O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

1.ČSR v Žilinskom samosprávnom kraji

                                                                                                                                                             

Číslo žiadosti:  ŽSK-OŠaŠ CZPOSH-2017-2018..........

(vyplní Žilinský samosprávny kraj)

 

1. Identifikácia žiadateľa

Škola/ školské zariadenie:

Stredná odborná škola drevárska a stavebná

Adresa:

Krásno nad Kysucou 1642

Mesto:

Krásno nad Kysucou

E-mailová adresa:

sosdskrasno@sosdskrasno.sk

Telefón:

041/4385337

IČO:

00891835

DIČ:

2020551753

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK8781800000007000486284

Štatutárny zástupca:

PaedDr. Ján Palko

Autor projektu:

PaedDr. Ján Pitoňák, PhD

Názov projektu:

1.ČSR v Žilinskom samosprávnom kraji

Oblasť podpory:

,,Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“

Cieľová skupina:

Žiaci základných škôl, žiaci stredných škôl, široká verejnosť

Požadovaná výška grantu:

400,00 €

Celkový rozpočet:

              430  €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Charakteristika súčasného stavu

Opíšte súčasný stav problematiky, ktorú chcete realizáciou projektu zmeniť (maximálne 10 riadkov).

 

Tento rok si pripomíname 100 rokov od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Na území Žilinského samosprávneho kraja nachádzame v jeho jednotlivých regiónoch pamätníky odkazujúce na túto časť histórie Slovákov. Mládež a široká verejnosť nie je dostatočne oboznámená s kultúrnymi reáliami nachádzajúcimi sa v ŽSK, ktoré sú spojené s odkazom 1. ČSR a osobnosťami spojenými s touto udalosťou.

 

 

 

3. Ciele projektu

Vymenujte hlavný cieľ a špecifické ciele projektu.

Hlavný cieľ projektu:

Zmapovať pamätníky, ktoré vznikli pri rôznych výročiach vzniku 1. ČSR, resp. pripomenutia si konkrétnych Slovákov spojených s týmto štátnym celkom a tým zvýšiť národné povedomie, vlastenectvo a poznanie dejín slovenského národa.

 

Špecifické ciele projektu:

 1. Oboznámiť žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť s pamätníkmi 1. ČSR na území ŽSK.
 2. Poznávať kultúrne dedičstvo v regiónoch ŽSK
 3. Vytvorenie mapy ŽSK s vyznačenými pamätníkmi spojenými s osobnosťami 1. ČSR
 4. Zorganizovanie výstavy prezentujúcej výsledky projektu.

 

 

 

4. Didaktické aspekty projektu

Vymenujte výchovno-vzdelávacie metódy, organizačné formy vyučovania a materiálno-technické zabezpečenie realizácie projektu (maximálne 10 slov ku každej oblasti).

Výchovno-vzdelávacie metódy:

 

Prezentácia, výstava

Organizačné formy vyučovania:

Exkurzia, worshop

 

Učebné pomôcky a didaktická technika:

PC, internet, fotoaparát, videokamera, dataprojektor

 

5. Očakávaný dopad projektu

Do akej miery bude mať projekt dopad na cieľovú skupinu? Aký bude dopad projektu z dlhodobého hľadiska?(maximálne 10 riadkov).

 

Žiaci a široká verejnosť sa oboznámia s pamiatkami odkazujúcimi na 1. ČSR na našom území.  Dopad na prehĺbenie národného povedomia, zvýšenie národnej hrdosti a zlepšenie poznatkov o kultúrnych pamiatkach v regiónoch ŽSK.

 

 

 

6. Charakteristika projektu

Opíšte priebeh a spôsob realizácie projektu (maximálne 20 riadkov).

 

 1. Získanie informácií o pamätníkoch 1. ČSR a jej osobností na území ŽSK
 2. Návšteva a fotodokumentácia dostupných pamiatok z regiónu Kysúc a Horného Považia
 3. Spracovanie získaných poznatkov a vytvorenie mapy ŽSK s pamiatkami
 4. Realizácia výstavy v priestoroch školy a v mestskej knižnici v Krásne nad Kysucou

 

 

 

7. Harmonogram realizácie projektu

Vyplňte prehľad harmonogramu realizácie aktivít projektu.

P. č.

Názov aktivity

Stručná charakteristika aktivity

Termín aktivity

Cieľová skupina

1

Získavanie informácií

Získanie informácii o pamiatkach na území ŽSK

Apríl 2018

Žiaci SŠ, pedagógovia

2

Návšteva pamiatok

Návšteva pamiatok a ich fotodokumentácia

Apríl – máj 2018

Žiaci SŠ, pedagógovia

3

Vytvorenie mapy ŽSK

Vytvorenie mapy s pamiatkami

Máj-jún 2018

Žiaci SŠ, pedagógovia

4

Realizácia výstavy

Príprava výstavy a jej prezentácia v priestoroch SOŠds a v mestskej knižnici

Jún 2018

Žiaci SŠ, ZŠ,pedagógovia, široká verejnosť

 

8. Hodnotenie projektu

Opíšte ako bude realizované priebežné hodnotenie projektu počas jeho realizácie (maximálne 10 riadkov).

 

 1. Počet zúčastnených žiakov
 2. Navštívené miesta, pamiatky
 3. Prezentácia výstavy v škole a v mestskej knižnici

 

 

 

9. Zabezpečenie viditeľnosti a udržateľnosti projektu

Vymenujte spôsoby medializácie projektu a Žilinského samosprávneho kraja ako poskytovateľa grantu (maximálne 10 riadkov).

 

 1. Médiá
 2. Fotodokumentácia
 3. Web stránka školy a mesta Krásno nad Kysucou