O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Svetový deň vody v SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou si pripomenula 22. marec - Svetový deň vody. V súčasnosti sú vodné zdroje vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody. Tento deň je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti na: určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou, zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody, zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektoru na organizácií osláv Medzinárodného dňa vody.

     Svetový deň vody sme si v našej škole pripomenuli rôznymi akciami. Žiaci z I.B, II.B, III.B a IV. B triedy odboru technológia ochrany a tvorby životného prostredia si sami priniesli vodu z obce svojho bydliska. V laboratóriu analyzovali kvalitu vody po stránke základných fyzikálno-chemických ukazovateľov (dusičnany, dusitany, amónne ióny, fosforečnany, chloridy) orientačnou metódou prostredníctvom  kompaktného laboratória  na analýzu vody od firmy Aquamerck a rozbor senzorických vlastností vody (vzhľad – zákal a čuch). Sprievodným aktivitám sme venovali výstavné nástenky, filmy o vode  a kalendár o vode.

     Už dvanásty rok máme v našej škole otvorený študijný odbor technológia ochrany a tvorby životného prostredia. Určená je pre chlapcov i dievčatá. Absolventi sa môžu zamestnať v odvetviach životného prostredia, kontrolných laboratóriách, v štátnej správe v odboroch životného prostredia, v chemických podnikoch. Budú pripravení samostatne riešiť problémy spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia, schopní orientovať sa v oblasti environmentalistiky, technológií, úpravy a čistenia vôd, vzduchu, pôdy a zužitkovania a zneškodňovania odpadov. Absolventi štvorročného študijného odboru získajú úplné stredné odborné vzdelanie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. V našej škole privítame záujemcov so zmyslom pre ochranu životného prostredia v teoretickom a praktickom vyučovaní.

     Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Bez pochýb je najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu. Pokrýva 70% planéty a dáva jej nádhernú modrú farbu,  pre človeka je základnou zložkou života, a preto ju chráňme, šetrime a neplytvajme ňou!

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková