O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Výsledky prijímacie konania 2017/2018 Študijné odbory Učebné odbory Nadstavbové štúdium OKRUHY TÉM NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY: Prijatí žiaci bez prijímacích skúšok 2015/2016

Prijímacie konanie

Študijné odbory

Kritériá

prijímacieho konania do prvého ročníka

 študijných odborov pre školský rok 2016/2017

 

Kritériá sú vypracované v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej  správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Pre školský rok 2016/2017 odsúhlasil Odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou plán výkonov pre študijné odbory - spolu 2 triedy.

 

- študijný odbor: 3341 K  operátor drevárskej a nábytkárskej výroby                                                                                                                                                      0,5 triedy, 12 žiakov

- študijný odbor: 3656 K  operátor stavebnej výroby                                                                                                                                                                               0,5 triedy, 12 žiakov

- študijný odbor: 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve                                                                                                                                0,5 triedy, 12 žiakov

- študijný odbor: 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia                                                                                                                                         0,5 triedy, 12 žiakov

 

Kritériá na prijímanie uchádzačov, ktorí sa hlásia na študijné odbory

 1. V súlade s platnou legislatívou bude riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou prijímať žiakov do prvých ročníkov študijných odborov na základe výsledkov prijímacieho konania.

 

 1. Podmienkou prijatia do 1. ročníka študijných odborov je umiestnenie na:
 1. 1. až 12. mieste v poradí uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor 3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby,
 2. 1. až 12. mieste v poradí uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor 3656 K  operátor stavebnej výroby,
 3. 1. až 12. mieste v poradí uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve,
 4. 1. až 12. mieste v poradí uchádzačov, ktorí sa hlásia na odbor 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia,

 

 1. Celkové poradie prihlásených uchádzačov v každom odbore samostatne sa určí na základe súčtu počtu získaných bodov za prijímacie skúšky, za študijné výsledky v 8. ročníku ZŠ na koncoročnom  hodnotení, v  9. ročníku ZŠ na polročnom hodnotení, za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ, za úspešnosť v predmetových olympiádach, súťažiach súvisiacich s odborom vzdelávania a za umiestnenie v športových súťažiach vyhlásených MŠVV a Š SR pre ZŠ.

Žiak môže získať:

 • maximálne 20 bodov za prijímacie skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra,
 • maximálne 20 bodov za prijímacie skúšky z predmetu matematika,
 • maximálne 10 bodov za priemerný prospech na koncoročnom vysvedčení
  v 8. ročníku ZŠ,
 • maximálne 10 bodov za priemerný prospech na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ,
 • maximálne 20 bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ

z predmetu slovenský jazyk a literatúra,

 • maximálne 20 bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ

z predmetu matematika,

 • maximálne 10 bodov za umiestnenie v predmetových olympiádach, za víťazstvo v súťaži súvisiacej s odborom vzdelávania,
 • maximálne 10 bodov za umiestnenie v športových súťažiach vyhlásených MŠVV a Š SR pre ZŠ na úrovni okresu, kraja, SR a za reprezentáciu SR v školskom roku 2014/2015 a 2015/2016.

 

Prijímacie skúšky budú žiaci robiť z profilových predmetov, ktoré určilo MŠVV a Š SR. Profilové predmety pre všetky študijné odbory sú slovenský jazyk a literatúra a matematika.

Termín konania prijímacích skúšok v prvom kole prijímacieho konania:

 1. Prvý termín - 9. máj 2016 (pondelok),
 2. Druhý termín - 12. máj 2016 (štvrtok).

 

Dĺžka trvania prijímacích skúšok – 60 minút zo slovenského jazyka a literatúry,

– 60 minút z matematiky.

 

Body, ktoré žiak získa za študijné výsledky na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ:

 

0,1 ( jedna desatina ) študijného priemeru zodpovedá 0,25 bodu.

 

Príklady študijných priemerov a im prislúchajúci započítaný počet bodov:

 

 

Priemerný prospech

 

Započítané body

1,00

                        10

1,50

                        8,75

2,00

                        7,5

2,50

                        6,25

3,00

                        5

3,50

                        3,75

4,00

                        2,5

4,50

                        1,25

 

Do priemerného prospechu zo základnej školy sa nezaraďujú známky z výchov a správania.

Ak žiak navštevoval školu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov vo všetkých ročníkoch uvedených na prihláške na strednú školu ( 6. až 9. roč. ) a na prihláške sú uvedené známky z dvoch cudzích jazykov (v ročníkoch 6. až 9.), berú sa do úvahy známky lepšieho z nich.

