O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

SOČ 2017

SOŠ drevárska a stavebná  v Krásne nad Kysucou

na krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti

 

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná  Krásno nad Kysucou sa každoročne zapája do Stredoškolskej odbornej činnosti. Žiaci sa venujú tvorbe prác v čase vyučovacieho procesu i mimo vyučovania, vo svojom voľnom čase na tému, ktorú si vyberú z oblasti, ktorá ich najviac zaujíma. Problém môžu riešiť samostatne, alebo za pomoci konzultanta. Vyvrcholením sú súťažné prehliadky, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej činnosti.

     Stredoškolskú odbornú činnosť naša škola i v tomto roku absolvovala na školskej, okresnej a krajskej úrovni. Školského kola sa zúčastnilo 14 súťažných prác, z ktorých postúpilo do okresného kola jedenásť. Do krajského kola postúpilo z našej školy desať súťažných prác študijných odborov. Súťaž v rámci kraja sa konala 4. apríla 2017 v Spojenej škole Kysucké Nové Mesto. Usilovní žiaci výsledky svojej samostatnej, tvorivej práce prezentovali a obhajovali v rôznych súťažných odboroch a to: chémia a potravinárstvo, biológia, životné prostredie, pôdohospodárstvo, stavebníctvo, história, tvorba učebných pomôcok, pedagogika a psychológia. Umiestnenie žiakov krajského kola v jednotlivých súťažných miestach: Prvé miesto obsadila s prácou Liečivá moc našich lúk Simona Rucková.  Práca Adama Vyšlana Zhotovenie učebných pomôcok na predmet chémia  dosiahla 2. miesto. Získali sme tri 3. miesta. Patrik Manák s prácou Akustické úpravy v telocvični školy, Tatiana Tkadlecová s názvom Vplyv školských pokusov na motiváciu žiakov učiť sa predmet chémia a Lenka Slížová s autorským dielom Poznáme zloženie tuhých ochucovadiel?  Účastníci, ktorí skončili na prvých, druhých a tretích miestach boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Z našej školy postupujú do celoslovenského kola SOČ dve súťažné práce tých najlepších a to žiačky Simony Ruckovej z 1.B a žiaka Adama Vyšlana z 2. B triedy. Obaja študujú odbor technológia ochrany a tvorby životného prostredia. Víťazi krajského kola  dostali  šancu predviesť svoje vedomosti a nadanie v celoštátnom kole SOČ.

     Poďakovanie patrí všetkým žiakom za vzornú reprezentáciu školy, konzultantom jednotlivých prác za odborné rady a usmernenia a vedeniu školy za podporu pri tvorbe prác a pri jednotlivých súťažných kolách. Rada školy pri Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou pripravuje pre zúčastnených žiakov výlet ako prejav vďačnosti. Prajeme si, aby  žiaci našu školu úspešne reprezentovali na celoslovenskej súťaži SOČ, držíme im palce.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

POSTUPUJÚCI_SOČ_2017.pdf

 

Vyhodnotenie školského kola SOČ

 

Postup do celoslovenského kola