O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Akcie školy 2012/2013

Krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti

Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou sa každoročne zapája do Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorej sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovania, vo svojom voľnom čase. Svoju prácu, na tému ktorú si vyberú z oblasti, ktorá ich najviac zaujíma, môžu riešiť samostatne, alebo za pomoci konzultanta. Vyvrcholením sú súťažné prehliadky, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej činnosti.

Stredoškolskú odbornú činnosť naša škola absolvovala na školskej, okresnej a krajskej úrovni. Do krajského kola postúpilo z našej školy desať súťažných prác, z ktorých bolo deväť v študijnom a jedna práca v učebnom odbore. Súťaž v rámci kraja sa  konala 8. apríla 2013 v Strednej priemyselnej škole Martin. Súťažilo sa v rôznych súťažných odboroch a to: stavebníctvo a interiérový dizajn, pôdohospodárstvo a životné prostredie, informatika, problematika voľného času, tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, ekonomika a riadenie, teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba, pedagogika, psychológia, sociológia, chémia, potravinárstvo, biológia, geovedy, história, politológia, filozofia, právne vedy,  zdravotníctvo, hotelierstvo a cestovný ruch.

Do celoslovenského kola postúpili práce žiakov Martina Fujáka a Jána Králika. Prvé miesto obsadil M. Fuják so svojou prácou Virtuálne chemické laboratórium, v odbore 03 - chémia, potravinárstvo. Žiak študuje štvrtý ročník odbor technológia ochrany a tvorby životného prostredia. J. Králik získal druhé miesto s prácou Vytvorenie bytovej jednotky v podkroví rodinného domu, v odbore 10 - stavebníctvo, geodézia, kartografia. Žiak študuje nadstavbové štúdium v odbore stavebníctvo. Ocenené boli i ďalšie dve práce, ktoré sa umiestnili na 3. mieste. Prvou ocenenou je Viera Rusnáková s prácou Studničky - prírodné bohatstvo Kysúc, v odbore 01 - problematika voľného času, žiačka   4. ročníka odboru technológia ochrany tvorby životného prostredia Ďalším oceneným bol René Ostružiar so svojou prácou pod názvom Hodnotenie kolových nápojov, v odbore 03 - chémia, potravinárstvo, ktorý je žiakom 4. ročníka technológie ochrany tvorby životného prostredia.

     Poďakovanie patrí všetkým žiakom za vzornú reprezentáciu školy, konzultantom jednotlivých prác za odborné rady a usmernenia a vedeniu školy za podporu pri tvorbe prác a pri jednotlivých súťažných kolách. Rada školy pri Strednej odbornej škole drevárskej Krásno nad Kysucou pripravuje pre zúčastnených žiakov výlet ako prejav vďačnosti. Prajeme si, aby žiaci našej školy  nás úspešne reprezentovali na celoslovenskej súťaži SOČ.

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Ľubomír Galbavý, PhD. , prednosta Krajského školského úradu pri odovzdávaní cien  Víťazom zo SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou    Martinovi Fujákovi (1) a  Janovi Králikovi (2).