O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Dôležité termíny

 

- 6. – 9. september 2016 - opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2015/2016. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2016.

- 30. september 2016 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, z ktorých chcú maturovať v školskom roku 2016/17, a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami.

 

- 15. október 2016 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

 

- 31. január 2017 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

 

- Časový harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti:

  • 14. marec 2017 - slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s VJM)
  • 15. marec 2017 - anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
  • 16. marec 2017 - matematika
  • 17. marec 2017 - maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
 

31. marec 2017 – najneskorší termín, dokedy musí riaditeľ strednej školy na návrh predmetovej komisie schváliť maturitné zadania jednotlivých predmetov ústnej formy internej časti maturitných skúšok, ktorých súčasťou je aj zoznam povolených učebných pomôcok.

 

- 4. – 7. apríl 2017 – náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti v závislosti od počtu prihlásených žiakov v školách, ktoré určia obvodné úrady v sídle kraja. Termíny pre konkrétne predmety upresní NÚCEM do 27. marca 2017.

 

- Obdobie ústnych skúšok je stanovené na obdobie 22. mája 2017 až 9. júna 2017.

- 5. – 8. september 2017 - opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2017.