O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Výsledky prijímacie konania 2017/2018 Študijné odbory Učebné odbory Nadstavbové štúdium OKRUHY TÉM NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY: Prijatí žiaci bez prijímacích skúšok 2015/2016

Prijímacie konanie

Učebné odbory

Kritériá

prijímacieho konania do prvého ročníka

 učebných odborov pre školský rok 2016/2017

 

Kritériá sú vypracované v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej  správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre školský rok 2016/2017 odsúhlasil Odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou plán výkonov pre učebné odbory - spolu 2 triedy.

- učebný odbor: 3355 H stolár                                                                                                                                                                                                                   0,5 triedy, 10 žiakov

- učebný odbor: 3370 H čalúnnik                                                                                                                                                                                                              0,5 triedy, 10 žiakov

- učebný odbor: 3663 H tesár                                                                                                                                                                                                                               1/3 triedy, 8 žiakov

- učebný odbor: 3675 H maliar                                                                                                                                                                                                                  1/3 triedy, 8 žiakov

- učebný odbor: 3661 H murár                                                                                                                                                                                                                  1/3 triedy, 8 žiakov

Kritériá na prijímanie uchádzačov, ktorí sa hlásia na učebné odbory

 1. V súlade s platnou legislatívou bude riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou prijímať žiakov do prvých ročníkov učebných odborov bez prijímacej skúšky na základe študijných výsledkov zo ZŠ.
 1. Podmienkou prijatia do 1. ročníka učebných odborov je umiestnenie na:
 1. 1. až 10. mieste v poradí uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor 3355 H stolár,
 2. 1. až 10. mieste v poradí uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor 3370 H čalúnnik,
 3. 1. až 8. mieste v poradí uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor 3663 H tesár,
 4. 1. až 8. mieste v poradí uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor 3675 H maliar,
 5. 1. až 8. mieste v poradí uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor 3661 H murár

 

 1. Celkové poradie prihlásených uchádzačov v každom odbore samostatne sa určí na základe súčtu počtu získaných bodov za študijné výsledky v 8. ročníku ZŠ na koncoročnom hodnotení, v  9. ročníku ZŠ na polročnom hodnotení, za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ, za úspešnosť v predmetových olympiádach, súťažiach súvisiacich s odborom vzdelávania a za umiestnenie v športových súťažiach vyhlásených MŠVV a Š SR pre ZŠ.

Žiak môže získať:

 • maximálne 10 bodov za priemerný prospech na koncoročnom vysvedčení
  v 8. ročníku ZŠ,
 • maximálne 10 bodov za priemerný prospech na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ,
 • maximálne 20 bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ

z predmetu slovenský jazyk a literatúra,

 • maximálne 20 bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ

z predmetu matematika,

 • maximálne 10 bodov za umiestnenie v predmetových olympiádach, za víťazstvo v súťaži súvisiacej s odborom vzdelávania,
 • maximálne 10 bodov za umiestnenie v športových súťažiach vyhlásených MŠVV a Š SR pre ZŠ na úrovni okresu, kraja, SR a za reprezentáciu SR v školskom roku 2013/2014 a 2014/2015.

 

Body, ktoré žiak získa za študijné výsledky na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ:

 

0,1 ( jedna desatina ) študijného priemeru zodpovedá 0,25 bodu.

 

Príklady študijných priemerov a im prislúchajúci započítaný počet bodov:

 

 

Priemerný prospech

 

Započítané body

1,00

                        10

1,50

                        8,75

2,00

                        7,5

2,50

                        6,25

3,00

                        5

3,50

                        3,75

4,00

                        2,5

4,50

                        1,25

 

Do priemerného prospechu zo základnej školy sa nezaraďujú známky z výchov a správania.

Ak žiak navštevoval školu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov vo všetkých ročníkoch uvedených na prihláške na strednú školu ( 6. až 9. roč. ) a na prihláške sú uvedené známky z dvoch cudzích jazykov (v ročníkoch 6. až 9.), berú sa do úvahy známky lepšieho z nich.