 

Body, ktoré žiak získa za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika (každý predmet samostatne):

 

Úspešnosť

Body

100%

20 bodov

1%

0,20 bodov

 

Body, ktoré žiak získa za umiestnenie v predmetových olympiádach a za víťazstvo v súťaži  súvisiacej s odborom vzdelávania uskutočnenej na úrovni okresu, kraja a vyššej v školskom roku 2014/2015 a 2015/2016:

 

Druh súťaže, predmetovej olympiády

Umiestnenie

Body

SJL, CUJ, MAT, FYZ, Pytagoriáda

do 3. miesta okresné kolo

5 bodov

SJL, CUJ, MAT, FYZ, Pytagoriáda

do 3. miesta krajské a vyššie kolo

10 bodov

 

Body, ktoré žiak získa za výsledky v športových súťažiach vyhlásených MŠVV a Š SR pre ZŠ na úrovni okresu, kraja, SR a za reprezentáciu SR v školskom roku 2014/2015 a 2015/2016:

 

Umiestnenie

Body

            1. miesto okresné kolo - jednotlivec

3 body

            1. miesto krajské kolo - jednotlivec

5 bodov

            do 3. miesta majstrovstvá SR - jednotlivec

10 bodov

 

 

 1. Bez prijímacích skúšok bude riaditeľ SOŠ drevárskej a stavebnej prijímať žiakov, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete samostatne (slovenský jazyk a literatúra a matematika) úspešnosť najmenej 90 %. Títo žiaci budú prijatí na štúdium podľa § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní bez ohľadu na počet bodov získaných podľa bodu 3 týchto kritérií.

 

Poradie uchádzačov v každom odbore samostatne bude zostavené nasledovne:

 • v abecednom poradí sa zoradia žiaci, ktorí sú prijatí podľa bodu 4,
 • ďalšie miesta v poradí obsadia žiaci podľa celkového počtu získaných bodov v zmysle bodu 3.

 

 

 1. V prípade rovnakého bodového zisku budú o poradí rozhodovať nasledovné kritériá :
 1. Zmenená pracovná schopnosť [v zmysle zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 67 ods.3 ].
 2. Celkový počet bodov získaných za prijímacie skúšky z predmetu matematika.
 3. Celkový počet bodov získaných za prijímacie skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra.
 4. Lepšia známka z predmetu matematika na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ.
 5. Lepšia známka z predmetu slov. jazyk a literatúra na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ.

 

 1. Žiak, ktorý má špecifické vývinové poruchy učenia, teda je vzdelávaný na ZŠ prostredníctvom individuálneho výchovno–vzdelávacieho programu, sa pred začatím prijímacej skúšky preukáže vyjadrením z CPPPaP o odporúčaní pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole. Takémuto žiakovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP.

 

 1. Zoznamy uchádzačov s vyznačením tých, ktorí splnili kritériá na prijatie, budú zverejnené na verejne prístupnom mieste školy a na internetovej stránke školy dňa 13. mája 2016 najskôr o 13.00 hod. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená žiakov ale číselné kódy, ktoré im budú vopred pridelené.

 

 1. a)    Prijaté kritériá prijímania uchádzačov o štúdium platia pre 1. a 2. termín prvého kola       prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ.

b)    Pre druhé kolo prijímacieho konania – ak bude vypísané riaditeľom školy – platia tie isté            kritériá ako pre prvé kolo.

 

 

 1. Záväzný zápis prijatých uchádzačov na štúdium na SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou na školský rok 2016/2017 vykonajú zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov a prijatí uchádzači v termíne určenom riaditeľom školy.

Podrobnosti zápisu budú uvedené v rozhodnutí o prijatí žiaka na štúdium.

 

 1. Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača na štúdium nezapíše v stanovenom termíne, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač na štúdium prijatý, bude neplatné ( v zmysle § 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). Riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

 

 1. Druhé kolo prijímacieho konania vypíše riaditeľ školy v prípade nenaplnenia plánu výkonov po zápise prijatých uchádzačov v prvom kole prijímacieho konania v súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Kritériá boli prerokované a schválené pedagogickou radou SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou dňa 27. januára 2016.

 

                                                                                                   PaedDr. Ján Palko

V Krásne nad Kysucou, dňa 27. januára 2016                                   riaditeľ školy