O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2014/2015

SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou úspešná v projekte

       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa zapojila do grantového programu: „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“, ktorý vypísal Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu. Obsahom grantového programu bolo dostatočne informovať o skutočnej hrozbe drog,  ich závislostí a prevencii.

     Na projekte pracovali študenti 1. B triedy – odbory:  tvorba a ochrana životného prostredia, manažment v drevárstve. Hlavným cieľom projektu bolo poskytnúť žiakom SŠ a ZŠ objektívne informácie o druhoch drog, ich účinkoch na zdravie, zmenu osobnosti a vzniku závislosti. Využiť rovesnícke vzdelávanie ako prevenciu voči závislosti od tabaku, alkoholu a drog. 

     V mesiaci apríl žiaci získavali a spracovávali všetky dostupné informácie o drogách formou skupinovej práce. Súčasne sa na škole realizovala výtvarná súťaž Drogy očami študentov, ktorej sa zúčastnili všetci žiaci školy.  Najlepšie práce boli ocenené hodnotnými knihami a bola z nich spracovaná výstava, ktorá je inštalovaná v areáli školy.

     V mesiaci máj žiaci spracovali prezentáciu o drogových závislostiach a vytvorili výstavné bannery, ktoré boli inštalované v priestoroch školy do konca mája 2015. Pri príležitosti otvorenia výstavy žiaci prezentovali svoju prácu pre ostatných žiakov školy spojenú s diskusiou o drogovej problematike.

     V mesiaci jún žiaci navštívili základné školy v Krásne nad Kysucou, Zborove nad Bystricou a Novej Bystrici, kde svoju prácu odprezentovali žiakom ôsmych a deviatych ročníkov ZŠ.

     Výstava bola následne umiestnená v priestoroch Mestskej knižnice v Krásne nad Kysucou, kde bude k dispozícii pre širokú verejnosť do konca augusta 2015. Žiaci sa prostredníctvom tohto projektu dozvedeli  množstvo nových informácií o drogových závislostiach, o ich vplyve na zdravie človeka ako aj o prevencii proti nim.

     Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou týmto projektom chcela zachytiť posun v názoroch a vedomostiach žiakov v oblasti drogovej problematiky. Žiaci sa oboznámili a pochopili nebezpečenstvo a dôsledky jednotlivých foriem drogových závislostí. Naučili sa vážiť si dôležité životné hodnoty a boli poučení o spôsoboch prevencie.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková