O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2010/2011

Rozlúčka s absolventmi

 

Slávnostné vyraďovanie absolventov v Strednej odbornej škole drevárskej v Krásne nad Kysucou sa už stalo tradíciou. V posledný májový piatok  sa po piatykrát  konalo odovzdanie maturitných vysvedčení, ocenenie za študijné výsledky, vyhodnotenie aktívnej činnosti, reprezentovanie školy v rôznych súťažiach a vyslanie absolventov do reálneho života.    

V Dome kultúry v Krásne nad Kysucou sa pri tejto príležitosti stretli primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej PaedDr. Ján Palko a pedagógovia SOŠ drevárskej s jej  absolventmi, rodičia a zástupcovia médií.

V slávnostnom príhovore primátor mesta a riaditeľ školy ocenili snahu všetkých absolventov o zvládnutie maturitnej skúšky a zaželali im, aby sa každý úspešne zaradil do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia. Riaditeľ potvrdil, že škola bude aj naďalej vychovávať a  vzdelávať kvalifikovaných odborníkov.

Cenu primátora mesta Krásno nad Kysucou, ktorá oceňuje prínos študenta pri šírení dobrého mena školy a zároveň mesta Krásno nad Kysucou udelil primátor Ing. Jozeg Grapa absolventovi Tomášovi Palkovi zo 4. A triedy za vzornú reprezentáciu školy na regionálnych a národných súťažiach.

Riaditeľ školy ocenil úspešného absolventa za výborné študijné výsledky počas štúdia Cenou riaditeľa Strednej odbornej školy drevárskej. Bol to absolvent Stanislav Kocúr zo 4.O triedy za dosiahnuté výsledky a vynaložené úsilie v školských a mimoškolských aktivitách.  

Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole drevárskej Krásno nad Kysucou udelilo Cenu Rady rodičov Jakubovi Zátekovi a Antonovi Fuňákovi zo 4.A triedy a Lenke Mravcovej zo 4. O triedy za reprezentáciu školy a aktívnu účasť v školských a mimoškolských aktivitách.

Pochvala riaditeľa školy bola udelená týmto žiakom: za vynikajúce študijné výsledky Petre Bielčíkovej, Marte Koščalíkovej, Kataríne Kuricovej a Erike Stehlovej zo 4. O triedy. Za výborný prospech a reprezentáciu školy Tomášovi Palkovi zo 4.A triedy. Za presadzovanie fair-play počas štúdia Stanislavovi Kocúrovi zo 4.O triedy. Za výchovno-vyučovacie výsledky počas štúdia Gabriele Križkovej z 2. Ad triedy. Za vzornú reprezentáciu školy v športových súťažiach Lenke Mravcovej zo 4.O tried a Jakubovi Zátekovi, Petrovi Chylému, Antonovi Fuňákovi zo 4. A triedy. Za vzorné plnenie povinností na odbornom výcviku Jánovi Čutekovi zo 4.A triedy. Za vzornú reprezentáciu školy a vzorné plnenie povinností na odbornom výcviku Marekovi Murínovi zo 4.A triedy.

Za vzornú reprezentáciu školy v environmentálnych súťažiach a projektoch Michaele Kubaščíkovej, Ivane Mindekovej, Ivane Knapcovej, Marošovi Mikundovi, Lenke Talapkovej, Michalovi Dejovi, Emílii Blaskovicsovej, Júlii Blaskovicsovej a Lukášovi Jurišovi zo 4.O triedy.

O dobrú náladu hostí, pedagógov a absolventov sa postarala ľudová hudba nášho absolventa Branislava Zajačika zo 4.A triedy, Jaroslava Skaličana z 3. E triedy a Ladislava Ševčíka z 2. B triedy, ktorí prišli na slávnostné odovzdanie maturitných vysvedčení pozdraviť absolventov krátkym umeleckým vystúpením.

Poslednou časťou stretnutia bolo slávnostné predstavenie jednotlivých absolventských tried a odovzdanie maturitných vysvedčení. Všetkým absolventom prajeme úspešné vykročenie do ich ďalšieho života.  Pevné nervy a veľa energie do ďalších pracovných dní, aby si našli zamestnanie podľa svojich predstáv alebo pokračovali v ďalšom štúdiu. Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou je príkladom úspešnej spolupráce štátu, podnikateľov a samosprávy v príprave podmienok pre prácu a život mladých ľudí v regióne Kysúc. 

FOTO