O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

 

 

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

Centrum voľného času

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROČNÝ a MESAČNÝ PLÁN

 

Centra voľného času

 

2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:                                                                       Schválil:

PhDr. Karin Bugalová                                                        PaedDr. Ján Palko

             vedúca CVČ                                                                       riaditeľ školy

Mgr. Andrea Trlicová                                                       

          CVČ

 

 September 2017

 

 

 

 • „Cezpoľný beh ZŠ, SŠ“ športová aktivita

 

 • 9. september „Deň obetí holokaustu a rasového násilia“

 

 • „21. september – Svetový deň vďačnosti“ – humánna aktivita

 

 • „Svetový deň srdca“ – humánna aktivita
 • Deň nezábudiek 2017 – humánna aktivita

 

 • „Medzinárodný turnaj v minifutbale o Pohár predsedu ŽSK“ športová aktivita

 

 

Október 2017

 

 

 

 

 • „ Beh na Husarík“ športová aktivita

 

 • „Október – mesiac úcty k starším“ – humánna aktivita

 

 • „ Týždeň boja proti stresu“ – humánna aktivita

 

 • „Kysucký mikrofón 2017“ – vedomostná súťaž

 

 • Študentská kvapka krvi – humánna aktivita

 

                                                   

 November 2017

 

 

 • „ OK v šachu žiakov SŠ“ športovo - oddychová aktivita

 

 • „OK florbal žiakov SŠ“ športová aktivita                                      

 

 • „OK florbal žiačok SŠ“ športová aktivita                                      

 

 • „OK futsal CH SŠ“ športová aktivita                                            

 

-      „ OK stolný tenis žiakov SŠ“ – športová aktivita                          

 

-     „  OK stolný tenis žiačok SŠ“ – športová aktivita                          

 

 • „ 16. november – Medzinárodný deň tolerancie“ – humánna aktivita

 

 • „ 19. november – Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí“ – humánna aktivita

 

 • „ Európsky týždeň boja proti drogám“ – humánna aktivita v spolupráci s protidrogovou komisiou

 

 • „iBOBOR“ počítačová gramotnosť žiakov SŠ

 

 

 

 December 2017

 

 

 • „Mikulášsky turnaj v minifutbale o Putovný pohár riaditeľa SOŠds“ športová aktivita

 

 • „Príchod Mikuláša na SOŠds“ kultúrna aktivita

 

 • „Mikulášske nádielky pre MŠ“ kultúrna aktivita v spolupráci s ŽŠR pre MŠ

 

 • „Vianočný športový 8 hodinový maratón“ športová aktivita

 

 • „ 1. december – Svetový deň boja proti AIDS“ – humánna aktivita v spolupráci s protidrogovou komisiou

 

 • Vianoce sviatky domova – kultúrna akcia

 

Január 2018

 

 

      -     Novoročný futsalový turnaj

 

      -     Basketbal žiakov SŠ – športová aktivita

 

      -     Basketbal žiačok SŠ – športová aktivita

 

 Február 2018

 

 

 • „Valentínska kvapka krvi“ humánna aktivita

 

 • „ Valentín sviatok zaľúbených“- kultúrna aktivita

 

 • „ Vysoké Tatry Popradské pleso“ – turistická akcia v spolupráci s protidrogovou komisiou

 

      -    „ Zimný slnovrat“ – kultúrno-športová aktivita

 

 Marec 2018

 

 

 • „OK volejbal – chlapci“ športová aktivita

 

 • „OK volejbal dievčatá“ športová aktivita

 

 • „ Marec mesiac knihy“- voľno časové čítanie

 

 • „ Prednes poézie a prózy“ školské kolo

 

 • Volejbalový turnaj žiaci verzus učitelia - športová aktivita

 

 • „ 28. marec – Deň učiteľov“ – humánna aktivita

 

 • „ 21. marec – Svetový deň lesov“ – humánna aktivia

 

 • „ 22. marec – Svetový deň vody“ – humánna aktivita

 

 • „ 8. marec – Medzinárodný deň žien“ – humánna aktivita

 

     -       Majstrovstvá žiakov SŠ v zjazdovom lyžovaní –  športová aktivita

 

 

Apríl 2018

 

 

 • „Deň narcisov“ humánna akcia

 

 • „ Otvorenie letnej turistickej sezóny“ turistická aktivita

 

 • „Stávanie mája na SOŠds“ kultúrna aktivita

 

