O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Týždeň otvorených dverí v SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou opäť otvorila dvere všetkým deviatakom, pretože sa konal od 28. novembra do 2. decembra 2016 Týždeň otvorených dverí. Hlavnou myšlienkou akcie bolo poskytnúť uchádzačom informácie o štúdiu na našej škole,  prezrieť si interiér,  exteriér školy a školských dielní. Každoročne sa pri organizácii a priebehu Týždňa otvorených dverí spolupodieľajú nielen samotní učitelia a majstri odbornej výchovy, ale aj členovia Žiackej školskej rady. Viac ako 150 deviatakov a ich rodičov sme privítali v priestoroch školy.

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná je v regióne jediná svojho druhu. Je jedinou školou na Kysuciach, ktorá zabezpečuje prípravu odborníkov v širokom spektre drevárskych a stavebných profesií.  Zameranie školy dopĺňa aj odbor technológia ochrany a tvorby životného prostredia, ktorý ponúkame ako jedna z dvoch škôl v rámci celého Slovenska.  Rozsahom študijných a učebných odborov škola vytvára predpoklady pre prípravu v drevárskych a stavebných profesiách, ktoré v tomto regióne majú tradíciu, ale aj perspektívu ďalšieho napredovania. Absolventi študijných odborov sú kvalitne pripravení pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

Čalúnnik (3-ročný učebný odbor)

Absolvent je schopný uplatniť sa v oblasti výroby čalúneného nábytku, dekoratérskych prác, čalúnenia dopravných prostriedkov v sériovej alebo individuálnej výrobe.

Stolár (3-ročný učebný odbor)

Absolvent je schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s výrobou a montážou nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a ostatných výrobkov z dreva a drevených materiálov.

Maliar (3-ročný učebný odbor)

Absolvent vykonáva činnosti súvisiace s povrchovou úpravou vnútorných a vonkajších častí stavby, údržby a opravy budov, povrchovú úpravu výrobkov, jednoduché murárske, betonárske a izolatérske práce.

Murár (3-ročný učebný odbor)

Absolvent sa dokáže orientovať v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy a vykonávať murárske práce.

Tesár (3-ročný učebný odbor)

Absolvent je schopný ručne i strojovo opracovávať drevo a sadrokartón. Vie zhotoviť drevené a ľahké kovové lešenia, plošiny a debnenia, nosné tesárske konštrukcie.

Operátor stavebnej výroby (4-ročný študijný odbor)

Absolventi získajú výučný list a maturitné vysvedčenie. Nadobudnú odborné zručnosti pri výrobe nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov. Môžu ďalej pokračovať v štúdiu na VŠ.

Drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve (4-ročný študijný odbor)

Absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie a sú schopní pracovať ako riadiaci, marketingoví a obchodní pracovníci v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby, môžu pokračovať na VŠ (odbor je určený pre dievčatá a chlapcov).

Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby (4-ročný študijný odbor)

Absolventi získajú  maturitné vysvedčenie aj výučný list. Nadobudnú odborné zručnosti pri výrobe nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov. Môžu ďalej pokračovať v štúdiu na VŠ.

Technológia ochrany a tvorby životného prostredia (4-ročný študijný odbor)

Absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie a sú pripravení vykonávať činnosť technického pracovníka v oblasti ochrany, tvorby a riadenia odvetví životného prostredia. Dokážu samostatne riešiť problémy spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia, sú schopní orientovať sa v oblasti environmentalistiky, technológií úpravy a čistenia vôd, vzduchu, pôdy a zužitkovania a zneškodňovania odpadov. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na VŠ (odbor je určený pre dievčatá a chlapcov).

Podnikanie v remeslách a službách (2-ročné nadstavbové štúdium)

Absolvent získa vedomosti o riadení malého a stredného podniku, vie efektívne využívať IKT, ekonomické a marketingové vedomosti pri uplatnení sa na trhu práce. Odbor nadväzuje na predchádzajúce štúdium rôznych typov trojročných učebných odborov. Absolventi môžu pokračovať na VŠ (odbor je určený pre dievčatá a chlapcov).

Novým žiakom ponúkame:

Žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, zabezpečíme sociálne štipendium.

Mesačné odmeny pri produktívnych prácach.

Pracovný odev, obuv a pomôcky úplne zadarmo.

Najlepší traja žiaci v študijných a učebných odboroch dostanú na konci školského roka hodnotné ceny.

Lyžiarsky výcvik zdarma.

Kultúrne a vzdelávacie poukazy.

Mimoškolskú záujmovú činnosť.

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková