O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2010/2011

DEŇ ZEME

Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou a Školské stredisko záujmových činností  sazapojili do aktivít, ktoré vypísalo naše mesto pod názvom

DNI ZEME BYSTRICKEJ DOLINY 11.4.2011 - 16.4.2011.

Pripojili sme sa do celotýždennej úpravy a čistenia nášho mesta.

Naša škola si už tradične, každý apríl pripomína Deň Zeme. Pamätáme aj preto, aby sme si raz do roka spomenuli svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Samozrejme sa zameriavame na vzťah k životnému prostrediu, šetrenie energie, vody, úpravy areálu školy a jeho okolia. V rámci Dňa Zeme si žiaci pod pedagogickým vedením vzorne upravili školský pozemok a miniihrisko s umelým trávnikom. Škola sa stará aj  o úpravu areálu pred samotnou budovou. Tiež sa  podieľa na čistení mesta. Tohto roku sme vyčistili pravé rameno rieky Bystrice od sútoku Kysuce a Bystrice až po most a pravé rameno rieky Kysuce až po železničnú stanicu. Naši žiaci plnili igelitové vrecia komunálnym odpadom, ktoré odvážalo nákladné auto zabezpečené mestom. Druhá skupina žiakov vyčistili úsek od školy po autobusovú zastávku pod mostom a okolie. Ďalšia zasa úsek od zberne surovín až po mestskú kotolňu. Ostatní žiaci vyčistili časť mesta Kalinov, Blažkov a železničnú stanicu.  Do tejto akcie sa zapojila celá škola. Zbierali sa odpadky, ktoré sa separovali do vriec a odvážali na skládku.  Najviac sa nazbieralo plastov v podobe plastových  fliaš a iných druhov. Ďalej sme zozbierali papier, sklo a iný komunálny odpad z domácností, ktorý sa  triedil podľa druhu. Vďaka značnej aktivite mnohých žiakov našej školy, vedeniu ako aj učiteľom v environmentálnej oblasti možno povedať, že je na veľmi dobrej úrovni. Aj takýmito činnosťami sme si pripomenuli Deň Zeme a snažili sme sa vypestovať v žiakoch vnímavý vzťah k nášmu spoločnému bohatstvu, k prírode okolo nás ale aj estetickému prostrediu našej školy a čistejšiemu mestu. Naša škola patrí medzi európske školy, ktorej záleží na životnom i pracovnom prostredí. Škola sa už piaty rok pýši hodnosťou Zelená škola. Tento projekt si vyžaduje tesnú spoluprácu pedagógov so žiakmi. Jeho cieľom je vybudovať v nich úctu k prírode a jej ochranu, šetrenie fosílnych palív, naučiť ich využívať obnoviteľné zdroje energií a tým šetriť finančné prostriedky v škole i domácnostiach.

Aj takúto podobu mal Deň Zeme v našej škole a jeho poslanie sa nám podarilo naplniť.  Zapojili sme sa do týchto aktivít v záujme čistoty a poriadku životného prostredia okolo nás.