 

Body, ktoré žiak získa za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika (každý predmet samostatne):

 

Úspešnosť

Body

100%

20 bodov

1%

0,20 bodov

 

Body, ktoré žiak získa za umiestnenie v predmetových olympiádach a za víťazstvo v súťaži súvisiacej s odborom vzdelávania uskutočnenej na úrovni okresu, kraja a vyššej v školskom roku 2014/2015 a 2015/2016:

 

Druh súťaže, predmetovej olympiády

Umiestnenie

Body

SJL, CUJ, MAT, FYZ, Pytagoriáda

do 3. miesta okresné kolo

5 bodov

SJL, CUJ, MAT, FYZ, Pytagoriáda

do 3. miesta krajské a vyššie kolo

10 bodov

 

Body, ktoré žiak získa za výsledky v športových súťažiach vyhlásených MŠVV a Š SR pre ZŠ na úrovni okresu, kraja, SR a za reprezentáciu SR v školskom roku 2014/2015 a 2015/2016:

 

Umiestnenie

Body

            1. miesto okresné kolo - jednotlivec

3 body

            1. miesto krajské kolo - jednotlivec

5 bodov

            do 3. miesta majstrovstvá SR - jednotlivec

10 bodov

 

 

 1. Bez prijímacích skúšok bude riaditeľ SOŠ drevárskej a stavebnej prijímať žiakov, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete samostatne (slovenský jazyk a literatúra a matematika) úspešnosť najmenej 90 %. Títo žiaci budú prijatí na štúdium podľa § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní bez ohľadu na počet bodov získaných podľa bodu 3. týchto kritérií.

 

Poradie uchádzačov v každom odbore samostatne bude zostavené nasledovne:

 •  v abecednom poradí sa zoradia žiaci, ktorí sú prijatí podľa bodu 4,
 •  ďalšie miesta v poradí obsadia žiaci podľa celkového počtu získaných bodov v  zmysle bodu 3.

 

 1. V prípade rovnakého bodového zisku budú o poradí rozhodovať nasledovné kritériá :
 1. Zmenená pracovná schopnosť [v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 67 ods.3 ].
 2. Lepšia známka z predmetu matematika na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ.
 3. Lepšia známka z predmetu slov. jazyk a literatúra na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ.

 

 1. Žiak, ktorý má špecifické vývinové poruchy učenia, teda je vzdelávaný na ZŠ prostredníctvom individuálneho výchovno–vzdelávacieho programu, sa pred začatím prijímacej skúšky preukáže vyjadrením z CPPPaP o odporúčaní pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole. Takémuto žiakovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP.

 

 1. Zoznamy uchádzačov s vyznačením tých, ktorí splnili kritériá na prijatie, budú zverejnené na verejne prístupnom mieste školy a na internetovej stránke školy dňa 13. mája 2016 najskôr o 13.00 hod. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená žiakov ale číselné kódy, ktoré im budú vopred pridelené.

 

 1. a)    Prijaté kritériá prijímania uchádzačov o štúdium platia pre 1. a 2. termín prvého kola       prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ.

b)    Pre druhé kolo prijímacieho konania – ak bude vypísané riaditeľom školy – platia tie isté            kritériá ako pre prvé kolo.

 

 

 1. Záväzný zápis prijatých uchádzačov na štúdium na SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou na školský rok 2016/2017 vykonajú zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov a prijatí uchádzači v termíne určenom riaditeľom školy.

Podrobnosti zápisu budú uvedené v rozhodnutí o prijatí žiaka na štúdium.

 

 1. Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača na štúdium nezapíše v stanovenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač na štúdium prijatý, bude neplatné ( v zmysle § 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). Riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

 

 1. Druhé kolo prijímacieho konania vypíše riaditeľ školy v prípade nenaplnenia plánu výkonov po zápise prijatých uchádzačov v prvom kole prijímacieho konania v súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kritériá boli prerokované a schválené pedagogickou radou SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou dňa 27. januára 2016.

 

                                                                                                   PaedDr. Ján Palko

V Krásne nad Kysucou, dňa 27. januára 2016                                   riaditeľ školy