 • „ Spoznaj a chráň Slovensko“ kultúrno – náučná aktivita v spolupráci s protidrogovou komisiou

 

 • „ Deň Zeme“ kultúrna akcia

 

 • „ Apríl – mesiac lesov“ – humánna aktivita

 

 • „ Veľká noc v SOŠds“ – výchovná aktivita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Máj 2018

 

 

 • „ OK futbal – chlapci“ športová aktivita

 

 • „ OK futbal – dievčatá“ športová aktivita

 

 • „ OK atletika žiakov SŠ“ športová aktivita

 

 • „ Mesiac boja proti fajčeniu“ v spolupráci s protidrogovou komisiou

 

 •  „ Medzinárodný deň matiek“ – humanitárna aktivita

 

 •  „ Váľanie mája na SOŠds“ – výchovno – zábavná akcia

 

 

 Jún 2018

 

 

 • „ Prezentácia ZÚ“ celoročná práca ZÚ

 

 • „ Kalokagatia“ pretek brannej všestrannosti

 

 • „ 1. jún – Medzinárodný deň detí

 

 • „ 5. jún – Svetový deň životného prostredia“

 

 • „ 14. jún – Svetový deň darcov krvi“

 

 • „ 21. jún – Deň kvetov“

 

 • „ Týždeň zdravia“ – humánna aktivita v spolupráci s protidrogovou tematikou

 

 • „ 26. jún – Deň boja proti drogovej závislosti“ – humánna aktivita v spolupráci s protidrogovou komisiou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROČNÝ PLÁN CENTRA VOĽNÉHO ČASU

 

2017/ 2018

 

vzdelávacie

výchovné

športové

i BOBOR

Deň nezábudiek 2015

Cezpoľný beh ZŠ, SŠ

Prednes poézie a prózy

Biela pastelka 2015

Kalokagatia

Kysucký mikrofón 2015

9. september – Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Medzinárodný turnaj v minifutbale o pohár predsedu ŽSK

 

21. september – Svetový deň vďačnosti

Beh na Husarík

 

Svetový deň srdca

OK v šachu SŠ

 

Október – mesiac úcty k starším

OK halového futbalu žiakov SŠ

 

Týždeň boja proti stresu

OK v stolnom tenise žiakov SŠ

 

16. november – medzinárodný deň tolerancie

Mikulášsky turnaj v minifutbale o putovný pohár riaditeľa SOŠds

 

19. november – Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

Vianočný šporový 8 hodinový maratón

 

Európsky týždeň boja proti drogám

OK florbal chlapci

 

Príchod Mikuláša na SOŠds

OK florbal dievčatá

 

Mikulášske nádielky pre MŠ

Vianočný športový 8 hodinový maratón

 

1. december – Svetový deň boja proti AIDS

OK basketbal chlapcov, dievčat SŠ

 

Vianoce – sviatky domova

OK volejbal chlapci, dievčatá

 

Valentínska kvapka krvi

Volejbalový turnaj žiaci - učitelia

 

Valentín – sviatok zaľúbených

Majstrovstvá žiakov SŠ v zjazdovom lyžovaní

 

Zimný slnovrat - fašiangy

OK futbal chlapci

 

 

OK futbal dievčatá

 

 

OK atletika žiakov SŠ

 

Marec, mesiac knihy

Vysoké Tatry – Popradské pleso

 

28. marec – deň učiteľov

Otvorenie letnej turistickej sezónny

 

21. marec – Svetový deň lesov

Spoznaj a chráň Slovensko...

 

22. marec – Svetový deň vody

 

 

Veľká noc v SOŠ drevárskej

 

 

a stavebnej

 

 

8. marec – Medzinárodný deň žien

 

 

Deň narcisov

 

 

Stavanie mája na SOŠds

 

 

Apríl – mesiac lesov

 

 

21. jún – Deň kvetov

 

 

Mesiac boja proti fajčeniu

 

 

Deň Zeme

 

 

Medzinárodný deň matiek

 

 

Váľanie mája na SOŠds

 

 

Prezentácia ZÚ

 

 

Týždeň zdravia

 

 

26. jún – Deň boja proti drogovej závislosti

 

 

1. jún – Medzinárodný deň detí

 

 

5. jún – Svetový deň životného prostredia

 

 

14. jún – Svetový deň darcov krvi

 

 

POZITÍV - výchovný koncert