O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie 2013/2014

Záložka do knihy spája slovenské školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2013 vyhlásila 6. septembra 2013 pre stredné školy 2. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy.

 

Cieľ celoslovenského projektu

Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. Stredné školy mohli výmenu záložiek využiť na nadviazanie vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie života žiakov v rôznych kútoch Slovenska.

 

Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu 90 strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na tejto webovej adrese:

http://www.spgk.sk/swift_data/source/2013/Projekt_Zalozka_Hodnotenie.pdf

 

Prijatie celoslovenského projektu

Pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci i žiaci stredných škôl s radosťou privítali projekt. Ocenili možnosť nadviazania a upevnenia priateľstva medzi školami na Slovensku, rozvíjania tvorivosti a kreativity žiakov, podporovania a upevňovania ich vzťahu k čítaniu kníh a využívaniu informačných zdrojov zo školskej knižnice.

 

Výroba záložiek

Žiaci vyrábali záložky rôznych tvarov, ľubovoľnou technikou a s rozmanitými motívmi počas vyučovacích hodín, v rámci krúžkovej činnosti, v školskej knižnici alebo doma. Najčastejšie žiaci na záložkách uvádzali citáty z prečítaných kníh, profily spisovateľov, portréty Cyrila a Metoda, obľúbených literárnych alebo filmových hrdinov, motívy z prírody, poprípade logo, motto a fotografie danej školy, ponúkané študijné a učebné odbory na škole. Na zadnú stranu záložiek často písali svoje mailové adresy a kontakty na sociálne siete. Doplňujúcim programom výroby záložiek boli rozhovory žiakov o prečítaných knihách alebo oslava Medzinárodného dňa školských knižníc 28. októbra 2013. Veľké množstvo žiakov vyrobilo záložky nielen pre svojich kamarátov z pridelenej partnerskej školy, ale aj pre svoju školskú knižnicu, na účely propagácie školy počas Dňa otvorených dverí alebo ako malé spomienkové darčeky pre návštevníkov školy.

 

Výmena záložiek

Väčšina stredných škôl do balíka so záložkami pribalila priateľské listy, školské časopisy, propagačné materiály alebo darčekové predmety. Skoro všetky zúčastnené školy si zo svojich alebo aj  z priateľských záložiek urobili výstavky, uverejnili na webových sídlach svojich škôl najkrajšie záložky, zorganizovali súťaž o najkrajšiu záložku buď priamo v priestoroch školy, alebo na svojom oficiálnom facebooku. Viaceré školy sa dohodli so svojou partnerskou školou, že zostanú v priateľskom kontakte a budú hľadať nové spôsoby spolupráce. Niektoré si už dohodli aj vzájomnú návštevu pri príležitosti Dňa otvorených dverí.

 

Prínos celoslovenského projektu

Výmena záložiek prispela k nadviazaniu nových priateľských kontaktov medzi partnerskými školami, ukázala im ďalšie možnosti spolupráce v budúcnosti, podporila rozvoj kreativity, fantázie, manuálnej zručnosti žiakov a ich prácu s rôznymi informačnými zdrojmi, zábavnou formou ich pritiahla ku knihám,  podporila ich vzťah k čítaniu a v mnohých prípadoch aj posilnila ich dobrý vzťah ku školskej knižnici. Pridanou hodnotou celoslovenského projektu bolo na jednej strane oživenie vyučovacieho procesu, na druhej strane rozšírenie vedomostí žiakov z geografie, zo slovenského jazyka a literatúry a ich zdokonalenie v písaní korešpondencie.

 

Vyjadrenia niektorých pedagogických zamestnancov

 

„Oslovil nás cieľ projektunadviazať kontakty medzi slovenskými strednými školami a najmä podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, pretože záložky a knihy patria spolu... Verím, že aj naše záložky potešia našich priateľov z pridelenej partnerskej školy na východe Slovenska a veríme, že im poslúžia pri čítaní zaujímavej knihy.“

Alica Virdzeková, Gymnázium, Varšavská, Žilina

 

„Naším cieľom bolo neformálnou cestou podporiť záujem u žiakov o knihy a čítanie a rozvíjať tak čitateľskú gramotnosť. Výroba knižných záložiek a ich následná výmena s partnerskou školou boli výbornými motivačným faktorom pre napĺňanie tohto cieľa. Našich žiakov zaujala nielen výroba záložiek, ale aj možnosť stretnutia s rovesníkmi z inej strednej odbornej školy, kontakt s novými kamarátmi, príležitosť k vzájomnej otvorenej komunikácii a porovnávaniu výsledkov vlastnej práce.“

Oľga Ilenčíková, Stredná odborná škola, Piešťanská, Nové Mesto nad Váhom

 

„Naše záložky vznikali v školskej knižnici, kde sme sa stretávali jeden týždeň pri veľkom stole a pri práci sme počúvali audioknihu Samko Tále od Daniely Kapitáňovej alebo aj rozprávky od Pavla Dobšinského. Žiaci vnímali tento strávený čas ako relax.“

Ivana Jandová, Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím pri IPR, Mokrohájska, Bratislava

 

„Uzatvárať priateľstvá medzi školami, rozvíjať tvorivosť, kreativitu žiakov, viesť žiakov k čítaniu je jedna z najdôležitejších a najkrajších myšlienok. Ďakujeme!“

Oľga Pechová, Stredná odborná škola, Cintorínska, Nitra

 

„Výroba záložiek priniesla do vyučovania vítanú zmenu, veľa kreativity. Žiaci mohli rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu. Projekt sprevádzala radosť z toho, že máme možnosť niekoho obdarovať a radosť z darčeka v podobe záložky.“

Viera Švajlenová, Stredná odborná škola automobilová, Bratislava

 

Poďakovanie

Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, propagácii, realizácii a hodnotení projektu.

Ďakujeme všetkým pedagogickým zamestnancom i nepedagogickým zamestnancom za ich ústretovosť, voľný čas a úsilie, ktoré venovali príprave, realizácii a vyhodnoteniu projektu. Osobitne im ďakujeme za všetky aktivity, ktoré realizovali na podporu čítania u žiakov svojich škôl. Takisto im ďakujeme za prijatie pridelenej partnerskej školy.

Naša vďaka patrí aj žiakom stredných škôl za to, že sa stali nezvyčajnými poslami priateľstva a dobrosrdečnosti.

 

Vypracovala

Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice, Slovenská pedagogická knižnica; koordinátorka projektu (27. 11. 2013)