O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Mladí vedci v SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou sa zapojila do grantového programu “Mladí vedci“ Nadácie Allianz v spolupráci s Nadáciou Pontis pod názvom „Spoznaj rieku Kysucu“. Projekt bude realizovaný formou rovesníckeho vzdelávania našimi žiakmi, je určený pre žiakov 8. a  9.  ročníkov vybraných základných škôl so zameraním na základné fyzikálno-chemické ukazovatele kvality vody v rieke Kysuca.

     V teoretickej časti žiaci ZŠ získajú informácie o vode, brehových porastoch a možnostiach stanovenia kvality vody v rieke. V praktickej časti žiaci  vykonajú monitoring flóry, monitoring makroskopických bezstavovcov, odoberú vzorku vody, opíšu miesto odberu priamo pri rieke a v odbornej učebni chémie vykonajú základný fyzikálno-chemický rozbor vody. V záverečnej fáze zhodnotia kvalitu vody, posúdia zdroje možného znečistenia, možnosti nápravy zisteného stavu, čím získajú komplexnejší pohľad na rieku. Žiaci základných škôl neobľubujú prírodovedné predmety, medzi ktoré patrí i chémia. Zdá sa im teoretická, plná vzorcov a málo prepojená s bežným životom. Z toho vyplýva, že informácie o zložení vody v rieke sú im neznáme, nedokážu zdôvodňovať možnosti znečistenia rieky, dôsledky znečistenia a možnosti riešenia. Žiaci študijného odboru technológia ochrany a tvorby životného prostredia SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou disponujú už potrebnými teoretickými a praktickými skúsenosťami vo vzťahu k rieke Kysuca, dokážu rovesníckym vzdelávaním východiskovú situáciu žiakov ZŠ zmeniť, zvýšiť záujem o chémiu, environmentálnu výchovu formou vedeckého bádania nad rámec výučby v ZŠ.

     Dúfame, že zvýšime záujem žiakov základných škôl o prírodné vedy so zameraním na predmet chémia prevedením praktických analýz ukazovateľov vody, uvedomíme si potrebu starostlivosti o vodné zdroje, zvýšime environmentálne povedomie vo vzťahu k životnému prostrediu a vzbudíme záujem žiakov o výber budúceho povolania.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková