O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2013

Názov projektu:

Zvýšenie úrovne CNC programovania vo vyučovacom procese v grafických systémov

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU:

Hlavným cieľom projektu je zavedenie komplexného systémového riešenia pre vyučovanie CNC programovania.

ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU:

•          zabezpečiť programový softvér INTYS - sústruženie  pre potrebu výučby na hodinách  odborných predmetov,

•          zvýšiť úroveň odborného vzdelávania v študijných odboroch 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve a učebnom odbore 3355 H stolár,

•          zvýšiť pripravenosť vyučujúcich na nový grafický softvér a aplikácia poznatkov vo vyučovacom procese v súčasnom školskom roku a v nasledujúcich rokoch,

•          vytvoriť tematické plány a vypracovať učebné podklady pre žiakov.

VYHODNOTENIE PROJEKTU:

1. Zabezpečenie softvéru INTYS - sústruženie  pre potrebu výučby na hodinách  odborných predmetov.

2. Školenie pedagogických zamestnancov /6 učiteľov a 1 majster odborného výcviku/.

3. Vytvorenie simulačných projektov jednotlivými skupinami žiakov.

.....................

4.Overenie získaných vedomosti návštevou drevospracujúcej firmy.