O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Študijné odbory

Možnosti štúdia

3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve

absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie a sú schopní pracovať ako riadiaci, marketingoví a obchodní pracovníci v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby, môžu pokračovať na VŠ. /odbor je určený pre dievčatá a chlapcov/

 

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

absolventi získajú výučný list a odborné zručnosti pri výrobe nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov, získajú maturitné vysvedčenie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole

 

3656 K operátor stavebnej výroby

pripravuje absolventov s odbornými a teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe, v projekcii. Absolventi získajú výučný list a maturitné vysvedčenie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia

absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie a sú schopní samostatne riešiť problémy spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia, sú schopní orientovať sa v oblasti environmentalistiky, technológií úpravy a čistenia vôd, vzduchu, pôdy a   zužitkovania a zneškodňovania odpadov

 

Kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka.