O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

DEŇ ZEME na SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou.

     Stredná odborná škola drevárska  a stavebná v Krásne nad Kysucou si už tradične 22. apríla pripomína Deň Zeme. Raz do roka tak upozorníme na našu závislosť na cenných daroch, ktoré nám Zem poskytuje.

     V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Naša škola sa už zapojila do mnohých environmentálnych projektov  a Zelená škola je  toho príkladom. Zameriavame sa v jej činnostiach  na separáciu odpadu, šetrenie energiou, vody, úpravy areálu školy a jeho okolia.  22. Apríl Deň Zeme -  do tejto akcie sa zapojila celá škola.   V tento deň žiaci vzorne upravili školský pozemok a miniihrisko s umelým trávnikom a sadili tuje.  Očistili pramene studničky v jej okolí. U Gavlasov – Prameň nádeje a na cyklotrase  v Kalinove zase Prameň lásky. Súčasťou Dňa Zeme boli aj rôzne aktivity: napr. rozhovory s občanmi a rozdávanie letákov o separovaní komunálneho odpadu pod názvom „Od domu k domu“. Významnou aktivitou bol i zber a odvoz papiera, ktorého sme nazbierali 1368 kg a spolupracovali sme s firmou Tento Žilina. Nezabudli sme ani na propagáciu formou rôznych násteniek a výstaviek,  v ktorých sme si pripomenuli význam tohto sviatku a zároveň sme zvýšili informovanosť o šetrení životného prostredia.  Taktiež sme sa  podieľali aj na čistení mesta v spolupráci s Mestským úradom Krásno nad Kysucou, ktorý zabezpečil pracovné ochranné pomôcky a vrecia na separovaný odpad.  Zbierali sa odpadky, ktoré sa separovali do vriec a odvážali na skládku.  Najviac sa nazbieralo plastov v podobe plastových  fliaš a iných druhov. Ďalej sme zozbierali papier, sklo a iný komunálny odpad z domácností, ktorý sa  triedil podľa druhu. Vďaka značnej aktivite mnohých žiakov našej školy, vedeniu ako aj učiteľom v environmentálnej oblasti možno povedať, že je na veľmi dobrej úrovni. Aj takýmito činnosťami sme si pripomenuli Deň Zeme a snažili sme sa vypestovať v žiakoch vnímavý vzťah k nášmu spoločnému bohatstvu, k prírode okolo nás ale aj estetickému prostrediu našej školy a čistejšiemu mestu. Naša škola patrí medzi európske školy, ktorej záleží na životnom i pracovnom prostredí. Environmentálne projekty si vyžadujú tesnú spoluprácu pedagógov so žiakmi. Ich cieľmi je vybudovať v nich úctu k prírode a jej ochranu, šetrenie fosílnych palív, naučiť ich využívať obnoviteľné zdroje energií a tým šetriť finančné prostriedky v škole i domácnostiach.

     Aj takúto podobu mal Deň Zeme v našej škole a jeho poslanie sa nám podarilo naplniť.  Zapojili sme sa do týchto aktivít v záujme čistoty a poriadku životného prostredia okolo nás.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková