O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Týždeň otvorených dverí v SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou od 4. do 8. decembra 2017opäť otvorila dvere všetkým deviatakom, pretože sa konal Týždeň otvorených dverí. Hlavnou myšlienkou akcie bolo poskytnúť uchádzačom informácie o štúdiu na našej škole,  prezrieť si interiér školy a školských dielní. Každoročne sa pri organizácii a priebehu Týždňa otvorených dverí spolupodieľajú nielen učitelia a majstri odbornej výchovy, ale aj členovia Žiackej školskej rady. Počas prvých dní sme privítali viac ako 100 deviatakov a ich rodičov.

     Stredná odborná škola drevárska a stavebná je v regióne jediná svojho druhu. Je jedinou školou na Kysuciach, ktorá zabezpečuje prípravu odborníkov v širokom spektre drevárskych a stavebných profesií.  Zameranie školy dopĺňa aj odbor technológia ochrany a tvorby životného prostredia, ktorý ponúkame ako jedna z dvoch škôl v rámci celého Slovenska.  Rozsahom študijných a učebných odborov škola vytvára predpoklady pre prípravu v drevárskych a stavebných profesiách, ktoré v tomto regióne majú tradíciu, ale aj perspektívu ďalšieho napredovania. Absolventi študijných odborov sú kvalitne pripravení pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

4 – ročné študijné odbory

Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

Naučí sa vyrábať nábytok a stavebno-stolárske výrobky, samostatne vykonávať odborné činnosti súvisiace s výrobou a montážou nábytku. Vyrábať nábytok, okná, dvere a ostatné výrobky z dreva, stavebno-stolárske výrobky z dreva.

 

Operátor stavebnej výroby

Naučí sa vykonávať stavebné práce a riadiť kolektív pracovníkov na stavbe. Svojimi odbornými a teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami bude schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb v stavebnej výrobe a projekcii.

 

Drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve

Naučí sa založiť si firmu a riadiť jej činnosti – vecnú. Ekonomickú. Výrobnú. Marketingovú, personálnu a manažérsku. Môže pracovať ako riadiaci, marketingový a odborný pracovník v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby. Dvojodborové štúdium, žiak získava vedomosti v oblasti ekonomiky a technológie drevospracujúceho priemyslu. Odbor je určený pre dievčatá a chlapcov.

 

Technológia ochrany a tvorby životného prostredia

Naučí sa samostatne riešiť problémy v odbore, získa úplne stredné odborné vzdelanie, je schopný samostatne riešiť problémy spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia, orientuje sa v oblasti environmentalistiky. Technológie úpravy a čistenia vôd, vzduchu, pôdy a zužitkovania a zneškodňovania odpadu.

Žiaci môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

3 – ročné učebné odbory

Stolár

Naučí sa samostatne vykonávať odborné činnosti súvisiace s výrobou a montážou nábytku, vyrábať nábytok, okná, dvere a ostatné výroby z dreva, stavebno-stolárskych výrobkov z dreva a drevených materiálov.

Čalúnnik

Naučí sa čalúniť sedacie súpravy, stoličky, tapacírovať dvere a interiéry automobilov, renovovať starý nábytok a rôzne dekoračné práce.

 

Tesár

Naučí sa ručne i strojovo opracovávať drevo, sadrokartón. Naučí sa zhotovovať altánky, rôzne krovy. Vie zhotovovať drevené a ľahké kovové lešenia, plošiny, debnenia a nosné tesárske konštrukcie.

 

Maliar

Naučí sa maľovať interiér a vonkajšie fasády, natierať okná, dvere, nábytok. Naučí sa striekať hmoty, montovať sadrokartón a povrchovo ho upravovať.

 

Murár

Naučí sa postaviť dom od základu, naučí sa murovať, omietať, obkladať a dláždiť. Dokáže sa orientovať v projektovej dokumentácií, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy.

 

Žiaci všetkých učebných odborov získavajú výučný list a môžu pokračovať na nadstavbovom štúdiu v odbore podnikanie v remeslách a službách (2-ročné štúdium) a získať maturitné vysvedčenie.

Absolvent získa vedomosti o riadení malého a stredného podniku, vie efektívne využívať IKT, ekonomické a marketingové vedomosti pri uplatnení sa na trhu práce. Odbor nadväzuje na predchádzajúce štúdium rôznych typov trojročných učebných odborov. Absolventi môžu pokračovať na VŠ (odbor je určený pre dievčatá a chlapcov).

 

Novým žiakom ponúkame: Žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, zabezpečíme sociálne štipendium. Mesačné odmeny pri produktívnych prácach. Pracovný odev, obuv a pomôcky úplne zadarmo. Najlepší traja žiaci v študijných a učebných odboroch dostanú na konci školského roka hodnotné ceny. Lyžiarsky výcvik zadarmo.Kultúrne a vzdelávacie poukazy. Voľno-časové aktivity v oblasti športu. Kultúry, vzdelávania, turistiky, umenia a aktívneho trávenia voľného času.

Všetkých záujemcom o štúdium radi prevedieme interiérom školy po dohode aj mimo týždňa otvorených dverí!

 

 

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková