O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

Krásňanské studničky – voda pre život

     Žiaci Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou dokončili projekt obnovy studničiek a prameňov, vďaka získaniu finančných prostriedkov z projektu SPP spoločne pre domovinu – životné prostredie pod názvom „Zlepšime spoločne Slovensko“. Projekt bol určený  všetkým obyvateľom mesta Krásno nad Kysucou a regiónu Kysuce, návštevníkom cyklotrasy a rovnako aj turistom.

     Zavŕšením projektu bolo odovzdávanie studničiek do užívania osadníkom a občanom mesta. Pri tejto príležitosti sa stretli primátor mesta Ing. Jozef Grapa, zástupcovia mesta, osadníci, občania, riaditeľ SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou PaedDr. Ján Palko, učitelia, majstri a žiaci. V príhovore primátor ocenil nápad oživiť pôvodné studničky v jednotlivých osadách mesta: U Gavlasa, U Drozda, U Bohoviča,  Lazný Potok, cyklotrasa a taktiež, že sa do projektu oživenia týchto vodných zdrojov zapojili takmer všetky odbory školy. Murári urobili schody k studničkám a vyložili ich kameňom, stolári zhotovili lavičky a informačné tabule, maliari zrealizovali povrchovú úpravu drevených konštrukcií a tesári vyrobili tradičný kysucký prístrešok nad každú zo studničiek zo šindľa. Jedna zo spomínaných studničiek je na cyklotrase, takže sa budú môcť občerstviť cyklisti, ktorí ňou prechádzajú. Slávnostnú atmosféru oživil kultúrny program a beseda s osadníkmi, ktorí budú udržiavať čistotu studničiek a blízkeho okolia.

     Celý projekt zahŕňal jednotlivé etapy.  Vytypovanie lokality prameňov a studničiek v počte päť kusov – studničky boli vybraté podľa kritéria dostupnosti a návštevnosti miesta. Zdokumentovanie pôvodného stavu – fotodokumentácia, prvý rozbor vody. Zhotovenie návrhov nového šatu studničiek – žiaci našej školy pod vedením pedagógov vytvorili návrhy tak, aby studničky zapadli do rázovitej kysuckej krajiny. Tvorba plagátov a letákov pre širokú verejnosť – výzva pre občanov mesta, osadníkov na dobrovoľnícke brigády. Výber návrhov a nákup potrebného náradia a materiálu. Monitoring kvality vody – chemický rozbor neznečistenej vody za pomoci Aquqmercku žiakmi našej školy. Samotná realizácia – zhotovenie striešok, lavičiek, informačnej tabule, odpadových košov, terénne úpravy v blízkosti studničiek, vyčistenie a úprava žriedla. Zdokumentovanie nového rázu studničiek a vytvorenie publikácie – fotodokumentácia vytvorených minioddychových zón, spracovanie publikácie o studničkách a okolitej faune a flóre. Odovzdávanie studničiek do užívania.

     Cieľ projektu sa nám podaril splniť.  Vytvorili sa oddychové minizóny v zanedbaných lokalitách mesta Krásna nad Kysucou v osadách pri prameňoch studničiek. Studničky boli vyčistené, zrenovované a poslúžia ako zdroj pramenitej vody – najvzácnejšej tekutiny na zemi. Novovytvorené oddychové minizóny slúžia obyvateľom mesta, osadníkom a turistom, nakoľko studničky sa nachádzajú v blízkosti turistických chodníkov. Pri studničkách bola vytvorená oddychová minizóna – lavička, odpadový kôš, hrnček a informačná tabuľa s údajmi o čistote a zložení vody. Vytvorila sa spolupráca žiakov našej školy s miestnou komunitou hlavne osadníkmi na dobrovoľníckych brigádach, trvalom udržaní čistoty studničiek a pravidelnom monitoringu čistoty vody. O novo zrekonštruovaných krasňanských studničkách, miestnej faune a flóre  sme so žiakmi školy vytvorili publikáciu, ktorú budeme distribuovať na obecné úrady a informačné turistické centrá v regióne.

     Vedenie Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou a jej žiaci prišli s nápadom zrekonštruovať a oživiť pôvodné studničky v jednotlivých častiach mesta a jeho okolia. Aj v budúcnosti sa budeme naďalej snažiť chrániť si životné prostredie a zapájať sa do rôznych  projektov chrániacich si vodu. Veď Antoine de Saint – Exupéry sám povedal: „Voda! Nemáš ani chuť, ani farbu, ani vôňu! Nemožno Ťa opísať! Tebou sa nadchýname a nevieme, čo si zač. Nemožno povedať, že si potrebná pre život – ty si sama život!“

 

Napísala Mgr. Mária Gavenčiaková