O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Možnosti štúdia

Nadstavbové odbory

Možnosti štúdia

3347 L drevárska a nábytkárska výroba

Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník pripravený uplatniť sa pri riadení výrobného procesu v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby. Štúdium nadväzuje na predchádzajúce štúdium v učebných odboroch stolár a čalúnnik.

 

3659 L stavebníctvo

Základné vedomosti o technicko - hospodárskych činnostiach v oblasti hlavnej stavebnej výroby špeciálnych dokončovacích prác, rekonštrukciách stavieb a technického zariadenia budov. Základy organizácie a riadenia stavebnej výroby a riadenia výrobných kolektívov. Získanie vedomostí o spôsoboch prípravy a realizácie stavieb, oboznámenie sa s pracovnými činnosťami jednotlivých účastníkov investičnej výstavby, ich vzájomnými vzťahmi a oboznámenie sa s dokumentáciou stavieb.

 

6403 L podnikanie v remeslách a službách

Absolvent študijného odboru podnikanie v službách je schopný:

1. založiť a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb,

2. študovať na vysokej škole, alebo univerzite,

3. poskytovať odbornú pomoc iným podnikateľom bez osobitného podnikateľského vzdelania vo forme poskytovania poradenskej a rozborovej služby

 

Tlačivo prihlášky si môžte vytlačit z odkazu alebo vyzdvihnúť na sekretariáte školy alebo výchovného poradcu.

 

Kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka.