O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

Kurz riadenia chemického nebezpečenstva v SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou organizovala v dňoch 26. - 29. mája 2015 Kurz riadenia chemického nebezpečenstva, ktorý je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov druhého ročníka študijného odboru Technológia ochrany a tvorby životného prostredia.

     Cieľom kurzu bolo poskytnúť žiakom také vedomosti, aby boli schopní čeliť rizikám, ktoré prináša používanie chemických látok, poznanie ich ekologického dopadu, opatrenia na zabránenie ich nekontrolovaného prieniku do životného a pracovného prostredia. V rámci cvičení sa žiaci oboznámili so zdrojmi informácií v oblasti nebezpečných vlastností látok a naučili sa ich používať, zaradiť ich do príslušnej kategórie podľa katalógu odpadov. Obsah kurzu tvorila teoretická príprava, cvičenia a hlavne bol zameraný na nácvik praktických zručností potrebných na práce v teréne, ktoré súviseli s monitorovaním, ochranou a tvorbou životného prostredia. Pri realizácii kurzu škola spolupracovala s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Čadci. Jeho pracovníci našim žiakom priblížili charakteristiku činnosti hasičského a záchranného zboru, úlohy pri požiari, prácu s nebezpečnými látkami, napr.: rozliatou ortuťou, prepravou a prácou s kyselinami, prepravou iných nebezpečných látok. Upriamili sa aj na ochranu zdravia – prvá pomoc pri práci s nebezpečnými látkami, živelné pohromy a iné mimoriadne udalosti vo vzťahu k ochrane životného prostredia. Zamerali sa aj na preventívno-výchovné pôsobenie a materiálne vybavenie hasičského a záchranného zboru. Druhou časťou bola spolupráca s Krajským operačným strediskom ZZS v Žiline, kedy ich zamestnanci na figurínach so žiakmi precvičovali poskytnutie prvej pomoci. Treťou časťou bola činnosť zameraná na nakladanie a spracovanie odpadu na skládke tuhého komunálneho odpadu vo firme Joko a syn Čadca Podzávoz.

     Cieľ kurzu sa nám podarilo naplniť a dúfame, že žiaci budú aj naďalej schopní čeliť rizikám, ktoré prináša používanie chemických látok a poznanie ich ekologického dopadu. Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou touto cestou chce poďakovať za spoluprácu Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Krajskému operačnému stredisku ZZS v Žiline a firme Joko a syn Čadca Podzávoz.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková