centrum športu

Cieľová skupina:

Žiaci SŠ, žiaci ZŠ, široká verejnosť

Požadovaná výška grantu ŽSK:

5 050 €

Spoluúčasť min 10 % (min. 505 €):

 688 €

Celkový rozpočet (súčet grantu a spoluúčasti):

 5 738 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Charakteristika súčasného stavu

Opíšte súčasný stav problematiky, ktorú chcete realizáciou projektu zmeniť (maximálne 10 riadkov).

 

V súčasnej dobe majú ľudia, najmä mladí veľmi málo pohybu, svoj voľný čas trávia väčšinou pri internete, počítači, či televízii. Nedostatok pohybu sa následne prejavuje rôznymi zdravotnými ťažkosťami, ako je obezita, cukrovka, astma...

Cieľom tohto projektu je urobiť pohyb zaujímavým, zábavným a štýlovým nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre širokú verejnosť, pre všetky vekové kategórie od detí po seniorov.

 

 

 

3. Ciele projektu

Vymenujte hlavný cieľ a špecifické ciele projektu. Ako prispeje realizácia projektu k rozvoju športu v školskom, resp. mimoškolskom prostredí? Pri špecifikácii výchovno-vzdelávacích cieľov použite taxonómiu vzdelávacích cieľov B. S. Blooma (maximálne 10 špecifických cieľov s použitím aktívnych slovies v neurčitku).

Hlavný cieľ projektu:

Rozšíriť novovybudované workoutové ihrisko o športovú zónu s exteriérovými fitnes strojmi. Týmto moderným a atraktívnym športovaním viesť ľudí nenásilnou formou k zmene životného štýlu z pasívneho na aktívny.

 

 

Špecifické ciele projektu:

 1. Zvýšiť atraktivitu pohybových aktivít.
 2. Vytvoriť u mladých ľudí pozitívny vzťah k športovaniu
 3. Motivovať žiakov a širokú verejnosť k pohybu kreatívnosťou spojenou so zábavou
 4. Zvýšiť fyzickú kondíciu u žiakov a širokej verejnosti
 5. Sprístupniť tieto zariadenia širokej verejnosti v čase mimo vyučovania, cez víkendy a prázdniny
 6. Zviditeľniť a spropagovať školu širokej verejnosti
 7. Zapojením žiakov do vybudovania športovej zóny zvýšiť u nich zodpovednosť za udržiavanie a prevádzku zóny.

 

 

 

4. Očakávaný dopad projektu

Do akej miery bude mať projekt dopad na cieľovú skupinu? Aký bude dopad projektu z dlhodobého hľadiska?(maximálne 10 riadkov).

 

Rozšírením workoutového ihriska o fitnes zónu zabezpečíme, že žiaci ale aj široká verejnosť sa oboznámia s novým a moderným typom športovania na fitnes strojoch na čerstvom vzduchu. Výstavbou tejto zóny podporíme záujem žiakov a širokej verejnosti zvýšiť si svoju fyzickú kondíciu a aktívne tráviť svoj voľný čas. Sprístupnením tejto športovej zóny pre širokú verejnosť sa škola zviditeľní nielen v meste, ale aj v širokom okolí. Tým, že sa žiaci budú podieľať na výstavbe zóny, zvýši sa u nich aj vzťah k hodnotám, pretože budú zodpovední za udržiavanie fitnes zóny.

 

 

 

5. Charakteristika projektu

Opíšte priebeh a spôsob realizácie projektu (maximálne 20 riadkov).

 

 1. Návrh a výber exteriérových fitnes strojov
 2. Úprava terénu – podkladová plocha vybudovaná žiakmi našej školy
 3. Osadenie exteriérových fitnes strojov
 4. Slávnostné otvorenie novej fitnes zóny – súťaž pre žiakov základných škôl „Cvičím, cvičíš, cvičíme“
 5. Oznámenie širokej verejnosti o možnosti využitia novej športovej zóny cez web mesta, školy, mestský rozhlas a zverejnenie v regionálnej tlači.

 

 

 

 

6.Harmonogram konkrétnych športových aktivít

Uveďte prehľad konkrétnych  športových aktivít.

 

P. č.

Názov aktivity

Krátka charakteristika aktivity

Termín aktivity

Cieľová skupina

1.

Výber fitnes strojov

Návrh a zakúpenie fitnes strojov

Apríl-máj

Žiaci SŠ

2

Úprava terénu

Upravenie terénu a vybudovanie podkladu pre fitnes stroje

Máj-jún

Žiaci SŠ

3

Osadenie fitnes strojov

Zabudovanie fitnes strojov dodávateľskou firmou

august

Vybraná firma

4

Otvorenie zóny

Slávnostné otvorenie zóny a usporiadanie súťaže pre žiakov ZŠ – „Cvičím, cvičíš, cvičíme“

september

Žiaci ZŠ, žiaci SŠ

5

Oznámenie o možnosti využitia zóny

Oboznámenie širokej verejnosti o možnosti zacvičiť si na fitnes strojoch

september

Široká verejnosť

 

 

7. Hodnotenie projektu

Opíšte ako bude realizované priebežné hodnotenie projektu počas jeho realizácie (maximálne 10 riadkov).

 

 1. Počet žiakov ZŠ a SŠ, ktorí využijú športovisko
 2. Počet obyvateľov mesta, ktorí využijú novú fitnes zónu
 3. Vybudovanie fitnes zóny
 4. Súťaž pre deti ZŠ „Cvičím, cvičíš, cvičíme“

 

 

 

8. Zabezpečenie viditeľnosti projektu

Vymenujte spôsoby medializácie projektu a Žilinského samosprávneho kraja ako poskytovateľa grantu (maximálne 10 riadkov).

 

 

 1. Médiá
 2. Fotodokumentácia
 3. Web stránka školy
 4. Web stránka mesta Krásno nad Kysucou
 5. Regionálna tlač
 6. Mestský rozhlas

 

 

 

Vyhodnotenie projektu