O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Zvyšovanie kvality vzdelávania ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

Kľúčový cieľ projektu: Vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania.

Aktivity projektu:
1. Vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM (tieto testy a úlohy budú pre širší rozsah vyučovacích predmetov a vzdelávacích oblastí a pre rôzne úrovne náročnosti. Nová databáza NÚCEM = testy a úlohy pre učiteľov, školy a národné merania t.j. Testovanie 9 a Maturita)
2. Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl
 

Cieľové skupiny projektu:
 žiaci a pedagogickí zamestnanci ZŠ a SŠ,
 zamestnanci pracujúci v oblasti vzdelávania – napr. NÚCEM, Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav,
 študenti II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním prác na pedagogický výskum a hodnotenie kvality vzdelávania

Hlavné ciele:
 Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania
 Zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh pod gesciou NÚCEM
 Vytvorenie databáz testov a úloh – približne 30.000 úloh zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a približne 130 testov zo vzdelávacích oblastí a kľúčových kompetencií
 Moderné a softvérovo bezpečné spracovanie a vyhodnotenie testov a úloh
 Zefektívnenie a urýchlenie porovnávania dosiahnutých výsledkov v predmetoch z oblastí vzdelávania pre učiteľa, školy, NÚCEM, MŠVVaŠ SR
 

Druhy testovaní:
 Školské testovania koordinované s NÚCEM v čase dohodnutom so školou
 Na vybraných školách certifikačné elektronické testovania (Maturita on-line, Testovanie 9 on-line)
 učiteľské testovania, kde si učitelia sami prispôsobia a využijú už hotové testy pre svoje potreby
 

Prínos pre školy:
 Moderný spôsob testovania a odborné vyškolenie personálu školy
 Podpora autoevalvácie školy
 Zvýšenie prestíže školy
 Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh

Prínos pre pedagóga:
 Možnosť tvorivo sa podieľať na príprave elektronických testov a úloh
 Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh
 Moderný, rýchly a softvérovo bezpečný spôsob hodnotenia žiakov
 Jednoznačnosť a zrozumiteľnosť žiakmi písaného textu
Prínos pre žiaka:
 Rýchla objektívna spätná väzba pri preverovaní vedomostí
 Atraktívnejšia forma hodnotenia