O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Plán práce

Stravovacej komisie pri SOŠ-ds Krásno nad Kysucou na rok 2014

 

Stravovacia komisia ustanovená od 1.1.2014 plní úlohu poradného a iniciatívneho orgánu riaditeľa.

Zloženie: 

Ing. Alena Buchtová – predseda

Ing. Ivana Nistlerová – člen

Mgr. Miroslav Kupčuljak – člen

Jozef Belanec – člen

 

Plánované zasadnutia:  

 • január 2014
 • máj 2014
 • september 2014
 • december 2014

 

Komisia má právo hodnotiť:

 • Klímu prostredia počas stravovania
 • Zabezpečovanie pitného režimu
 • Formálnu stránku jedálneho lístka
 • Spoluprácu s vedúcou ŠJ
 • Presadzovanie požiadaviek a návrhov žiakov a zamestnancov SOŠ ds
 • Spolupracuje pri dodržiavaní hygieny a bezpečnosti pri práci prevádzky ŠJ
 • Podieľa sa na vytváraní kultúrneho prostredia a estetiky stolovania
 • Podáva podnety na ekonomický úsek pre školské stravovanie v prípade problémov

 

        Január 2014

 1. Schválenie plánu práce na rok 2014
 2. Prejednanie prevádzkového poriadku ŠJ a školského bufetu a požiadanie hygieny o schválenie
 3. Kontrola HaCCP
 4. Prejednanie MTZ – oprava a doplnenie inventára
 5. Prejednanie OOPP zamestnancov ŠJ
 6. Prejednanie plnenia noriem

 

 Máj 2014

 1. Zhodnotenie prínosu ŠJ – kvantita – kvalita
 2. Zmeny v skladbe jedálneho lístka
 3. Zhodnotenie spokojnosti stravníkov s jedlom
 4. Odber odpadu – kontrola odberu, uskladnenie

 

September 2014

 1. Prejednanie výšky stravných lístkov
 2. Zhodnotenie ŠJ za šk. rok 2013/2014
 3. Prejednanie plánu sanitárnych dní

 

December 2014

 1. Prehodnotenie a doplnenie prevádzkového poriadku podľa aktuálnosti a potreby
 2. Inventarizácia ŠJ
 3. Zhodnotenie školskej jedálne za rok 2014

 

Program zasadnutí stravovacej komisie bude podľa potreby dopĺňaný a aktualizovaný.

Na každé zasadnutie komisie bude prizvaná vedúcaŠJ a pomocná kuchárka.