O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Oddych pri cyklotrase

Predkladateľ: Stredná odborná škola drevárska a stavebná

Právna forma: Školské zariadenia

Adresa prekladateľa - Ulica, číslo: Krásno nad Kysucou 1642

PSČ: 02302

Mesto, Obec: Krásno  nad Kysucou

Kraj: Žilinský

IČO: 00891835

Číslo účtu a kód banky: 7000486284/8180

Web stránka: www.sosdskrasno.sk

Kontaktná osoba pre projekt:

Titul, Meno, Priezvisko: Ing. Alena Buchtová Telefón: 0907876894 e-mail: buchtova@sosdskrasno.sk

Štatutárny zástupca

Titul, Meno, Priezvisko: PaedDr. Ján Palko Telefón: 0905503097

e-mail: sosdskrasno@sosdskrasno.sk

Informácie o projekte

Názov projektu

Oddych pri cyklotrase

Projekt je z kategórie

SPPoločne pre domovinu - životné prostredie

Miesto realizácie projektu

Krásno nad Kysucou

Región

Stred

Krátke zhrnutie projektu (max. 10 riadkov)

Cieľom projektu je vytvoriť v športovom areáli v Krásne nad Kysucou, pri ktorom sa začína cyklotrasa,  oddychovo- náučnú zónu altán, ohnisko, náučný chodník, informačné tabule.

Vybudovaním tejto zóny sa zamedzí znečisťovaniu okolia cyklotrasy. Zapojením žiakov na výsadbe  náučného chodníka a úprave okolia  vytvoríme u mladej generácie pozitívny vzťah k životnému prostrediu.

 Návštevníci areálu sa oboznámia s históriou mesta,  cyklotrasou, faunou a flórou v jej okolí, spoznajú dreviny vyskytujúce sa na Kysuciach na náučnom chodníku, môžu si zašportovať v športovom areáli a potom si môžu  oddýchnuť pri varení guláša, či pri opekaní špekačiek.

Požadovaná suma

5550

Popíšte východiskovú situáciu a zdôvodnenie projektu

V Krásne nad Kysucou sa nachádza   športový areál, so zrekonštruovanou tribúnou, posilňovňou, bowlingom, lezeckou stenou, v ktorom sa začína novovybudovaná cyklotrasa.  V minulosti do tohto areálu chodili obyvatelia mesta nielen za športom,ale aj za oddychom. Nachádzal sa tu priestor, kde si mohli uvariť guláš, či posedieť pri ohníku. Tento priestor je v súčasnosti úplne nepoužiteľný, zaniklo ohnisko aj sedenie.  Chceli by sme tento priestor obnoviť, čím by sa zamedzilo vzniku nelegálnych ohnísk a skládok odpadkov v okolí cyklotrasy. Zároveň ho zveľadiť o náučný chodník s drevinami rastúcimi na Kysuciach a informačnými panelmi o histórii mesta, významných pamiatkach, ktoré je možné navštíviť, mape intravilánu s priľahlými osadami , mapu cyklotrasy s vyznačením flóry a fauny v jej okolí .  Týmto chceme  vytvoriť pozitívny vzťah mladých ľudí k životnému prostrediu, zlepšiť životné prostredie v centre mesta . Do projektu budú zapojení žiaci našej školy , konkrétne učebné odbory murár, tesár, maliar a technológia ochrany a tvorby životného prostredia. Zároveň vyzveme obyvateľov mesta, aby dobrovoľníckou prácou prispeli k zlepšeniu životného prostredia a dbali na čistotu areálu aj počas jeho prevádzky a zároveň sa starali o stromy na náučnom chodníku.

Vybudovanie tejto oddychovo  - náučnej zóny  by mohli vo veľkej miere využívať žiaci  škôl, ktorí si v Kysuckom múzeu môžu pozrieť prírodovednú expozíciu,  náučný chodník a oddýchnuť si v športovom areáli.

Čo je cieľom projektu?

Cieľom projektu je ochrana životného prostredia v okolí cyklotrasy  tým, že obmedzíme vznik nelegálnych ohnísk a skládok odpadkov v ich okolí.  Vybudovať v športovom areáli altánok na posedenie, ohnisko, lavičky, odpadkové koše. Osadenie informačných tabúľ o meste Krásno nad Kysucou a cyklotrase.

Vytvoriť u žiakov základných a stredných škôl pozitívny vzťah k životnému prostrediu vytvorením náučného chodníka s drevinami rastúcimi na Kysuciach.

Vytvoriť spoluprácu žiakov našej školy s miestnou komunitou na dobrovoľníckych birgádach a ďalej pri trvalom udržaní vybudovanej oddychovo-náučnej zóny.

Komu je projekt určený? Odhadnite počet ľudí, ktorí budú mať z projektu úžitok.

Projekt je určený obyvateľom mesta Krásno nad Kysucou v počte 6 800 osôb celoročne.

Návštevníkom mesta a cyklotrasy Krásno nad Kysucou - Stará Bystrica v počte cca 1200 osôb mesačne v závislosti od počasia.

Žiaci základných a stredných  škôl  z regiónu v počte cca  1 000 osôb ročne.

Popíšte plánované aktivity. Akým spôsobom aktivity projektu prispejú k skvalitneniu života vo vašom regióne?

 1. Návrh  altánu a ohniska, odpadových košov, informačných tabúľ žiakmi našej školy. V spolupráci s mestom  bude vybraný návrh,ktorý najlepšie zapadne do športového areálu
 2. Výroba vybraného návrhu  žiakmi našej školy v spolupráci s pedagógmi
 3. Tvorba  materiálu na informačné panely žiakmi našej školy
 4. Tvorba označenia jednotlivých drevín náučného chodníka žiakmi našej školy5.  Tvorba plagátov a letákov pre širokú verejnosť - výzva na dobrovoľnícke brigády
 1. Úprava terénu pod altán a ohnisko.
 2. Úprava náučného chodníka
 3. Vysadenie stromčekov na náučnom chodníku
 4. Osadenie altánu, ohniska, informačných tabúľ
 5. Otvorenie novej oddychovo-náučnej zóny, beseda s obyvateľmi mesta o  jej trvalom udržaní.

Časový harmonogram aktivít

 1. Návrh  altánu a ohniska, odpadových košov, informačných tabúľ  T. november 2015
 2. Výroba vybraného návrhu  T: december 2015  - február 2016
 3. Tvorba  materiálu na informačné panely, žiakmi našej školy -  január 2016
 4. Tvorba označenia jednotlivých drevín náučného chodníka žiakmi našej školy - december  2015 - január 2016
 5. Tvorba plagátov a letákov pre širokú verejnosť - výzva na dobrovoľnícke brigády T. Február 2016
 6. Úprava terénu pod altán a ohnisko. - marec - apríl 2016
 7. Úprava náučného chodníka  marec- apríl 2016
 8. Vysadenie stromčekov na náučnom chodníku apríl 2016
 9. Osadenie altánu, ohniska, informačných tabúľ apríl - máj 2016
 10. Otvorenie novej oddychovo-náučnej zóny, beseda s obyvateľmi mesta o  jej trvalom udržaní jún 2016

 

 

Informačné panely

 

Ukážka označenia jednotlivých drevín náučného chodníka