O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2012/2013

Stredoškolská odborná činnosť

SOČ je záujmová činnosť žiakov, ktorej sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovania, vo svojom voľnom čase. Svoju prácu, na tému ktorú si vyberú z oblasti, ktorá ich najviac zaujíma, môžu riešiť samostatne, alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom je práca, ktorá sa predkladá k odbornému posúdeniu. Vyvrcholením sú súťažné prehliadky, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej činnosti.

Školské kolo 34. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti na našej škole prebehlo 14. februára 2013. Táto činnosť bola organizovaná v nasledujúcich súťažných odboroch: 01 Problematika voľného času, 03 Chémia, potravinárstvo, 05 Životné prostredie, 06 Zdravotníctvo, 10 Stavebníctvo, 11 Informatika, 13 História, 14 Tvorba učebných pomôcok, 15 Ekonomika a riadenie. Do školského kola sa prihlásilo 25 súťažných prác, z ktorých porota vybrala tieto postupujúce práce na okresné kolo SOČ: Rusnáková Viera: Studničky - prírodné bohatstvo Kysúc, Fuják Martin: Virtuálne chemické laboratórium, Ostružiar René: Hodnotenie kolových nápojov, Šusteková Lucia - Franek Marián: Chráňme vtáčie populácie Kysúc, Jakubcová Silvia: Antropogénny vplyv na kvalitu vody v rieke Kysuca, Pitlová Andrea - Kubiatko Lukáš: pH moču a zdravie človeka, Králik Ján: Vytvorenie bytovej jednotky v podkroví rodinného domu, Jašurek Peter: Rekonštrukcia mostu v Koclířove, Zámečník Juraj: 3D vizualizácia Kysuckej hvezdárne, Badura Miroslav: História tankov, Králik Lukáš: Hospodársky významné dreviny, Maslík Rastislav: Strojové omietanie, Hnitka Jozef: Marketingová komunikácia firmy, Zajac Martin: Ekonomická návratnosť nízko energetických domov.

V okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.marca 2013 na Obchodnej akadémii v Čadci, sme mali veľký úspech. Zo štrnástich zúčastnených prác do krajského kola postúpilo až desať prác. Získali sme osem prvých miest: Viera Rusnáková, René Ostružiar Lucia Šusteková, Marián Franek, Andrea Pitlová, Lukáš Kubiatko, Ján Králik, Juraj Zámečník, Rastislav Maslík, Martin Zajac; dve druhé miesta: Martin Fuják a Peter Jašurek a štyri tretie miesta. Účastníci, ktorí skončili na prvých, druhých a tretích miestach boli odmenení diplomami a medailami. Všetci súťažiaci dostali účastnícke listy. Z našej školy postupuje do krajského kola SOČ desať súťažných prác.

Stredoškolská odborná činnosť na našej škole sa uskutočňuje za podpory pána riaditeľa PaedDr. Jána Palka. Koordinátorkou súťaže SOČ školského kola bola Ing. O. Časnochová. Sme hrdí na žiakov, ktorí reprezentujú svoje vedomosti a zručnosti a zároveň tým aj našu školu. Prajeme si, aby nás naši stredoškoláci úspešne reprezentovali na krajskej súťaži SOČ.